14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

Zápisnice VV SHV

 

 
 

 

č. 1/2007, 07.02.2007

 

-          Inventúra -  je ukončená.  Všetok majetok je skontrolovaný okrem 4 lodí (K-2 Kadnár-Erban,C-1 Kubica, Páleš, K-1 Chorvát). Predsedníctvo ukladá sekretariátu napraviť sporné veci v inventúre do 15.03.2007

-          Tréningové denníky pre pretekárov - Marián Tesárik sa spojil s vydavateľom denníkov. Cena za jeden kus je 119,-Sk. Predsedníctvo doporučuje osloviť ešte iného dodávateľa,

-          Výberové konanie  na juniorského trénera - Boris Bergendi informoval predsedníctvo o výsledku výberového konania na juniorského trénera. Túto pozíciu získal Marián Tesárik,

-          Strata SP maratón Trenčín -  Predsedníctvo neriešilo vykázanú stratu podujatia SP maratón Trenčín pre neprítomnosť Pavla Plška a situáciu považuje za uzavretú,

-          Na rokovanie predsedníctva bol prizvaný člen SOV Ľubor Štark, ktorý Predsedníctvo informoval o súčasných aktivitách Slovenského olympijského   výboru. Ľ. Štark informoval pripravovanom ELITE TÍME, do ktorého by mali     patriť aj pretekári rýchlostnej kanoistiky: M.,R.Riszdorferovci, E.Vlček, R.Erban,         M.Erbanová, J.Tarr, A.Wiebauer, M.Ostrčil, M.Kohlová, I.Kmeťová.       Predsedníctvo uvedenú informáciu berie na vedomie,

-          Predseda ŠTK Milan Oršula predložil na predsedníctve plán práce na rok 2007,

-          Marián Tesárik zhodnotil prípravu juniorov. Prípravu hodnotili na RT aj tréneri Hagara, Halmo, Klieštenec. Zimný VT v Osrblí sa pre pretekárov nekonal, nakoľko neboli vhodné snehové podmienky. Pripravuje sa jarné sústredenie v Ploče, Chorvátsko. Predsedníctvo schválilo a upravilo termín sústredenia od 03. do 16.marca 2007 pre 28 pretekárov. Marián Tesárik skompletizuje nomináciu a predloží ju na sekretariát,

-          Boris Bergendi predložil návrh na zloženie organizačného výboru ME Trenčín. Predsedníctvo jednohlasne schválilo návrh na predsedu organizačného výboru p. Borisa Bergendiho. Ďalej uložilo menovanému intenzívne začať pracovať na príprave ME s tým, že ihneď objedná prenájom priestorov na uvedenú činnosť upovedomí príslušné územné orgány o konaní akcie, objedná technické zabezpečenie pretekov s presnou špecifikáciou činnosti u TTS Trenčín. V objednávke uviesť termín do kedy sa TTS musí k objednávke vyjadriť.         Objednávku zaslať P. Plškovi, kópiu L. Váňovi a D. Šinkovi.  Urýchlene zvolať organizačný výbor uvedený v návrhu,

-          Predsedníctvo schválilo návrh vyhlásiť výberové konanie na reprezentačného trénera maratónu. Zrealizuje sekretariát,

-          Predsedníctvo sa uznieslo, že sekretariát osloví kluby, ktoré už opakovane neplatia členský poplatok. Zrealizuje sekretariát,

Boris Bergendi navrhol zmeny v ekonomických smerniciach nasledovne                   a) preplácanie cestovného pre rozhodcov  a zasadnutia orgánov na 3,-Sk/km.         b) predĺženie termínu predloženia vyúčtovaní (formulár 09) dotovaných podujatí a preplácanie nákladov na rozhodcov a delegáta zo 7 na 14 dní. Pri oneskorenom predložení vyúčtovania ako 14 dní právo krátiť nárok na vyúčtovanú sumu. Predsedníctvo návrh jednohlasne schválilo  

 

 
 
 
 
č. 2/2007, 20.03.2007

-          Tréningové denníky pre pretekárov - Sekretariát SZRK zabezpečil denníky pre pretekárov. Úloha je splnená,

-          Sekretariát oslovil kluby, ktoré už opakovane neplatia členský poplatok. Kanoistický klub TJ Drôtovňa Hlohovec zanikol, Vodné športy Námestovo nechcú zotrvať v SZRK,

-          Jana Masárová informovala predsedníctvo o RT Seniorov. Predložila návrh reprezentačného družstva U 23 na rok 2007. Predsedníctvo menný zoznam schválilo. Návrh nákupu športového oblečenia pre U 23 Predsedníctvo schvaľuje podľa finančných možností a dôležitostí,

-          Boris Bergendi predbežne informoval o návrhu nákupu investičného materiálu pre SZRK, ktorý treba predložiť na MŠ SR najneskôr do 12.04.2007. Predsedníctvo súhlasí s návrhom požiadaviek na MŠ SR,

-          Jaroslav Ostrčil a Boris Bergendi podali správu z príprav ME Trenčín. Predsedníctvo odsúhlasilo zvýšenú províziu vo výške 30% (po odrátaní nákladov) za sprostredkovanie reklamného partnera, ktorý sa týka iba podujatia ME 2007 v Trenčíne. Predsedníctvo tento návrh schválilo,

-          Bolo vyhlásené výberové konanie na trénera maratónu. Predsedníctvo schválilo výberovú komisiu: Ostrčil, Bergendi, Tesárik,

-          Boris Bergendi navrhol prispieť klubom na čiastočné preúčtovanie dopravy na kvalifikačné preteky do Račíc a to 6,-Sk/km klubom, za ktorých bude na pretekoch štartovať viac ako 10 dorastencov. Ak bude štartovať menej, tak sa preúčtuje za dopravu 4,-Sk/km. Všetky ostatné náklady na pretekoch znáša klub ako pri inom domácom podujatí. Predsedníctvo tento návrh schválilo,

-          Jaroslav Ostrčil informoval o problémoch Kajak klubu Považská Bystrica. Predsedníctvo schválilo napísať najneskôr do 30.03. 2007 podporný list pre primátora Považskej Bystrice,

-          Boris Bergendi informoval Predsedníctvo o súdnom pojednávaní AVŠ Jarovce, medzi žalobcom Jánom Ďugom a SZRK, ktoré sa konalo dňa 08.03.2007. Súdne konanie bolo zatiaľ bez výsledku. Ďalšie konanie sa uskutoční dňa 30.03.2007,

Boris Bergendi navrhol zabezpečiť dopingovú kontrolu na I-KP a III.KP Račice a na ME v Trenčíne. SZRK požiada o dopingovú kontrolu ADV listom,
 
 
 
 
 
 
 
č. 3/2007, 24.04.2007

-          Inventúra -  ukončená,

-          Výberové konanie na trénera maratónu bolo ukončené. Výberovou komisiou bol zvolený Ľuboš Kunc,

-          Sekretariát SZRK predložil MŠ SR požiadavku na nákup  investičného materiálu v splnenom termíne do 12.04.2007,

-          Sekretariát SZRK zaslal podporný list primátorovi Považskej Bystrice ohľadom problémov Kajak klubu Považská Bystrica. Radovan Šimočko rokoval s primátorom. Správu z rokovania podá na najbližšom predsedníctve,

-          Súdne pojednávanie ohľadom AVŠ Jarovce, medzi žalobcom Jánom Ďugom a SZRK, ktoré sa konalo dňa 30.03.2007 sa ukončilo v prospech SZRK,

-          Sekretariát SZRK požiadal o dopingovú kontrolu ADV na I.KP,  III.KP Račice a na ME v Trenčíne - úloha splnená,

-          Boris Bergendi predložil Predsedníctvu návrh rozpočtu na rok 2007 . Nakoľko SOV rušilo dotáciu na Elite team. Sekretariát SZRK zašle žiadosť MŠ SR o zvýšenie dotácie,

-          Boris Bergendi informoval Predsedníctvo o prípravách ME maratón. Prihlásených je 14 krajín. Ubytovanie je zabezpečené. Pavol Plško zabezpečuje marketingovú časť, Dušan Šinka technickú časť. Bol vytvorený komerčný Euro účet, kde zasielajú prihlásení účastníci úhrady,

Boris Bergendi informoval o prípravách MR Piešťany. Prihlásených je 15 krajín, 280 pretekárov. Ubytovanie, doprava  a strava je zabezpečená. Členovia organizačného výboru sa pravidelne stretávajú. Technická čata je pripravená na stavbu dráhy. Tento rok bude renovovaná aj cieľová vež,
 
 
 
 
 
 
č. 4/2007, 29.05.2007
 

-          Sekretariát SZRK zaslal MŠ SR žiadosť o zvýšenie dotácie. Úloha splnená,

-          Predsedníctvo schválilo pri zahraničných reprezentačných akciách príplatok za vedenie vozidla vodičovi 1,50,-Sk/km, príplatok za vedenie vozidla s vlekom 2,-Sk/km s platnosťou od 1.6.2007,

-          Pavel Blaho informoval Predsedníctvo o SP v Zagrebe a Szegede,

-          Jana Masárová informovala Predsedníctvo o výsledkoch U23 na MRJ Piešťany,

-          Predsedníctvo hodnotilo závery VZ a rozpracovalo úlohy podľa uznesenia z VZ,

-          Predsedníctvo schválilo plán zasadnutí P-SZRK,

-          Predsedníctvo schválilo klubu KKK Považská Bystrica počiatočnú podpornú dotáciu na nákup športového materiálu vo výške 6.000,-Sk,

Predsedníctvo schválilo novelizáciu smerníc z roku 2003: o dlhodobom majetku, o inventarizácii a pláne inventarizácii, o obehu dokladov, o operáciách valutových a devízových, o systéme spracovania účtovníctva, o zásadách vedenia pokladne,  
 

  

č. 5/2007, 09.06.2007

-          O príprave na ME Trenčín informoval Boris Bergendi. Každý týždeň zasadá Boris Bergendi (riaditeľ pretekov), Pavol Plško (za propagačnú a marketingovú komisiu), Dušan Šinka (za športovo-technickú komisiu) ohľadom príprav ME v Trenčíne. Štáty zasielajú na sekretariát prihlášky. Ubytovanie je zabezpečené, miestnosť na akreditáciu je zabezpečená,

-          Boris Bergendi informoval o novom mieste konania M-SR krátke trate. M-SR KT sa uskutočnia na Zelenej Vode v pôvodnom termíne 17.-19.08.2007,

Jana Masárová a Pavel Blaho navrhli, aby kluby zaslali do 20.06.2007 zoznam pretekárov, ktorí sa majú zúčastniť výcvikového tábora pred MS Duisburg. Jana Masárová a Pavel Blaho predložia dodatočne rozpočet,
 

č. 6/2007, 19.06.2007

-          Ľuboš Kunc predložil predsedníctvu návrh nominácie na ME v maratóne, ktoré sa bude konať v termíne 14.-15.07.2007,

-          Boris Bergendi informoval predsedníctvo o čerpaní rozpočtu z vlastných zdrojov za rok 2006. Materiál bude priložený k zápisnici z Valného zhromaždenia, podľa uznesenia VZ,

-          Jana Masárová informovala o III.KP, ktoré sa budú konať v Račiciach, v termíne 09.-10.07.2007. Ubytovanie si budú musieť účastníci pretekov zabezpečiť,

Predsedníctvo SZRK diskutovalo o reprezentačnom sústredení pred MS Duisburg. Jana Masárová a Pavel Blaho navrhli, aby strediská zaslali do 20.06.2007 zoznam pretekárov, ktorí sa majú zúčastniť tohto výcvikového tábora. Jana Masárová a Pavel Blaho predložia dodatočne návrh rozpočtu,

 

 

 

 

 

 

č. 7/2007, 24.07.2007

 

 

-          Jozef Sajda informoval o problémoch klubu Považská Bystrica, ktoré vznikli a pretrvávajú ohľadne využívania pozemkov vodáckej lodenice Sparta. Pán Sajda zašle na sekretariát právnu analýzu ohľadom nájomnej zmluvy medzi Mestom Považská Bystrica a Yacht clubom,

-          Boris Bergendi informoval o prebiehajúcom účtovnom audite za predchádzajúce roky. Audit by mal byť ukončený do konca augusta. Úloha trvá,

-          Pavel Blaho predložil Predsedníctvu nomináciu na 36. MS, ktoré sa budú konať v termíne 8.-12.08.2007 v Duisburgu. Predsedníctvo tento návrh jednohlasne schválilo. Členovia Predsedníctva schválili aj financovanie vreckového nasledovne: K4, K2 - 30%, ostatní reprezentanti 5%, sprievodný tím - 30%,   Gelle, Maťaš - financovať z U23,

-          Sekretariát SZRK dostal z MŠ SR zmluvu na dotáciu na investičný materiál s rozpisom. SZRK zakúpi lode, ktoré boli plánované, ďalej mikrobus pre vybraných TOP športovcov, štartovacie zariadenie. Na kúpu mikrobusu SZRK vypíše výberové konanie,

-          Sekretariát napíše všetkým klubom list s výzvou a to, ak poskytnú tri staré, pojazdné lode klubu KKK Považská Bystrica, SZRK poskytne danému klubu minikajak,

 

 

 

 

č. 8/2007. 21.08.2007

 

 

-          Marián Tesárik predložil za RTJ nomináciu juniorov a realizačného tímu na ME v Belehrade. Radovan Šimočko predložil nomináciu za RTS reprezentantov do 23 rokov a realizačného tímu. Zostava celej výpravy podľa prílohy 1. Predsedníctvo SZRK s nomináciou jednohlasne súhlasilo,

-          Jana Masárová predložila za realizačný tím seniorov nomináciu na predolympijskú regatu Peking: pretekári - Michal Riszdorfer, Richard Riszdorfer, Erik Vlček, Juraj Tarr, Martina Kohlová, Ivana Kmeťová, Marián Ostrčil, tréner - Tibor Soós, vedúci akcie Pavel Blaho. Predsedníctvo SZRK s nomináciou súhlasilo jednohlasne,

-          Ľuboš Kunc predostrel nomináciu na MS v maratóne. Predsedníctvo SZRK návrh schválilo jednohlasne,

-          predseda zväzu požiadal o informáciu o finančnom zabezpečení nákladových položiek ubytovania na MS Duisburg. Boris Bergendi informoval, že prvotne bola objednaná kapacita ubytovania na MS pre celý tím na 7 dní. Po predostrení a schválení nominácie sa skrátil pobyt tímu podľa skupín na 3 až 6 dní, z čoho podľa pravidiel organizátora sa vytvorilo storno, ktoré bolo povinnosťou zaplatiť. Boris Bergendi sa však diplomatickou cestou dohodol s organizátorom o odpustení storna. Tým neboli potrebné žiadne storno poplatky zaplatiť. Zaplatil sa iba reálny počet osobodní, ktorý sa realizoval,

Predsedníctvo SZRK schválilo návrh Milana Oršulu aby ďalšie návrhy nominácií na zahraničné podujatia obsahovali všetkých zúčastnených členov tímu - pretekárov, realizačný tím, rozhodcov, funkcionárov a ostatných členov výpravy  

 

 

 

 

 

 

 

č. 9/2007, 26.09.2007

 

 

-          Boris Bergendi informoval o prebiehajúcom účtovnom audite za predchádzajúce roky. Audit je ukončený. Správu z auditu od účtovníckej firmy  si prehliadne revízor Miloš Mikleš. Na októbrovom predsedníctve sa predloží konečná správa,

-          Boris Bergendi zhodnotil ME v maratóne, ktoré sa konali v  termíne 14.-15.07.2007 v Trenčíne. Po športovo - technickej stránke prebehli v poriadku. Veľkým prínosom bola veľkoplošná obrazovka, ktorá kvalitne približovala dianie na trati. Po marketingovej stránke hodnotil ako podujatie s nedostatkami. Akcia bola minimálne medializovaná. Sprievodné akcie neboli primerane zorganizované. Boris Bergendi kritizoval aj minimálny divácky záujem členov hnutia na „doma" usporiadanom podujatí. Podľa komplexného hodnotenia zástupcov ECA však akcia bola úspešne zorganizovaná. Predsedníctvo SZRK poďakovalo generálnemu sekretárovi a členom TTS za organizáciu podujatia,

-          Boris Bergendi predložil správu o Majstrovstvách Slovenska - krátke trate, ktoré sa konali na novom mieste - Zelená Voda, v termíne 17.-19.08.2007. Po zmene miesta sa zvýšil nápor na organizáciu a nákladovosť podujatia. Organizáciu hodnotil pozitívne. Jediný zápor podujatia bolo množstvo plávajúcich rastlín, ktoré znemožňovali plnú regulárnosť pretekov. Poďakoval Rasťovi Parákovi a piešťanským vodákom za technické zabezpečenie podujatia,

-          Radoslav Šimočko predložil predsedníctvu správu z Majstrovstiev Európy U23, Belehrad,

-          Marián Tesárik predložil predsedníctvu správu z Olympijských nádejí, Bydgoszcz,

-          Pavel Blaho predložil predsedníctvu hodnotenie výsledkov z Predolympijskej regaty, ktorá sa konala v Pekingu v termíne 23.-26.08.2007. Tiež hodnotil aj MS Duisburg, 8.-12.8.2007,

-          Boris Bergendi informoval predsedníctvo o čerpaní rozpočtu SZRK k 30.08.2007. Predsedníctvo SZRK zobralo správu na vedomie,

-          Dňa 13.09.2007 vyhlásil SZRK výberové konanie na funkciu štátneho trénera reprezentácie juniorov a do 23r. Ponuka je zverejnená na internetových stránkach www.canoe.sk, www.kanoe.sk, www.kanoe.cz, v denníku Šport, na portáli profesia.sk a tiež bola zaslaná klubom. Predsedníctvo SZRK schválilo výberovú komisiu v zložení: Jaroslav Ostrčil, Jana Masárová, Boris Bergendi, Róbert Petriska, Pavel Blaho. Uchádzači majú poslať svoje žiadosti do 15.10.2007. Výberové konanie prebehne zatiaľ v predbežnom termíne 18.10.2007,

-          Boris Bergendi navrhol rozdeliť dotácie (odmeny) klubovým trénerom podľa zaradenia pretekárov do TOP na základe schválených kritérií,

-          Boris Bergendi navrhol rozdeliť dotácie (odmeny) klubovým trénerom podľa výsledkov na MEJ 2007 a MSJ 2007 na základe schválených kritérií (príloha č.7). Predsedníctvo SZRK s návrhom jednohlasne súhlasilo,

-          Boris Bergendi informoval o znovu zadelení pretekárov (ročníky 1991-94) do ZCPM vypracované v spolupráci s reprezentačným trénerom juniorov Mariánom Tesárikom, na základe kritérií a aktuálnom priebežnom stave Slovenského pohára . Ďalej navrhol zadeliť do vybranej skupiny ZCPM aj najlepšieho pretekára z klubov, ktoré získali aspoň bod v aktuálnom SP a nemajú v ZCPM žiadneho svojho pretekára. Tiež navrhol rozdeliť na preplatenie materiálneho zabezpečenia a prípravy pretekárov ZCPM sumu 905.000,- Sk. Predsedníctvo SZRK s návrhmi jednohlasne súhlasilo,

Boris Bergendi informoval o podaní odvolania Ing. Jána Ďugu - Ingprojekt, v rámci AVŠ Jarovce, voči rozsudku Okresného súdu Bratislava III  

 

 

 

 

 

č. 10/2007, 23.10.2007

 

 

-          Boris Bergendi informoval o zaslaných zmluvách - príspevkoch na všetky kluby. Vyúčtovanie je potrebné predložiť na sekretariát SZRK najneskôr do 9.11.2007,

-          Boris Bergendi informoval o výberovom konaní na trénera RDJ. Výberového konania sa zúčastnil len Vladimír Mrva. Komisia odporúča zamestnať Vladimíra Mrvu ako reprezentačného trénera juniorov. Predsedníctvo tento návrh jednohlasne odsúhlasilo,

-          Marián Tesárik predložil Predsedníctvu vyhodnotenie pretekárskej sezóny RDJ za rok 2007,

-          Ľuboš Kunc predložil Predsedníctvu hodnotenie sezóny 2007 reprezentačného družstva seniorov a juniorov v maratóne,

Boris Bergendi informoval predsedníctvo o nákupe investícií z dotácie od MŠ SR.

-          SZRK zakúpilo lode, ktoré boli plánované, ďalej štartovacie zariadenie, bežecký trenažér. Mikrobus pre vybraných TOP športovcov je vo výberovom konaní. Predsedníctvo SZRK zobralo správu na vedomie,

Predsedníctvo jednohlasne odsúhlasilo návrh Borisa Bergendiho - podporu 6 frekventantom , ktorí splnili podmienky pre postup do 2. ročníka školenia I. trénerskej triedy na FTVŠ UK, sumou 5.000,-Sk, 3.000,- Sk si doplatia sami  

 

 

 

 

 

č. 11/2007, 10.12.2007

 

 

-          Boris Bergendi informoval o odbornom seminári rozhodcov, ktorý sa konal v termíne 16.-18.11.2007 v Komárne. ŠTK schválila nový systém klasifikovania rozhodcov: II. Trieda (ošatné 400,-Sk btto), I. trieda(600,-) a I.e trieda(700,-) (s nadstavbou angličtiny). Účastníci tohto seminára mali možnosť získať preskúšaním z pravidiel kanoistiky klasifikáciu I. triedy. Zúčastnilo sa 23 rozhodcov,

­          Boris Bergendi informoval o prvom seminári pre trénerov mládeže. Seminár sa konal v termíne 24.11.2007 v Národnom športovom centre. Účasť trénerov bola priemerná (zúčastnilo sa 18 trénerov z toho 7, ktorí majú zmluvy so SZRK. Témou semináru bola -  "Výživa a šport.

-          Obe akcie zorganizovala v rámci SZRK vzdelávacia komisia,

-          Jana Masárová predložila za RT návrh reprezentačného družstva seniorov a U23 na sezónu 2008,

Boris Bergendi informoval o vyúčtovaniach ohľadne všetkých dotácií klubov, ktoré bolo potrebné predložiť na sekretariát SZRK najneskôr do 9.11.2007