14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

Zápisnice VV SHV

 

č. 01/2008, 13.02.2008

č. 02/2008, 02.04.2008

 

 

 

č. 1/2008, 13.02.2008

 

 

-          Boris Bergendi informoval o odbornom seminári rozhodcov, ktorý sa konal v termíne 16.-18.11.2007 v Komárne. ŠTK schválila nový systém klasifikovania rozhodcov: II. Trieda (ošatné 400,-Sk btto), I. trieda(600,-) a I.e trieda(700,-) (s nadstavbou angličtiny). Účastníci tohto seminára mali možnosť získať preskúšaním z pravidiel kanoistiky klasifikáciu I. triedy. Zúčastnilo sa 23 rozhodcov,

­          Boris Bergendi informoval o prvom seminári pre trénerov mládeže. Seminár sa konal v termíne 24.11.2007 v Národnom športovom centre. Účasť trénerov bola priemerná (zúčastnilo sa 18 trénerov z toho 7, ktorí majú zmluvy so SZRK. Témou semináru bola -  "Výživa a šport.

-          Obe akcie zorganizovala v rámci SZRK vzdelávacia komisia,

-          Jana Masárová predložila za RT návrh reprezentačného družstva seniorov a U23 na sezónu 2008,

Boris Bergendi informoval o vyúčtovaniach ohľadne všetkých dotácií klubov, ktoré bolo potrebné predložiť na sekretariát SZRK najneskôr do 9.11.2007  

 

 

 

 
 

 

č. 3/2008, 28.5.2008

 

 

-          Na úvod privítal kooptovaného člena predsedníctva SZRK na základe Uznesenia Valného zhromaždenia Ľubora Štarka. Taktiež privítal novú zamestnankyňu sekretariátu SZRK Evu Horváthovú, ktorá obsadila miesto ekonóma po ukončení pracovného pomeru Jozefa Tvrdoňa,

-          Boris Bergendi oboznámil so situáciou klubu v Považskej Bystrici. Po osobnom telefonáte s primátorom mesta Považská Bystrica a riaditeľom Povodia Váhu dohodol ústretové kroky pre zabezpečenie existencie klubu. Ďalej musia pokračovať zástupcovia klubu. V prípade vzniknutých ťažkostí je SZRK pripravený opäť jednať s kompetentnými inšitúciami,

-          Pavel Blaho informoval predsedníctvo o ME v Miláne,

-          Jana Masárová predložila Predsedníctvu za RTS návrh nominácie RDS na Svetové poháre. Návrhy boli schválené. Organizačné pokyny odovzdá RT v pondelok po Zvolenskej 1000ke,

-          Predsednítvo SZRK diskutovalo o Uznesení VZ,

Boris Bergendi predložil návrh na projekt Leto s kajakom 2008. na základe klesajúcej účasti na slovenských pretekoch navrhol výrazne podporiť nábory klubov. Predsedníctvo po úprave konečnú podobu schválilo  

 

 

 

 

 

č. 4/2008, 24.06.2008

 

 

-          Pani Masárová navrhla vyriešiť vyplácanie masérov za ich služby a to sumou 500,- Sk  + 40% vreckové. Návrh bol schválený,

-          Vladimír Mrva  predložil Predsedníctvu návrh nominácie  na MEJ v Szegede.  Návrh bol schválený,

­          Boris Bergendi dal návrh na zvýšenie vyplácania odmien za riadenie vozidla a to:

za ťahanie prívesu s vlekom z 2,00 Sk/km brutto na 2,00 Sk/km netto,                             bez vleku  z 1,50 Sk/km brutto na 1,50 Sk/km netto, ďalej navrhol zvýšiť kilometrovné v tuzemsku pri použití vlastného motorového vozidla a to z 3,00 Sk na 4,00 Sk, pri ostatných akciách po súhlase generálneho sekretára alebo predsedu SZRK zo 7,00Sk na 8,00 Sk. Návrhy boli schválené  

 

 

 

 

 

 

 

č. 5/2008, 12.07.2008

 

 

-          Boris Bergendi hodnotil situáciu v Považskej Bystrici. 8.7. sa konalo stretnutie za prítomnosti primátora mesta, zástupcu primátora, riaditeľa Povodia Váhu, členov dotknutých klubov - Yacht klubu a Kajak Kanoe klubu PB. Za SZRK bol prítomný Boris Bergendi. Stretnutie sa snažilo nájsť východisko z patovej situácie, ktorá je spôsobená porušenými vzťahmi medzi klubmi. P-SZRK sa uznieslo, že Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky bude aj naďalej podporovať možnosti pre rýchlostnú kanoistiku v meste,

-          Boris Bergendi navrhol rozdelenie platov pre trénerov mládeže v kluboch,

Boris Bergendi predniesol žiadosť nového klubu Delfín Horné Sŕnie, ktorá bola zaslaná na sekretariát zväzu jeho zástupcom Zdenkom Liptákom, o prijatie členstva do SZRK. Rozšírené predsedníctvo súhlasilo s podmienečným prijatím do najbližšieho VZ jednohlasne. Klub môže pod svojou hlavičkou prihlasovať pretekárov na preteky už v sezóne 2008. Ostatné náležitosti spomenuté v stanovách SZRK sú platné pre klub Delfín Horné Sŕnie až po riadnom prijatí na najbližšom Valnom zhromaždení SZRK  

 

 

 

 

 

č. 6/2008, 23.09.2008

 

 

-          Jaroslav Ostrčil sa vyjadril k problematike klubu v Považskej Bystrici. Neustále komunikuje so zástupcami klubu. Zväz bude podporovať aktivity pre zachovanie existencie vodáckeho klubu,

-          Pavel Blaho predložil predsedníctvu hodnotenie výsledkov z OH v Pekingu,

-          Boris Bergendi predložil návrh na prerozdelenie dotácií klubovým trénerom za dosiahnuté výsledky na MEJ,

-          predložil návrh na prerozdelenie dotácií klubovým trénerom za zaradenie reprezentantov do skupiny vybraných športovcov,

Boris Bergendi informoval o práci vzdelávacej komisie, ktorá pripravuje ne jeseň prednášku pre všetkých členov SZRK o životospráve a stravovaní športovcov  

 

 

 

 

 

č. 7/2008, 21.11.2008

 

 

-          P-SZRK zvolilo p. Ľubomíra Štarka za delegáta na VZ SOV, tiež ho navrhlo za  kandidáta do výkonného  výboru SOV na ďalšie funkčné obdobie,

-          Predseda zväzu p. Ostrčil  informoval o oponentúrach na NŠC, VŠC, SŠŠR,

-          Jaroslav Ostrčil opísal situáciu v Považskej Bystrici, ako veľmi ťažko riešiteľnú, nakoľko samotný členovia nemajú jednotný postoj,

-          Vladimír Mrva predložil v mene RT RDJ predsedníctvu návrhy reprezentačného družstva na  rok 2009,

-          Pavel  Blaho predložil v mene RT RDS nomináciu RDS a do 23r. na rok 2009,

-          Pavel Blaho ďalej predložil v mene RT RDS návrh zloženia RT na ďalšie obdobie,

-          Boris Bergendi informoval o čerpaní rozpočtu v r. 2008. P-SZRK zobralo informáciu na vedomie,

-          Boris Bergendi informoval o Ankete o najlepšieho kanoistu/kajakára roka 2008. Anketa sa bude konať 16.12.2008 v obchodnom dome Alizé v Bratislave,

-          Boris Bergendi informoval o vyúčtovaniach ohľadne všetkých dotácií klubov, ktoré bolo potrebné predložiť na sekretariát SZRK najneskôr do 07.11.2008,

-          Vladimír Mrva oznámil ukončenie pracovného pomeru ku dňu 31.12.2008. Prejavil ochotu zmluvne vykonávať túto funkciu ešte do februára 2009, alebo pokiaľ sa výberovým konaním nevyberie nový reprezentačný tréner juniorov, P-SZRK schválilo vyhlásiť výberové konanie na túto funkciu, vo vzťahu externého pracovníka,

-          Boris Bergendi navrhol vypracovať dekrét všetkým juniorským a seniorským reprezentantom, ktorý im bude zaslaný poštou a bude obsahovať základné informácie o cieľoch, akciách a povinnostiach reprezentanta, P-SZRK návrh schválilo,

­          Jaroslav Ostrčil informoval o Konferencii „Ako ďalej, slovenský vrcholový šport?", ktorá sa konala 5.-7.novembra v Starom Smokovci. P-SZRK sa uznieslo na záveroch ku konferencii, čo pošle ako svoje stanovisko na MŠ SR:

vymedziť 0,5% z rozpočtu na šport, čo by mala byť samostatná rozpočtová kapitola, aktivizovať čo najširšiu podporu zväzov  

 

 

 

 

č. 8/2008, 12.12.2008

 

 

-          Jana Masárová predložila v mene RT RDS Nominačné kritériá (NK) pre RDS na rok 2009,

-          Taktiež informovala že vo funkcii nového predsedu naďalej zostáva p. Jana Masárová,

-          Jana Masárová navrhla zachovať funkciu juniorského reprezentačného trénera na plný úväzok. Predsedníctvo tento návrh schválilo,

Boris Bergendi informoval o výsledkoch Ankety o najlepšieho kanoistu/  kajakára roka 2008