14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

Zápisnice VV SHV

 

 

 

Zasadnutia predsedníctiev 2009

 

č. 01/2009, 20.01.2009

č. 02/2009, 11.02.2009

 

 

 

č. 1/2009, 20.01.2009

 

-          Boris Bergendi informoval, že projekty na dotácie pre reprezentáciu boli zaslané na MŠ SR, ostatné projekty sa predkladajú do 15.2.2009,

-          Reprezentačný tréner juniorov Vladimír Mrva predložil nominačné kritéria juniorov a družstva do 23 rokov na rok 2009, ktoré predsedníctvo SZRK schválilo,

-          Boris Bergendi informoval o prípravách na valné zhromaždenie,

-          Predsedníctvo súhlasilo, aby Valné zhromaždenie viedol Milan Oršula,

-          P-SZRK schválilo, s platnosťou od 1.1.2009, predložený návrh generálneho sekretára na vyplácanie kilometrovného pri použití vlastného vozidla pri akciách SZRK v EUR a to:

- 0,15 € / km,

- 0,25 € / km po súhlase generálneho sekretára alebo predsedu SZRK

- 0,06 €, príplatok za vedenie vozidla pri zahraničných reprezentačných akciách 

- 0,08 €, pri zahraničných reprezentačných akciách  vedenie vozidla s vlekom

-          Boris Bergendi dal na schválenie návrh zmeny smerníc vzhľadom k zmene meny, ohľadom mobilných telefónov a vyplácanie náhrady stravného. Návrhy boli  schválené,

-          Jana Masárová požiadala, aby do ďalšieho P-SZRK vypracoval reprezentačný tréner p. Blaho zdravotné zabezpečenie TOP športovcov,

-          Predseníctvo SZRK schválilo návrh na zakúpenie doplnkovej výživy pre reprezentantov RDS a RD23 okrem vybraných športovcov vo výške 250€ na osobu,

-          že reprezentanti sú povinný nahlásiť informáciu o výnimke na terapeutické použitie látok, zmeny v HŠP musí hlásiť na zväz, Antidopingový výbor a na WADA , (na WADA - pokiaľ je v pozorovaní),

Jaroslav Ostrčil poďakoval členom predsedníctva, sekretariátu, klubom a realizačným týmom za 4-ročnú spoluprácu a zasadnutie ukonči.

 

 

 

 

 

č. 2/2009, 11.02.2009

 

 

-          Doplnková výživa pre reprezentantov je podľa úlohy špecifikovaná, potvrdená reprezentačným lekárom, prebieha dodávka,

-          Predsedníctvo SZRK schválilo nomináciu na I.SP Račice: pretekári - Marián Ostrčil, Peter Gelle, Tomáš Martinek, Martina Kohlová, Ivana Kmeťová, Zoltán Tóth, Gabriel Jakubík, Filip Petrla, realizačný tím - masér, lekár Roman Fano, tréneri, Pavel Blaho, predseda SZRK Róbert Petriska,

-          Róbert Petriska navrhol vedúcich komisií, komisie a ich úlohy:

- Milan Oršula - komisia ŠTK (úlohy podľa platného štatútu ŠTK, rozhodcovská komisia, disciplinárna komisia),

- Tibor Soós - mediálna komisia (propagačná činnosť),

-  Jaroslav Ostrčil - projektová komisia (rozvoj aktivít kanoistického areálu Jarovce, Zlaté piesky)

- Radovan Šimočko - komisia športu (koordinácia realizačných tímov, reprezentačných trénerov, veda a výskum, zdravotné zabezpečenie, neOH disciplíny)

- Imrich Tóth - komisia rozvoja mládeže (spolupráca s reprezentačným trénerom juniorov, realizačným tímom juniorov, komisiou športu)

-  Ladislav Váňa - komisia rozvoja oddielov a klubov,

- Róbert Petriska - koordinácia komisií, finančná komisia (plánovanie rozpočtu, kontrola a hodnotenie čerpania),

 - Boris Bergendi - komisia medzinárodná, komisia vzdelávania, marketingová komisia, (bude samostatný bod programu ďalšieho predsedníctva SZRK)  Predsedníctvo SZRK návrh schválilo jednohlasne. Do ďalšieho zasadnutia si vedúci komisií pripravia návrh úloh a personálne obsadenie

- Z prijatého uznesenia VZ si predsedníctvo rozdelilo úlohy nasledovne:

                  - 9 a) - bude riešiť komisia mládeže,

                  - 9 b) - bude riešiť generálny sekretár,

                  - 10 a), b) . bude riešiť projektová komisia,

- 10 c) - komisia rozvoja klubov za spolupráce s Jaroslavom Ostrčilom, Róbertom Petriskom a Borisom Bergendim,

                  - 10 d) - projektová komisia, komisia mládeže

 

-          Boris Bergendi informoval, že sa na funkciu reprezentačného trénera juniorov prihlásili štyria kandidáti, ktorí predostrú svoje prezentácie. Pre zabezpečenie kvalitnejšej prípravy adeptov sa termín konania posunul  na 19.2. Po rozprave sa predsedníctvo SZRK uznieslo na rozhodnutí, že pokiaľ bude najlepšia prezentácia presvedčujúca o kvalitách trénera RDJ, ten bude prijatý na pevný pracovný úväzok s maximálnymi kompetenciami riadenia RDJ a podporou predsedníctva SZRK. Pokiaľ ani jedna prezentácia nebude dostatočná, SZRK príjme na čiastočnú zmluvu koordinátora akcií juniorov. Predsedníctvo SZRK schválilo do výberovej komisie zloženie: Róbert Petriska, Pavel Blaho, Dušan Kutlík, Vladimír Mrva, Boris Bergendi, ktorá oznámi predsedníctvu SZRK výsledok,

-          Róbert Petriska informoval o návrhu zadelenia našich 16 športovcov do Olympijského tímu 2012,

-          26.2. sa uskutoční zasadnutie Slovenskej kanoistickej asociácie, predsedníctvo SZRK schválilo 3 zástupcov SZRK - Róbert Petriska, Ľubor Štark, Boris Bergendi,

Boris Bergendi predložil aktualizované Ekonomické smernice. Predsedníctvo SZRK ich schválilo jednohlasne s platnosťou od 17.1.2009,  

 

 

 

 

 

 

č. 3/2009, 04.06.2009

 

 

-          Marián Tesárik informoval o príprave VT juniorov v Novigrade, Chorvátsku. Predostrel návrh zúčastnených, ktorý predsedníctvo SZRK schválilo. Reprezentanti, ktorí majú schválenú podporu zväzu vo výške 50%, musia druhú časť (300,-€) zaplatiť na účet SZRK do odchodu na VT. Kadnár Roman a Szabová Gabika si hradia 100% (600,- €),

-          doplnková výživa pre reprezentantov bola dodaná,

-          bod 9a. uznesenia z VZ - rieši komisia mládeže - p. Tóth, pripraví dokumenty, ktoré cez sekretariát rozpošle klubom,

-          bod 9b. z uznesenia VZ - predsedníctvo SZRK sa uznieslo, že nie je možné zabezpečiť regulárnu bodovú náhradu za reprezentantov, zúčastňujúcich sa zahraničných podujatí,

-          bod 10a-b, z uznesenia VZ rieši projektová komisia Jaroslava Ostrčila. Predsedníctvo SZRK sa uznieslo, že Jaroslav Ostrčil do mája predloží návrh, ktorý projekt bude SZRK preferovať,

-          v bode 10c,  z uznesenia VZ sa predsedníctvo SZRK uznieslo, že prvotne musí klub KKK Považská Bystrica jasne, uznesením svojej členskej schôdze formulovať požiadavku na SZRK (klub informuje generálny sekretár),

-          Boris Bergendi informoval o výberovom konaní na funkciutrénera juniorskej reprezentácie. Výberové konanie bolo na vysokej úrovni a z prihlásených 4 kandidátov komisia vybrala Marcelu Erbanovú. Predsedníctvo SZRK ju po diskusii schválilo pomerom hlasov štyria za, nik proti, jeden sa zdržal. Jej práca sa bude prehodnocovať v máji. Predseda zväzu novú trénerku privítal aj na zasadnutí P-SZRK, kde jej zagratuloval k novej funkcií.  Marcela dostala priestor na vyjadrenie sa, kde oboznámila prítomných so svojou predstavou o spolupráci s trénermi. p. Tóth následne pozval sl. Erbanovú na zasadnutie komisie mládeže,

-          Boris Bergendi informoval o stretnutí Slovenskej kanoistickej asociácie, kde stanovili  nového prezidenta SKA, ktorým sa stal Ivan Cibák, generálneho sekretára - Boris Bergendi, viceprezident pre rýchlosť - Róbert Petriska, a pre slalom Richard Galovič. Boris Bergendi informoval aj o kongrese ECA, ktorý sa uskutoční 4.4.2009,

-          Návrh komisie ŠTK - Milan Oršula oznámil prítomným, že zloženie komisie je totožné s minulým obdobím -  Milan Oršula, Boris Bergendi, Miroslav haviar, Dušan Šinka, Ľuboš Kunc. Predsedníctvo SZRK s návrhom súhlasilo,

-          Radovan Šimočko informoval o komisii športu. Komisia bude zložená z predsedov RT + reprezentačných trénerov. Predsedníctvo poverilo p. Šimočka úlohou vypracovať menný zoznam komisie a oznámiť termín ich prvého stretnutia,

-          pp. Tóth, Ostrčil a Soós predstavia presné zloženie svojich komisií na ďalšom zasadnutí,

-          P-SZRK  odsúhlasilo, že nasledujúceho VZ SOV sa zúčastní predseda zväzu Róbert Petriska,

-          predsedníctvo navrhlo troch kandidátov pre udelenie vyznamenania „Čestný  člen", ktoré sa budú odovzdávať na VZ SOV. Navrhovanými sú: p. Štefan Székely, p. Peter  Páleš a p. Csaba Orosz,

-          Generálny sekretár predložil plán zasadnutí P-SZRK a termín VZ na 18.4.2009.o 10,00 hod., predsedníctvo SZRK návrh schválilo,

ďalej p. Petriska požiadal členov predsedníctva o schválenie finančnej podpory mládeže roč.1992, a to uhradiť 50% nákladov na druhom sústredení v Chorvátsku. Tento návrh P-SZRK odsúhlasilo štyri hlasmi za, jeden sa zdržal,  

 

 

 

 

 

 

 

č. 4/2009, 02.04.2009

 

 - Jaroslav Ostrčil informoval o situácií ohľadom projektu na Zlatých pieskoch,

 - Správou ŠTK oboznámil Milan Oršula - činnosť komisie uzavretá, všetky úlohy sú splnené, sezóna pripravená,

 - Imrich Tóth oznámil zloženie komisie mládeže: Marcela Erbanová, Marián Tesárik, Jana Bobková, Ľubomír Hagara,

 - Ladislav Váňa informoval prítomných, že majú v pláne rozbehnúť momentálne nefunkčný klub Slovan Duslo Šaľa,

 - Komisia športu bola premenovaná na trénersko-metodickú komisiu a pre neúčasť p. Šimočka bude správa predložená na budúcom zasadnutí P-SZRK.

­ - Tibor Sóos oznámil, že bola zvolená mediálno-propagačná komisia v zložení: Peter Buček, Marcela Erbanová, Tibor Sóos

­ - Boris Bergendi informoval o vzdelávacej komisií. Členovia Boris Bergendi a Ivana Motolíková. Program vzdelávania sa už pripravuje, do konca mája sa predložia akreditačné materiály.

­ - Predseda navrhol zloženie finančnej komisie v zložení: Boris Bergendi, Róbert Petriska, Miloš Mikleš, Eva Horváthová.

­ - Do medzinárodnej komisie boli predsedníctvom odsúhlasení dvaja kandidáti - Miroslav Haviar a Boris Bergendi

  - Milan Oršula navrhol, aby si každá komisia do ďalšieho predsedníctva stanovila úlohy a plán práce a aby boli predložené predsedníctvu

  - Boris Bergendi sa vyjadril k prípravách MR Piešťany a zároveň oznámil predsedníctvu zmenu vedenia v Piešťanskom klube. Do funkcie predsedu klubu bol zvolený J. Rusnák. Vzhľadom na vzniklú situáciu zväz požiadal nový výbor o jedného človeka, ktorý bude so zväzom komunikovať ohľadom Regaty

 - Generálny sekretár informoval o medzinárodnom kongrese ECA, kde účasť potvrdilo 34 krajín. Kongres organizačne zabezpečovali Miroslav Haviar, Ján Dojčan a Boris Bergendi. Súčasťou kongresu budú aj voľby, kde na post viceprezidenta kandiduje Miroslav Haviar.

­ - ďalej oznámil, že Spravodajca 2009  je pripravený na tlač

­ - taktiež hodnotil seminár rozhodcov, ktorý prebehol  

­ - Boris Bergendi ďalej Informoval aj o projekte pre  nadáciu Poštovej banky, ktorý pripravil v psolupráci s Jurajom Bačom. Projekt sa presadil a podporí sa pokus začleniť sociálne slabšie deti do dvoch klubov - KKK Komárno a ŠŠT Trenčín.  Finančne ich bude zabezpečovať nadácia.

­ - Oboznámil prítomných aj so sťahovaním zväzu do nových priestorov a s tým spojenými výdavkami. 

­ - Predseda Róbert Petriska požiadal o predloženie zmlúv so športovcami do 20.4.2009.

­ - predseda Róbert Petriska požiadal generálneho sekretára pripraviť plánovaný rozpočet RDS, RDJ a maratóncov na sezónu 2009.

 - 

Róbert Petriska a Boris Bergendi informovali o zriadení Centier olympijskej prípravy. Čaká sa na podklady z MŠ SR

 

 

 

 

 

 

č. 5/2009, 06.05.2009

 

 

 - Dunajský maratón - Boris Bergendi informoval Predsedníctvo o Dunajskom maratóne, pričom  poukázal na nízku účasť pretekárov. Vcelku podujatie zhodnotil ako dobre zorganizované

 - Úlohy boli splnené: sekretariát SZRK zaslal podľa pravidiel všetkým klubom aktualizovaný  výpis   z registrácie pretekárov načas, spravodajca je vydaný a rozdelený medzi rozhodcov a kluby, zmluvy so športovcami sú pripraven

 -  Mediálno-propagačná komisia: Tibor Soós informoval prítomných, že sa pripravuje tlačovka, ktorá je plánovaná v termíne pred juniorskou Regatou v Piešťanoch za účasti reprezentačných trénerov  a predsedu zväzu.

 - Projektová komisia: Jaroslav Ostrčil opäť referoval o situácií okolo projektov na Zlatých pieskoch a v Jarovciach a taktiež ohľadom pozemkov na tieto projekty.

V záujme komisie je uprednostniť výstavbu na Zlatých pieskoch a popri tom naďalej vybavovať aj Jarovce.

  - Komisia mládeže: O činnosti komisie mládeže informoval Imrich Tóth. Pripraví materiál pre kluby,

 - Komisia rozvoja oddielov a klubov: Ladislav Váňa informoval o pripravovanej návšteve nefunkčného klubu v Šali,   ktorej sa chcú zúčastniť v júni spolu s Vladimírom Mrvom.

Predseda Róbert Petriska navrhol preveriť súčasný stav  členov v kluboch. Predsedníctvo touto úlohou poverilo reprezentačnú trénerku Marcelu Erbanovú. Termín: 2 mesiace.

 - Komisia športu: Rado Šimočko informoval, že úlohy sa plnia podľa plánu, - RT prejednávali vyšetrenia pretekárov, - riešili sa doplnky výživy, - určili sa úlohy podľa schváleného rozpočtu

- Finančno-plánovacia komisia: Róbert Petriska informoval o nepravidelnom prísune financií z ministerstva,

 - Boris Bergendi oboznámil s prípravami na Medzinárodnú regatu v Piešťanoch. Poukázal na nízku účasť prihlásených pretekárov, ktorá je žiaľ odrazom prebiehajúcej celospoločenskej krízy. Na Piešťanskú regatu sa zatiaľ prihlásilo 9 krajín = 201 pretekárov. Ďalej uviedol, že vzhľadom na tieto skutočnosti zväz čaká navýšenú dotáciu z MŠ. Oboznámil aj s účasťou médií, ktorú už potvrdila TV JOJ a STV3

 - Predsedníctvo odsúhlasilo uskutočnenie mimoriadneho P-SZRK v Račiciach, kde  po pretekoch budú schválené nominácie na II. SP Poznaň, III. SP Szeged. Vzhľadom k uvedenej situácii generálny sekretár navrhol, že požiada Poznaň o akceptovanie neskoršieho zaslania prihlášok

 - Boris Bergendi informoval o medzinárodnom kongrese ECA, kde prítomným oznámil, že viceprezidentom ECA sa stal Miroslav Havia

 

 

 

 

 

 

 

č. 6/2009, 14.06.2009

 

predsedníctvo schválilo zmenu nominačných kritérií:

 

RT seniorov navrhol predsedníctvu úpravu nominačných kritérií, pri nominácii na MS Dartmouth:

 

v bode 6. nominačných kritérií  nasledovne:

„ME, Brandenburg, Nemecko, 25.-28.jún 2009. Kvalifikačné preteky na MS 2009.  Finalisti z ME z OH tratí v disciplínach K1, ktorí sa umiestnia do 14.miesta, v  C1 do 8. miesta(*), a v posádkach do 9.miesta, splnia limit pre kvalifikáciu na MS do Kanady.  Medailisti z 200m, okrem K4, sa kvalifikujú na MS. V disciplíne v K4 200m sa kvalifikuje posádka, ktorá zvíťazí na M-SR, krátke trate vo Zvolene(**)."

 

v bode 7. nominačných kritériií nasledovne:

„MS SR krátke trate, Zvolen, 24.-26. júl 2009 Dodatočná nominácia na MS Dartmouth v disciplínach zastúpených na ME seniorov v Brandenburgu, v ktorých nebol splnený limit pre kvalifikáciu na MS do Kanady Kvalifikuje sa víťazná loď v OH disciplínach. V neolympijských disciplínach sa na MS kvalifikuje víťazná loď, ak je predpoklad zisku medaily na MS, okrem disciplíny K4 200m, ktorej víťaz sa kvalifikuje aj bez predpokladu zisku medaily na MS(**). RTS  na základe výsledkov a finančných možností SZRK navrhne nomináciu na MS

 

(*) - návrh zmeny na základe zníženej regulárnosti na Kvalifikačných pretekoch vo Zvolene. Návrh tejto zmeny nominačných kritérií schválilo P-SZRK pomerom hlasov 5 za, 2 proti.

(**) - návrh zmeny na základe pozastavenia výsledkov disciplíny K4 200m na KP Zvolen a ich postúpenie na ŠTK. Návrh tejto zmeny nominačných kritérií schválilo P-SZRK pomerom hlasov 4 za, 2 proti, 1 sa zdržal.

 

Následne P-SZRK jednohlasne schválilo nomináciu na ME seniorov, Brandenburg,

 

 - ďalej P-SZRK schválilo jednohlasne nomináciu na ME do 23 rokov, Poznaň a na MR Bydgošť

 

 - P-SZRK schválilo návrh organizovať kvalifikačné preteky na MS a ME na oficiálnej dráhe (Račice, Szeged),

 - P-SZRK dalo úlohu ŠTK definovať v pravidlách odloženie štartu podľa nameraných hodnôt vetra,

 - P-SZRK zadalo úlohu sekretariátu požiadať ADA SR o dopingové kontroly na M-SR, krátke trate vo Zvolene  

 

 

 

 

 

 

č. 7/2009 Mimoriadne zasadnutie, 20.06.2009

 

 

 - Predsedníctvo SZRK akceptuje rozhodnutie ŠTK o platnosti výsledku jazdy č.12 K4 200m muži, kvalifikačných pretekov 12.6. v rámci Zvolenskej 1000ky, ako aj zrušení rozhodnutia Jury o uskutočnení opakovaného štartu,

  - pre majstrovstvá Európy v Brandenburgu zmenilo nomináciu pre disciplínu K4 200m, v ktorej budú štartovať víťazi predmetnej disciplíny kvalifikačných pretekov v zložení Erik Noskovič, Peter Gelle, Pavol Maťaš, Tomáš Martinek,

  - sťahuje rozhodnutie svojho zasadnutia zo 14.6. o zmene podmienky umiestnenia do 8. miesta na ME v disciplíne C1 1000m. Tým potvrdila platnosť pôvodných nominačných kritérií - "Finalisti z ME z OH tratí v singlových disciplínach, ktorí sa umiestnia do 14.miesta .... splnia limit pre kvalifikáciu na MS do Kanady". Stiahnutie nedeľného rozhodnutia zdôvodnila prezenciou emotívneho riešenia situácie a únavou z vyčerpávajúceho, nočného rokovania.

  - neakceptuje postup Komisie športu (orgánu nominovaného Predsedníctvom SZRK) pri riešení problematiky zverejnením žiadosti - zápisu, a tak verejným vyhrotením situácie. Komisia športu je nepredmetná v riešení spomenutej problematiky. Poradným orgánom Predsdedníctva SZRK pre problematiku nominačných kritérií je Realizačný tím seniorov,

  - berie na vedomie pružnosť všetkých orgánov SZRK pri riešení vyššie spomenutých situácií,

 

 

 

 

 

 

č. 8/2009, 06.07.2009

 

 

­ - Sekretár zväzu oznámil prítomným, že zmluvy so športovcami boli distribuované a sú obidvomi stranami  podpísané. 

  - Jaroslav Ostrčil informoval o stretnutí so zástupcami magistrátu ohľadom projektu kanoistického areálu na Zlatých pieskoch, podľa  ktorého by sa mali prvé aktivity vyvíjať v budúcom rok,

 - Zo strany komisií nebola podaná žiadna správa,

 - Pavel Blaho predložil predsedníctvu hodnotenie výsledkov z ME seniorov v Brandenburgu. Súčasne  informoval, že nominačné kritériá pre MS Dartmouth splnili lode v piatich disciplínach, taktiež pozitívne zhodnotil K2 s posádkou Gelle - Martinek. Predsedníctvo vyjadrilo spokojnosť s dosiahnutými výsledkam.

 - Marcela Erbanová predložila správu z Regaty Bydgoszcz.  Preteky zhodnotila ako úspešné s dobrými výsledkami. Výprava SR skončila na treťom mieste medzi krajinami. Ďalej predložila návrh nominácie na ME juniorov v Poľsku, pričom požiadala, aby posádka K4 dievčatá mohli vycestovať na náklady SZRK, aj keď všetky nesplnili nominačné kritériá. Boris Bergendi z finančného hľadiska nesúhlasil, nakoľko akcia je rozpočtovaná pre 28 ľudí, takto by sa zvýšila na 32, a finančná situácia s naplnením dotácie je neistá. Navrhol spätné preplatenie nákladov, pri dosiahnutí určitého výsledku. Predsedníctvo schválilo nomináciu a preplatenie nákladov všetkým vyslaným reprezentantom počtom hlasov 5 za, nik proti, 2 sa zdržali.

Radovan Šimočko perdniesol návrh RTS, kde žiadali doplniť Zoltána Tótha ako náhradníka na ME do 23 v Poznani a dohlásiť posádku na K2 1000 m muži Beňo - Mikleš. Za tento návrh sa hlasovalo, pričom 3 hlasy boli za a 4 proti. Návrh bol zamietnutý.

Hlasovalo sa o nomináciu na ME do 23 rokov v Poznani, ktorú predložila Marcela Erbanová, s čím predsedníctvo súhlasilo pomerom hlasov 4 za, 3 proti, nik sa nezdržal.

Predsedníctvo ďalej odsúhlasilo preplatenie nákladov za sústredenie členov RDJ na Nitrianskom Rudne

 - Na základe návrhu Ľuboša Kunca sa predsedníctvo rozhodlo zrušiť účasť slovenskej výpravy na ME v maratóne

 - Jaroslav Ostrčil opätovne poukázal na nedostatočné kompetencie reprezentačných trénerov,

­ - Generálny sekretár oboznámil členov predsedníctva o rozdelení dotácií pre trénerov mládeže. Tento návrh bol jednohlasne odsúhlasený.

­ - Ďalej podal informáciu aj o dotáciách z MŠ, pričom prerozdelené financie predsedníctvo zobralo na vedomie.

­ - Následne navrhol na základe skúseností po Zvolenskej 1000ke presunúť nasledujúce P-SZRK z 26.7. na 28.7.2009. Tento návrh predsedníctvo tiež odsúhlasilo jednohlasne.

­ - Predsedníctvo SZRK ďalej riešilo doplnkovú kvalifikáciu pre MS v Dartmouth, ktorá sa uskutoční počas M-SR, KT vo Zvolene. V disciplínach K4 muži 1000m, K2 muži aj ženy 500m, K2 ženy 200m, C1 muži 500m sa pretekári na MS nominovali na základe nominačných kritérií z ME v Brandenburgu. Doplnková kvalifikácia sa pôjde v disciplínach: K1 muži 1000m a 500m, K2 muži 1000m, K4 muži 200m a C1 muži 200m. V problematickej disciplíne C1 1000m sa pre nejednoznačnosť výkladu bodu č.6 nominačných kritérií predsedníctvo rozhodlo o povinnom štarte aj v tejto disciplíne pomerom hlasov 5 za, 2 proti, nik sa nezdržal. Konečná nominácia bude záležať od finančných možností SZRK,

­ - Imrich Tóth požiadal o zapísanie výhrady k nominácií U23 na ME v Poznani: „nominácia nezodpovedá tomu, čo bolo navrhnuté RTS a odsúhlasené Predsedníctvom SZRK dňa 14.6.2009 vo Zvolene, ani návrhu RTS zo dňa 03.07.2009".

 

 

 

 

 

 

č. 9/2009, 28.07.2009

­

 

  - Pavel Blaho v mene RTS predložil návrh nominácie na MS Dartmouth. Radovan Šimočko predostrel požiadavku VŠK Dukla rozšíriť nomináciu o Martina Jankoveca a Ľubomíra Beňa v disciplíne K2 200m, napriek rozporu s Nominačnými kritériami. Navrhol, že spomenutí pretekári si budú účasť na MS platiť sami okrem 6 dní pred samotným podujatím (6.-11.8.), kde by zväz použil prostriedky Martina Jankoveca z dotácie TOP pre K4do23 na zaplatenie ubytovania, stravy a vreckového pre oboch reprezentantov. Radovan Šimočko sa ústne zaviazal, že pri zabezpečení spoločnej jesennej prípravy K4do23 VŠK Dukla zabezpečí z vlastných zdrojov jesennú prípravu Martina Jankoveca vo výške použitých nákladov SZRK počas MS. Predsedníctvo s prvotným návrhom Pavla Blaha súhlasilo jednohlasne. S požiadavkou Radovana Šimočka súhlasilo po dlhej diskusii pomerom hlasov šesť za, jeden proti, nik sa nezdržal. Boris Bergendi sa vzdal účasti na MS.  

 - Marcela Erbanová predložila nomináciu na MS juniorov v Moskve. Nominácia bola podľa uznesenia predošlého predsedníctva z časových dôvodov schválená mailovou formou.

Predsedníctvo ďalej diskutovalo o finančnom zabezpečení výpravy. Prvotný návrh:

1. skupina - 0 % spolufinancovanie pre K1 juniorky, C1 juniori a K4 juniori,

2. skupina - 50% spolufinancovanie pre C2 juniori a K4 juniorky, 

3. skupina - 100% spolufinancovanie pre K2 juniori, K1 500m juniori a K1 1000m juniori,

predsedníctvo pozmenilo nasledovne. Predsedníctvo sa uznieslo, že na vyrovnanie časti objemu financií, ktorý si majú pretekári hradiť z iných zdrojov presunie plánované odmeny pre oddielových trénerov (2.000,-€) z rozpočtu schváleného VZ. Prípadné odmeny bude SZRK vyplácať oddielovým trénerom zo svojich  neštátnych prostriedkov. Ďalej Boris Bergendi navrhol použiť časť (1.000,-€) z ušetrených prostriedkov získaných za jeho neúčasť na MS seniorov z položky schváleného rozpočtu VZ - diplomacia. Predsedníctvo týmto spôsobom získaných 3.000,- rozpočítalo medzi skupiny, ktoré sa majú spolupodieľať na financovaní účasti na MSJ nasledovne:

1. skupina - 0%  spolufinancovanie pre K1 juniorky, C1 juniori a K4 juniori,

2. skupina - spolufinancovanie reprezentanta vo výške 200,-€ / osobu pre C2 juniori a K4 juniorky, 

3. skupina - spolufinancovanie reprezentanta vo výške 800,-€ / osobu  K2 juniori, K1 500m juniori a K1 1000m juniori,

V prípade dosiahnutia umiestnenia v prvej tretine štartovného poľa SZRK finančnú spoluúčasť spätne preplatí.

Za tento návrh predsedníctvo SZRK hlasovalo - štyria za, nik proti, traja sa zdržali

 

 - Ladislav Váňa informoval o situácii klubu v Považskej Bystrici. KKK Považská Bystrica má podľa rozhodnutia mesta podpísať zmluvu o spolupráci s ich oponentom p. Lovíškom. V prípade ak p. Lovíšek zmluvu nepodpíše, musí do 8.8.2009 uvoľniť priestory pre KKK Považská Bystrica,

 - Ladislav Váňa ďalej informoval o situácii v Hlohovci, kde začal spolupracovať aj nový mládežnícky tréner,

 - Boris Bergendi predostrel požiadavku veteránov, ktorí sa zúčastnia Svetového pohára veteránov v septembri v Račiciach. Predsedníctvo diskutovalo o dvoch možnostiach podpory - dotáciu 200,-€ pre tím na účastnícky poplatok a reprezentačné tričká, alebo zabezpečenie iba reprezentačných tričiek. Na základe práve skončenej diskusie o hľadaní možností zabezpečenia juniorov na MS, pomerov hlasov 5 ku 2 sa predsedníctvo priklonilo k druhej možnosti.

 - Predseda SZRK Róbert Petriska na základe smernice o inventarizácii majetku a záväzkov nariadil vykonať Inventarizáciu dlhodobého hmotného majetku. Taktiež nariadil vykonať inventarizáciu miezd a pracovných zmlúv. Predsedníctvo schválilo inventarizačnú komisiu v zložení Róbert Petriska, Marcela Erbanová, Boris Bergendi,

  - Boris Bergendi informoval o neprístojnom správaní člena reprezentačného družstva juniorov počas MEJ v Poznani. Predsedníctvo poverí na najbližšom predsedníctve disciplinárnu komisiu na riešenie.

 

 

 

 

 

 

č. 10/2009, 08.09.2009

 

 

redsedníctvo SZRK hodnotilo preteky:

 

Majstrovstvá SR dlhé trate

 

      P. Oršula zhodnotil preteky: menšia účasť pretekárov, preteky boli dobre technicky zabezpečené, neboli problémy s bezpečnosťou, nový systém sprístupnenia výsledkov - výsledky boli prístupné aj mimo cieľa.

 

I. Kvalifikačné preteky na SP v Račiciach

      Kvalifikačné preteky juniorov a seniorov na MS a ME. Nižšia účasť klubov, z dôvodu veľkej vzdialenosti konania pretekov, program prebehol na základe podkladov realizačného tímu seniorov, nižší počet rozhodcov, preteky boli zabezpečené v plnej miere.

 

Pohár SNP,  49. ročník

      Preteky boli technicky slabšie zabezpečené (rozhodcovia v cieli - snímanie cieľa cez telefón), chýbali dvaja kľúčoví organizátori pretekov, trať bola pripravená (v predstihu na Regatu), účasť klubov dobrá, prispel projekt LsK.

 

Medzinárodná regata, 23. ročník

      Boris Bergendi informoval o priebehu Regaty: zúčastnilo sa 14 krajín +  pretekári z 11-tich našich klubov, 294 športovcov, 330 členov + slovenská výprava, trať bola dobre vybudovaná, finančne bolo podujatie obmedzené dotáciou z Ministerstva školstva, ťažšia situácia s ubytovaním, ďalej od závodiska, vyššie ceny, malý záujem médií (juniorské podujatie), preteky prebehli za účasti miestnych médií, rozbehla sa propagácia Medzinárodnej regaty na rok 2010. Cieľ Medzinárodnej regaty 2010 - účasť aspoň 20 krajín.

 

Samaria CUP, 15. ročník

      Správu podal Imrich Tóth. Preteky bez problémov, v budúcnosti stúpne dôležitosť trate na 200m (olympijská disciplína), preto je snaha o rozšírenia dráh na 6. 

 

Pohár Interu, 37. ročník 

      prizvaná p. Šidlíková sa ospravedlnila

 

Zvolenská tísícka, 6. ročník                  

      Boris Bergendi informoval o priebehu pretekov, organizátor sa pomýlil s označením dráh (opačné označenie dráh), vyčerpávajúca organizácia z dôvodu nedostatku členov organizačného tímu, technická stránka bez výhrad, účasť médií (STV), veľmi výhodné zabezpečenie stravy a ubytovania, problémy so záchrannou službou (len 1 motorový čln na trati), nebola vyznačená cieľová línia (zlá orientácia pretekárov).

 

Veľká cena Komárna, 51. ročník  

      Tibor Soós sa ospravedlnil, vybudovaná nová trať, vybójkovaná po 50 m, dobré  technické zabezpečenie, kvalitná účasť (K4), pozitívne hodnotenie pretekov.

 

Trenčianska regata, 53. ročník

      Vylepšená vybójkovaná trať, problém s počasím - pršalo na techniku, účasť pretekárov bola ovplyvnená pretekmi v Bydgošti v rovnakom čase.

 

Novácka päťstovka, 37. ročník

      V rámci pretekov to boli aj M - SR veteránov, krátke trate a M - SR žiakov 11, 12 ročných. Dobré technické zabezpečenie, trať na 200 a 500m - pevné štartovné bloky, bezpečnosť zabezpečená 2 motorovými člnmi na trati, problém s rozhodcami - malý počet, mediálne zabezpečenie TA3. K4, K2 - autogramiáda, dobrá propagácia pretekov - tričká, hodnotné ceny, medaile, diplomy, pretekárov bolo viac, zahraničné kluby chýbali.

 

Majstrovstvá Slovenska - krátke trate

      Dodatočná nominácia na na MS seniorov, slávnostnejšie vyhlasovanie výsledkov, menšie technické problémy (pretrhnuté lanko na trati), ubytovanie, strava zabezpečené na dobrej úrovni. Problémy s kvalifikáciou seniorov už boli riešené mimoriadnymi predsedníctvami aj zasadnutiami ŠTK.

 

Majstrovstvá Slovenska - maratón

            Správu podal Boris Bergendi. Kvalifikačné preteky na majstrovstvá sveta, dobré zabezpečenie úseku prenášok lodí, očistená plocha, rozšírenie zarastania  vodnej plochy rastlinami, trať bola pripravená podľa rozpisu, bezpečnosť trate zabezpečená, problém s rozhodcami (málo). Do pretekov boli vsunuté preteky Leto s kajakom, finančné zaťaženie organizátorov pretekov, je potrebné finančné vyrovnanie, Boris Bergendi ďalej hodnotil pozitívne nové kolekcie medailí na všetkých M-SR počas sezóny (vygravírované miesto, dátum, disciplína a umiestnenie pretekára, motív kanoistu).  

 

 - Kontrola úloh: Antidopingová komisia na krátke trate - hradila antidopingová agentúra - všetky výsledky negatívne, Inventarizácia miezd a pracovných zmlúv (Petriska) - prebieha, Považská Bystrica - povodie Váhu, p. Váňa zašle oficiálne podklady na SZRK na ďalšie riešenie, Disciplinárny priestupok - Krištof Tóth a Andrej Divinec budú pozvaní na ŠTK

 

Spravy komisií:

Projketová komisia Jaroslav Ostrčil informoval o situácii s výstavbou vodáckeho areálu na Zlatých pieskoch - termín na Miestnom úrade Ružinov - II. polovica septembra. Pripraviť oficiálnu žiadosť SZRK (p. Bergendi)

- Finančno-plánovacia komisia: Z MŠ SR bol zaslaný krátený TOP rozpočet pre K4 (Michal Riszdorfer, Richard Riszdorfer, Erik Vlček, Juraj Tarr,

 - ostatné komisie nepodali správu,

 - P. Blaho zhodnotil MS Darthmouth a organizáciu MS Dartmouth. Reprezentanti získali 3 medaile, celkovo bol spokojný s výkonmi nominovaných športovcov K4 (M. Riszdorfer, R. Riszdorfer, Tarr, Vlček), K2 (Kohlová, Kmeťová), C1 (Hagara). Napriek výsledkom na MS, K2 a C1 stagnujú a nezlepšujú sa. P. Blaho poukázal aj na zlú životosprávu a nedodržiavanie programu vrcholového športovca a zvýšenie svetovej konkurenci.

 - Marcela Erbanová zhodnotila MS juniorov v Moskve. Na MS juniorov pretekári podali neuspokojivé výsledky, (nedostatky v technike, netrénovaní pretekári). Na MS juniorov bolo len jedno finálové umiestnenie. Kritériá preplácania spolufinancovania splnil len Zaťko (umiestnenie v prvej 1/3 štartovného poľa). Pozitívne hodnotenie trénerskej podpory pretekárov. Boris Bergendi veľmi pozitívne hodnotil prácu na podujatí p. Marcely Erbanovej a trénerov p. Hagaru a p. Ziga,

 - P. Kunc predložil Predsedníctvu SZRK nomináciu na MS maratón,

 - P. Erbanová predložila Predsedníctvu nomináciu na SON. Nominovaných je 29 pretekárov (ročníky 1992, 1993, 1994) a 5-členný tí,

 -  Sekretariát požiada predsedov realizačných tímov juniorov (p. Tesárik)  a seniorov (p. Masárová) o zvolanie RT. Predsedovia zhodnotia svoju činnosť za uplynulé obdobie.

 - Predsedníctvo odsúhlasilo znenie dohody. Zamestnanec, ktorý má zverené služobné motorové vozidlo je povinný si uzavrieť poistnú zmluvu o zodpovednosti za škody pri výkone povolania a jedenkrát ročne sa zúčastniť školenia a preskúšania v zmysle zákona NR SR č. 315/Z. z.

 - P. Bergendi informoval Predsedníctvo SZRK o projekte Leto s kajakom. Informoval, že projekt LsK má za rok 2008 - 54 nových kajakárov, a za rok 2009 - zatiaľ 77 nových kajakárov.

 - Boris Bergendi informoval, že dňa 4.9.2009 sa v hoteli Devín, Bratislava uskutočnílo stretnutie s najvyššími zástupcami Maďarskej federácie kanoistiky, rokovanie o projekte pohraničnej spolupráce na hraničnom povodí Dunaja, využívanie európskych projektov, formy spolupráce s maďarskými kanoistickými areálmi.

 - P. Bergendi informoval Predsedníctvo o vytýčení 1 km trate, bójky po 250 m, posledný 250 m úsek po 50 m. Poukázal na formu využívania jazera Zemník.

 - P. Petriska informoval o získaní licencie COP rýchlostnej kanoistiky pre ŠŠ Trenčín.

 

 

 

 

 

 

 

č. 11/2009, 30.09.2009

 

- Jana Masárová podala správu činnosti RT seniorov a zhodnotila podujatia RDS v sezóne,

 

kontrola úloh:

- Inventarizácia majetku a zmlúv prebieha,

- disciplinárne priestupky sa budú riešiť na najbližšom riadnom zasadnutí ŠTK,

- žiadosť o stretnutie so starostom Ružinova ohľadne projektu na Zlatých pieskoch zaslaná,

- spoločné stretnutie s ČZK ohľadne podujatí v Račiciach prebehlo. Česká strana sľúbila vyhovieť ohľadne termínov kvalifikačných pretekov SZRK,

-  Realizačné tímy zvolané, RT seniorov zasadal, RT juniorov zasadne v priebehu októbra  

 

správy komisií:

 

ŠTK - Milan Oršula - kalendár pretekov pripravený, reprezentační tréneri sa musia vyjadriť do 7.10., komisia navrhuje trénerom ponúknuť viac alternatív nominačných pretekov na medzinárodné podujatia,

Mediálno-propagačná komisia - uskutočnila sa TK v Komárne po MS, pracovať na prípravách ankety  „Kanoista roka",

Komisia rozvoja oddielov a klubov - V Šali je možnosť získať vhodné priestory pre klub, ale nik z bývalých členov zväzu, žijúcich v Šali,  nemá možnosti venovať sa klubovému životu. V Novom meste nad Váhom Rastislav Parák nemá z časových dôvodov priestor venovať sa kanoistike.  Situácia v Považskej Bystrici je stále nevyriešená. Predsedníctvo SZRK poverilo Ladislava Váňu zastúpením SZRK ohľadne prípadnej pomoci pri riešení situácie. Sekretariát postúpi p. Váňovi všetky materiály. Vo Zvolene Ján Miškovič skončil kanoistickú činnost, nechce pokračovať v rýchlostnej kanoistike.   

Komisia mládeže - pripravuje materiál na VZ

Finančno-plánovacia komisia -Róbert Petriska priebežne kontroluje čerpanie TOP finančných prostriedkov. Sleduje spracovávanie čerpania financií sekretariátom, hodnotí ho ako veľmi dobr,

 

ostatné:

- Pripravuje sa materiál pre získanie akreditácie vzdelávacieho zariadenia. Je naplánovaný vzdelávací seminár pre športovcov v rámci jesenného sústredenia juniorov, plánuje sa jesenný odborný seminár rozhodcov

- Boris Bergendi predostrel návrh na rozdelenie dotácií na kluby podľa prijatých kritérií a rozpočtu na rok 2009. Vychádzal z údajov sezóny 2009.  Predsedníctvo SZRK návrh schválilo jednohlasne,

- Boris Bergendi informoval o spoločnom europrojekte SZRK a Maďarskej kanoistickej federácie, materiál je zaslaný,

- Boris Bergendi predostrel návrh kalendáru podujatí 2010,

- Boris Bergendi predložil štatút RT seniorov, predsedníctvo SZRK súhlasilo s koncepciou štatútu a po diskusii poverilo Milana Oršulu dopracovaním prípadných návrhov členov predsedníctva, prípadne členov realizačného tímu seniorov, ktorí musia tieto návrhy zaslať Milanovi Oršulovi do 5.10.2009,

- predsedníctvo SZRK na základe odstúpenia Jany Masárovej z pozície predsedu RT seniorov poverilo Pavla Blaha vypracovaním návrhu výberu RDS,  návrhu harmonogramu RDS a návrhu nominačných kritérií

 

 

 

 

 

č. 12/2009, 28.10.2009

 

hodnotenie pretekov

 

- Pohár Slávie UK, 10. ročník, p. Haviar informoval, že preteky prebehli bez chýb, výhrada - križovanie trate s cieľom, klubový finančný deficit z pretekov (veľké ceny).

- Hargašov Memoriál mládeže, 64. ročník, p. Hargaš sa ospravedlnil, p. Bergendi zhodnotil preteky ako dobre zorganizované až na skrátené trate oproti rozpisu, klasická účasť, počasie dobré,

- Rozlúčkové preteky, p. Ostrčil sa ospravedlnil, na pretekoch bol nedostatok rozhodcov

 

 

kontrola úloh

 

 

- inventarizácia majetku a zmlúv prebieha,

- p. Oršula vypracoval štatút realizačného tímu seniorov, p. Šimočko nesúhlasil so znením niektorých bodov nového štatútu. Nový štatút realizačného tímu bude zaslaný vedúcim stredísk (p. Kňazovický, p. Masárová) na pripomienkovanie, následne budú prerokované pripomienky a návrh na schválenie,

 

 

správy komisií

 

ŠTK

Milan Oršula - ŠTK zasadala 27.10.2009 v Piešťanoch a jednala:

- kalendár pretekov rýchlostnej kanoistiky - dal na vedomie, budú zaslané propozície na rok 2010 na kluby - organizátorov,

- vyhodnotenie pretekov zo správ hlavných rozhodcov, celkové hodnotenie pretekov - úroveň ako v minuloročnej sezóne

- Slovenský pohár - vyhodnotenie definitívne ukončené

- návrh na úpravu stanov - prepracované, rozpošle sa na kluby a prejedná na VZ,

- disciplinárne priestupky - Krištof Tóth a Andrej Divinec budú písomne pozvaní na zasadnutie najbližšej ŠTK

- pravidlá rýchlostnej kanoistiky - budú diskutované na seminári rozhodcov,

- možnosť zakúpenia nového SW pre cieľovú kameru

- príprava školení, semináru.

 

Mediálno-propagačná komisia

P. Soós informoval o priebehu vyhodnotenia sezóny, prebiehajú prípravy ankety „Kanoista roka".

 

Komisia rozvoja oddielov a klubov

Klub vodných športov Zvolen a Kanoistický klub Krupina podľa odozvy p. Miškoviča na ostatnú zápisnicu pokračuje v činnosti.   

 

Komisia mládeže

P. Tóth predložil návrh komisie rozšíriť financovanie projektu Leto s kajakom z 2 na 3 roky.

Ďalej komisia navrhuje zavedenie nových kategórií K2 minikajak (potreba schválenia ŠTK), minikanoe C1. Využitie možnosti športových štipendií pre mládež do 23 rokov, rozbehnúť zväzové aktivity - rokovanie s Ministerstvom školstva a s nadáciami. Návrh na väčšiu podporu maratónu, rozšírenie členskej základne kanoistov. Ocenenie prvých 3 pretekárov SP. Otázky sa prejednajú na ďalšom zasadnutí komisie,

 

 

Finančno-plánovacia komisia

Róbert Petriska priebežne kontroluje čerpanie TOP finančných prostriedkov. Sleduje spracovávanie čerpania financií sekretariátom

 

 

Seniori

 

  P. Blaho predložil predsedníctvu návrh nominačných kritérií seniorov na rok 2010. Návrh reprezentačného družstva RDS a V23 na MS a OH na rok 2010. Materiály boli vrátené na dopracovanie.

 

 

Juniori

 

- P. Erbanová predložila návrh reprezentácie juniorov na rok 2010 . Predsedníctvo návrh schválilo. 

- P. Erbanová informovala predsedníctvo o zavedení elektronických denníkov juniorov a o pravidelnom testovaní - každých 6 týždňov

 

 

rôzne

 

- Leto s kajakom - boli rozdelené dotácie LsK podla prijatých pravidiel  

- P. Haviar informoval predsedníctvo o pripravovanom výkonnom výbore Európskej kanoistickej asociácie vo Frankfurte, na ktorom sa bude diskutovať o zmenách disciplín (zavedenie 200m, zrušenie 500m). SZRK sa prikláňa realizovať zmeny až v cykle OH 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

č. 13/2009, 08.12.2009

 

 

Kontrola úloh

 

 

P. Bergendi informoval Predsedníctvo o pripravenom materiály na výstavbu kanoistického areálu v Jarovciach - Národné centrum rýchlostnej kanoistiky a veslovania Jarovce.

 

Štatút realizačného tímu družstva seniorov. Predsedníctvo vypracovaný návrh, po prerokovaní pripomienok p. Kňazovického, schválilo v konečnom znení (príloha 1 ).

 

 

Návrh nominačných kritérií a maratónskej reprezentácie (p. Kunc).

P. Kunc informoval predsedníctvo o klesajúcom záujme kajakárov o maratón a nemožnosti stanoviť kritériá za súčasných podmienok. Komisia mládeže (p. Tóth) navrhuje vyčleniť prostriedky na podporu maratónu,  budovanie väčšej členskej základne, väčšia osveta trénerov, podpora v kluboch. P. Bergendi navrhol motivovať maratóncov, pridelením zväzovej lode, usporiadať pre nich domáce výcvikové tábory a začať od juniorov.

P. Kunc pripraví na nasledujúce Predsedníctvo koncepciu maratónu, naplánovanie pretekov s motivačnými prvkami a víziami.

P. Bergendi - dodá p. Kuncovi zoznam maratónskych lodí zväzu a vyrieši ich uloženie na vhodnom mieste.  

 

 

Riešenie uznesení Valného zhromaždenia

 

 

P. Bergendi informoval o priebehu Valného zhromaždenia, o návrhoch zmien stanov a prečítal uznesenie VZ, ktoré ukladá predsedníctvu zaoberať sa podnetmi zo správy komisie mládeže a príspevkami do diskusie:

            a)        p. Bergendi v spolupráci s Komisiou mládeže navrhne financovanie projektu Leto s kajakom ešte 2-3 roky,

            b)        ŠTK prehodnotí zavedenie nových kategórií K2 minikajak, minikanoe C1.

            c)         MŠ SR už rieši využitie možnosti športových štipendií pre mládež do 23 rokov

            d)        p. Kunc predloží marketingový plán na väčšiu podporu maratónu,

                        rozšírenie členskej základne kanoistov maratóncov

            e)        p. Bergendi zabezpečí ocenenie víťazov jednotlivých kategórii SP -

                        tričko  víťaza SP

            f)         p. Bergendi preverí dotácie AŠK Blesk Hlohovec

 

 

správy komisií

 

ŠTK

Milan Oršula - predložil plán práce ŠTK SZRK na rok 2010 (príloha č. 2 )

 

Komisia rozvoja oddielov a klubov

 

Váňa informoval predsedníctvo o problémoch s prenájmami pozemkov v Považskej Bystrici. Váňa požiada p. Lapoša o spoluprácu. Plán bude  predložený na nasledujúcom zasadnutí

 

Komisia mládeže

Imrich Tóth predloží plán práce na nasledujúcom zasadnutí

 

 

Informácia o projektoch na MŠ SR

 

P. Bergendi informoval predsedníctvo o kritériách a včasnom predložení projektov na MŠ SR, novom systéme zasielania podkladov, rozdeľovaní financií a plnení termínov. Predsedníctvo berie na vedomie informáciu.  


Návrh nominačných ktirérií juniorov

 

  P. Erbanová predložila nominačné kritériá na rok 2010 (príloha č.3 ). Predsedníctvo schválilo nominačné kritériá s podmienkou (p. Oršula) doplnenia bodu - návrh na výber Slovenska na rok 2011 (bude sa prihliadať na výsledky pretekov z roku 2010 - doplniť konkrétne preteky)

 

rôzne

 

 

 

  • investície SZRK - boli zo strany MŠ SR minimalizované, napriek tomu sa podarilo získať 2x K4 pre juniorov a seniorov a tiež financie na  nákup krátkeho mikrobusu. Nákup sa uskutoční do konca februára 2010.
  • p. Bergendi informoval o účasti p. Haviara v Európskej kanoistickej asociácii, kde sa o.i. preberal program MEJ a MES bez konečného riešenia
  • p. Bergendi informoval o príprava Medzinárodnej Regaty v Piešťanoch, najmä o problematike ubytovania.
  • Vyhodnotenie najlepšieho kanoistu roka 2009, sa uskutoční v priestoroch Alizé, 17.12.2009 o 16,00 h - ocenenie Slovenského pohára, p. Bača v mene Nadácia Poštová banka odovzdá minikajak, budú ocenení víťazi v každej kategórii Slovenského pohára, ocenenia - diplomy, poháre, tričká. O 17,30 h začne vyhodnotenie ankety o najlepšieho kajakára, moderátor p. Michálek, program p. Šindlerová.
  • Prebehol seminár rozhodcov v Komárne pri nižšej účasti pozvaných rozhodcov. Zasadnutie ŠTK sa na uvedenom seminári nekonalo, zo zdravotných dôvodov predsedu a ospravedlnenia ďalších členov.  Zasadnutie sa prekladá na rok 2010.