14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

Zápisnice VV SHV

 


 
 
 
Zasadnutia prezídií  2010
 

 

 
 
 
 
 
č. 1/2010, 17.01.2010
 
 
kontrola úloh
 

P. Kunc informoval Predsedníctvo o povinnosti zakúpenia palubného mýtneho prístroja. Vozidlá SZRK, konštrukcie M1 (mikrobusy), nepotrebujú mať zakúpenú palubnú jednotku na mýtny systém.

 

P. Kunc predložil predsedníctvu materiál Návrh na zvýšenie záujmu o maratón. Predsedníctvo berie na vedomie návrh. Predsedníctvo sa bude reálne zaoberať projektom maratónu. P. Kunc predloží reálne podmienky maratónu na predsedníctvo dňa 17.3.201,
 
 správy komisií
 

ŠTK

Milan Oršula - predložil plán práce ŠTK SZRK na minulom zasadnutí predsedníctva SZRK. Činnosť beží v súlade s ním.

           

Mediálno-propagačná komisia

Tibor Soós informoval predsedníctvo o akcii Vyhodnotenie najlepšieho kanoistu roka 2009, zhodnotil ju veľmi kladne. POďakoval z aprípravu a organizáciu generálnemu sekretárovi.

 

Komisia rozvoja oddielov a klubov

P. Váňa informoval predsedníctvo o problémoch s prenájmami pozemkov a prístupu k lodenici v Považskej Bystrici. P. Váňa bude rokovať s p. Lovíškom v 3. týždni 2010.

    

Komisia mládeže

Imrich Tóth predloží plán práce na nasledujúcom predsedníctve. Plánuje zhodnotenie Leta s kajakom 2009 na marec 2010, komisia má pripravené návrhy na akciu Leto s kajakom 2010, ktoré plánuje rozbehnúť - konzultácia s p. Bergendim. Ďalej plánuje väčšiu komunikáciu s trénermi mládeže, rozšírenie členskej základne, zintenzívnenie spolupráce s maratóncami  
 

Komisia výstavby

P. Ostrčil informoval predsedníctvo o rokovaní ohľadom výstavby kanoistickej dráhy na Zlatých pieskoch a v Jarovciach. Ďalšie informácie o výstavbe budú poskytnuté po rade starostov miestnych úradov a stretnutí, ktoré dohodne starosta Ružinova p. Drozd s pánom primátorom mesta Bratislavy p. Ďurkovským.
 
upresnenie úloh RDS
 
  P. Blaho informoval predsedníctvo o zložení realizačného tímu seniorov: p. Blaho, p. Masárová, p. Kňazovický, p. Petriska, p. Kužel (TTS), p. Ostrčil (Vinohrady), 1 osoba Kajak canoe klub Šamorín, p. Hagara (Nováky), p. Soós (Komárno). P. Blaho predložil nominačné kritériá RDS na rok 2010. Predsedníctvo ukladá p. Blahovi dopracovať nominačné kritériá a predložiť ich na nasledujúcom predsedníctve a navrhnúť miesto kvalifikačných pretekov pre MS a ME seniorov s regulérnymi podmienkami podľa uznesenia predsedníctva SZRK, Zápisnica č. 06/2009 zo dňa 14.6.2009 vo Zvolen.
 
Predsedníctvo jednohlasne schválilo návrh športovcov na zaradenie do RDS, U23 a JOT pre 2010, Návrh pre zaradenie do SOTT Londýn 2012 skupín A a B, Návrh pre zaradenie do RDS „B" pre rok 2010 (príloha )
 
rôzne
 
 P. Bergendi informoval predsedníctvo:

 

  • o žiadosti nového klubu Športový klub KAJAK, Moravany nad Váhom naprijatie za člena SZRK - rozhodne Valné zhromaždenie vapríli 2010

 

 

  • zdravotné zabezpečenie pre pretekárov SOTT 2012 a Atím juniori bude realizované vo finančnej réžii SZRK - predsedníctvo schválilo jednohlasne s počtom 5 hlasov.

 


  • ožiadosti p. Jankovca na preplatenie operácie ramena vhodnote 600,- €. Predsedníctvo sa rozhodlo finančne neprispieť na operáciu. Hlasovanie: za: 1, proti 2, zdržali sa hlasovania: 2.

 

  • Vozový park - predsedníctvo schválilo, že náklady na opravy vozidiel SZRK pridelených na kluby sa rozpočítajú medzi zväz aklub vpomere najazdených km na predmetnom vozidle za predošlý rok. Za stav vozového parku je zodpovedný p. Blaho. Cieľom uznesenia je finančné odbremenenie klubov pri udržiavaní primeraného technického stavu vozidiel. Hlasovanie: za 5, proti 0

 

  • Predsedníctvo menovalo komisiu pre vyhodnotenie podprahovej zákazky - Nákup 8-miestneho automobilu vzložení: Róbert Petriska, Boris Bergendi, Pavel Jánoš aEva Horváthová.
 
 

 

 

 

 

 

č. 2/2010, 08.02.2010

 

 

kontrola úloh

 

  P. Blaho predložil Nominačné kritériá RDS v rýchlostnej kanoistike na MS Poznaň, ME Trasona a 1. SP, 2. SP a 3. SP (príloha ). Predsedníctvo po diskusii a spripomienkovaní predloženého materiálu schválilo nominačné kritériá: za 6, proti 0, zdržal sa hlasovania: 1

           

Poznaň - akademické majstrovstvá sveta - zabezpečuje - Slovenská asociácia univerzitných športov, ktorá zabezpečí pobyt a poplatky, SZRK hradí dopravu. Za SZRK sa zúčastní podujatia 6 pretekárov a 2 tréneri.

 

Zloženie RT RDS - upresnenie, miesto p. Masárovej členom RT RDS bude p. Masár  a za Kajak canoe klub Šamorín bude členom RT RDS p. Orosz. Členovia RT RDS - p. Blaho, p. Petriska, p. Masár, p. Ostrčil, p. Orosz, p. Soós.

   

správy komisií

  

ŠTK

Milan Oršula - informoval predsedníctvo o bodoch schválených na zasadnutí ŠTK (zápisnica ŠTK 2.2.2010 ):             

- disciplinárne konanie - Krištof Tóth, Marián Tesárik, Andrej Divinec

- schválenie finančného ohodnotenia víťaza SP

- zmena sadzby registračných poplatkov

- Predsedníctvo SZRK na návrh ŠTK schvaľuje disciplinárny trest „napomenutie" pre pretekára Krištofa Tótha. 

 - Predsedníctvo SZRK na návrh ŠTK schvaľuje odmeny pre súťaž SP:

   Víťaz súťaže klubov a oddielov mládeže obdrží pohár a finančnú odmenu vo výške

   1 000 €, druhý obdrží pohár a finančnú odmenu vo výške 670 €, tretí pohár a odmenu   vo výške 500€, štvrtý 330 € a piaty 170 €. Kluboví víťazi v skupinách maratón a   veteráni obdržia po 170 €.

           

- Predsedníctvo SZRK na návrh ŠTK schvaľuje zmenu sadzby registračných poplatkov

             a) pre členov po celý rok  0,50 €

            b) pre prvoregistrovaných členov - pretekárov celý rok 2,- €

            c) pre členov - pretekárov všetkých vekových skupín do 31.marca 2,- €

            d) opakovaná pre pretekárov všetkých vekových skupín po 31.marci 5,- €

            V prípade doplnenia registrácie (napr. z písmena a) na písmeno c) ) sa dopláca   rozdiel poplatku.

 

Mediálno-propagačná komisia

Príprava tlačovej konferencie pred novou sezónou.

 

Komisia rozvoja oddielov a klubov

P. Váňa informoval predsedníctvo o problémoch s prenájmami pozemkov a prístupu k lodenici v Považskej Bystrici. P. Lovíšek dostal súdnu výpoveď z prenájmu so zákazom podnikať, p. Sajda pripraví žiadosť na nový prenájom.

 

Komisia mládeže

Imrich Tóth plánuje zhodnotenie Leta s kajakom 2009 na marec 2010.

 

Komisia športu

P. Šimočko navrhuje vyčleniť komisiu športu ako odbornú komisiu (poradný orgán), ktorá bude mať nezávislých 5 členov. Medzi úlohy by mal patriť dohľad nad činnosťou RDS, RDJ, nominačnými kritériami, vypracovávanie a sledovanie štatistík, portfólio športovcov, monitorovanie činnosti trénerov, komisia by zasadala štvrťročne.  P. Petriska poveril p. Šimočka vypracovaním štatútu komisie.

 

 

Komisia výstavby

P. Ostrčil informoval o projektoch Jarovce, Rusovce. Sú plánované ďalšie stretnutia spolu s p. Lachkovičom.

 

upresnenie úloh RDJ

 

P. Petriska informoval predsedníctvo o zvolení p. Erbanovej za predsedkyňu RT RDJ, ako podpredseda bol zvolený p. Kužel. 

P. Erbanová navrhuje prehodnotiť štatút RT RDJ, a doplniť členov RT RDJ o p. Erbana za TJ Sĺňava, kanoistický oddiel Piešťany a p. Kelleho za Kanoistický klub Inter - SC, s r.o. 

P. Erbanová navrhuje dočasné vylúčenie z reprezentácie pre Gabrielu Szabovú za neplnenie si povinností voči reprezentácii.

Predsedníctvo odsúhlasilo predložené návrhy: za 7, proti 0, zdržali sa, 

Ďalej informovala predsedníctvo o plánovanom 16-dňovom sústredení v Sabaudii v termíne 13.-25. marec 2010. Samoplatcovia predložia do 3.3.2010 na SZRK doklad o zaplatení s dokladom o poistení.

Predsedníctvo schválilo predložený návrh: za 6, proti 0, zdržal sa hlasovania 1.

 

rôzne

 

 

P. Petriska navrhuje prerozdelenie vozidiel SZRK nasledovne:

Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky - Mercedes Sprinter (BA-408ES)

Kajak canoe klub Šamorín -  VW Transporter (BA-553FH)

Predsedníctvo prerozdelenie vozidiel schválilo: za 6, proti 0, zdržal sa hlasovania 1.

 

P. Bergendi informoval o zlom technickom stave Mercedesu Sprinter BA-408ES, ktorý prejde pred odovzdaním KRK Nováky generálnou opravou. Predsedníctvo SZRK odsúhlasilo zvýšený náklad na opravu.

 

P. Bergendi informoval predsedníctvo o M-SR vťahaní na trenažéri, ktoré sa konalo dňa 6.2.2010. Súťaž prebehla na veľmi dobrej úrovni s vyššou účasťou ako minulý rok, s kvalitnými pretekármi, zúčastnili sa aj kanoisti z Litvy. Nakoľko bola akcia nízkorozpočtová p. Bergendi poďakoval dobrovoľníkom p. Petriskovi, p. Čárskemu, p. Praženkovi, p. Soldanovi a sponzorom akcie. Zároveň poukázal na slabší technický stav trenažérov. Budúci rok sú plánované dve súťaže vťahaní na trenažéri - Bratislava aTrenčín.

 

P. Bergendi informoval o vyúčtovaní dotácií, ktoré bolo vypracované a zaslané na MŠ SR v termíne, dňa 25.1.2010

 

P. Blaho navrhol nomináciu na I. Svetový pohár seniori, Vichy:

Kohlová, Kmeťová, Gelle, Martinek, Rusnák, Petrla, Blaho. Disciplíny sa upresnia neskôr. Lode budú prepravované vozidlom SZRK. Pretekári letecky.

Predsedníctvo návrh schválilo jednohlasne.

 

 

 

 

 

 

 

č. 3/2010, 17.03.2010

 

 

 kontrola úloh

 

 

- vozidlá SZRK sú pridelené podľa plánu:

            Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky - Mercedes Sprinter (BA-408ES), zodpovedný Ľ.    Hagara

            Kajak canoe klub Šamorín -  VW Transporter (BA-553FH), zodpovedný G. Vass

- reprezentantke Gabriele Szabovej bol zaslaný list - Dočasné vylúčenie z reprezentácie dňa 12.3.2010 na       základe neplnenia si povinností voči reprezentácii SZRK.

 

 

 správy komisií

 

ŠTK

P. Oršula - informoval prezídium o pripravenosti na sezónu 2010

            - disciplinárne konanie - Andrej Divinec bude na najbližšom zasadnutí ŠTK

            - skonštatoval, že počet rozhodcov SZRK stále klesá

           

Mediálno-propagačná komisia

Príprava tlačovej konferencie pred novou sezónou. P. Soós informoval, že ďalšie aktivity budú podniknuté na základe výsledkov z pretekov.

 

P. Bergendi navrhol komisii vypracovať celoročný plán propagácie.

 

Komisia rozvoja oddielov a klubov

P. Váňa informoval prezídium o problémoch s prenájmami pozemkov a prístupu k lodenici v Považskej Bystrici. Mesto Považská Bystrica doručilo výpoveď P. Lovíškovi, p. Sajda zaslal žiadosť na prenájom.

 

Komisia mládeže

P. Tóth sa ospravedlnil.

 

Komisia športu

P. Šimočko sa ospravedlnil.

 

Komisia výstavby

P. Ostrčil informoval o projektoch Jarovce a Zlaté piesky. Projekty sú rozpracované a priebežne prebiehajú rokovania s kompetentnými osobami. Prebehlo stretnutie na Slovenskej vodohospodárskej výstavbe. Do 2 týždňov sa zopakuje aj s riaditeľom SVHV.

 

 

správa investičnej komisie

 

P. Bergendi informoval o investíciách SZRK v roku 2009. Boli zakúpené dve lode K4, pádlovací trenažér a  8-miestne vozidlo Mercedes-Benz Viano. Náklady boli pokryté dotáciami z MŠ SR.

 

 

príprava Medzinárodnej regaty v Piešťanoch

 

P. Bergendi informoval prezídium o prípravách Medzinárodnej regaty. Prípravy komplikuje zraz karavanistov, ktorý je plánovaný v rovnakom termíne a priestoroch.  Ubytovanie účastníkov je stále vo väčšej vzdialenosti od konania regaty a je finančne   náročnejšie. Výstavbu trate bude zabezpečovať TJ Sĺňava Piešťany.

 

 

 návrh rozpočtu 2010

 

 

P. Bergendi predložil prezídiu návrh rozpočtu na rok 2010.

Rozpočet na maratón bude riešený priebežne podľa situácie navýšeniami rozpočtu.

Po prezentovaní a malých úpravách rozpočtu prezídium SZRK navrhlo rozpočet na rok 2010 schváliť a predložiť na Valné zhromaždenie SZRK. 

 

príprava Valného zhromaždenia

 

 

Valné zhromaždenie SZRK sa bude konať dňa 17.4.2010 o 9,30 h. Vedením Valného zhromaždenia bude poverený Milan Oršula. Prezídium schválilo termín a program VZ jednohlasne.

 

 

rôzne

 

 

- maratón

P. Kunc navrhol realizačný tím maratónu v zložení: Ľuboš Kunc, Marian Tesárik, Marian Lachkovič. Informoval o  stretnutí RT dňa 12.3.2010, o pripravovaných akciách RT maratónu, pretekoch a výcvikových táboroch s minimalizovanými nákladmi. NK pre maratón 2010 a reprezentačné družstvo maratónu budú vypracované a zostavené po pretekoch Dunajský maratón a M-SR na dlhé trate, kde       budú vytipovaní a oslovení vhodní maratónski pretekári. Veková kategória kajakárov - maratóncov - 16-20 rokov.

P. Kunc navrhuje pripravený materiál a plán podujatí uverejniť na webovej stránke SZRK vo forme pozvánky vzhľadom na motiváciu športovcov.

NK maratónu na rok 2010 budú vypracované na základe výsledkov z pretekov (Dunajský maratón a M-SR na dlhé trate) s dodatočným výberom na základe umiestnenia.

Prezídium návrh zloženie RT RDM jednohlasne schválilo.

P. Kunc pripraví formuláciu pozvánky/oznamu o RT RDM na webovú stránku SZRK.

 

- p. Bergendi informoval prezídium o zasadnutí trénerskej rady, ktorá sa uskutoční dňa 10.4.2010,

 

- p. Bergendi navrhol plán zasadnutí Prezídií SZRK na rok 2010, (zverejnený vyššie)

 

 

- p. Bergendi informoval o problémoch s organizáciou pretekov Zvolenská 1000 a MS krátke trate Zvolen.

Domček, v ktorom bola základňa organizátora zhorel. Bude potrebné nájsť náhradu za domček (maringotka).

P. Soós navrhol vypracovať možnosti odkúpenia vybranej, blízkej budovy pri brehu, ktorá by slúžila ako lodenica Zvolena, do vlastníctva SZRK.

Prezídium navrhlo uskutočniť obidva preteky vo Zvolene v improvizovaných podmienkach, za pomoci ostatných kajakárskych klubov. P. Bergendi navrhol prínos klubov k organizácii pretekov prispením dobrovoľníka z každého klubu  

 

  - p. Ostrčil poukázal  na problematické prestupy kajakárov z klubov - bude riešené na VZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č. 4/2010, 22.04.2010

 

kontrola úloh

- Spravodajca 2010 vyjde dňa 15.3.2010. P. Bergendi požiadal členov predsedníctva o zaslanie návrhov a zmien v Spravodajcovi na  sekretariát SZRK e-mailom,

 

- Oznam maratónskej komisie bol zverejnený na stránkach SZRK v termín,

 

- Lokalita a termín pre kvalifikačné preteky, ktoré mali byť v programe Zvolenskej 1000ky je vybraná - Račice 14.-15.6. M-SR, krátke trate - zväz zverejní ponuku na usporiadanie M-SR, krátke trate na internetových stránkach,  

 

- sekretariát zaslal na kluby v termíne pozvánku s materiálom na V,

 

 správy komisií

ŠTK

P. Oršula informoval prezídium o práve uskutočnenom zasadnutí ŠTK, ktoré prebralo: prestupy, povolenie k striedavému štartu, rozhodcov na II. KP Račice, organizáciu M-SR KT, uznesenia z VZ (upravilo pravidlo o športovom oblečení a poplatkoch za preukazy), zobralo na vedomie nový klub ŠKK Moravany nad Váhom a pridelilo mu skratku MOR.

 

Komisia rozvoja oddielov a klubov

P. Váňa informoval prezídium o pozitívnom vývoji v Považskej Bystrici. Tiež informoval o problematickej komunikácii so zástupcom Nového mesta n.Váhom.

 

Komisia mládeže

P. Tóth si dohodol stretnutie s generálnym sekretárom SZRK na ktorom budú preberať otázky týkajúce sa mládeže.

 

Komisia športu

P. Šimočko hodnotil náplň práce svojej komisie. Prediskutuje s prezidentom zväzu Róbertom Petriskom  

 

Prípava Medzinárodnej regaty

P. Bergendi informoval prezídium o prípravách Medzinárodnej regaty. Prihlásilo sa zatiaľ 12 krajín, - 220 účastníkov. S ďalšími sa rokuje. Ubytovanie zabezpečené, príprava a zasadnutia organizačného výboru pokračuje podľa plánov. Na dráhu sa zakúpilo 6 km nového lana.  

 

Hodnotenie členskej základne

P. Bergendi predložil hodnotenie členskej základne, ktorá ma rastúcu tendenciu

 

 

Prerokovanie uznesenia VZ

Valné zhromaždenie SZRK, ktoré sa konalo dňa 17.4.2010 prijalo uznesenie, ktoré prezídium riešilo a rozdelilo z neho vyplývajúce úlohy  nasledovne, (niektoré úlohy pre neprítomnosť prezidenta Róberta Petrisku a ďalších dvoch členov presunulo na ďalšie zasadnutie:

 

-       „rokovať s klubmi, ktoré neplnia kritériá členstva v SZRK o ich budúcom členstve, berúc do úvahy rozvojový program SZRK a pripraviť v tejto veci stanovisko pre ďalšie valné zhromaždenie zväzu," - komisia rozvoja oddielov a klubov,

-       „riešiť otázky zvýšenia počtu rozhodcov, ich školení a ocenení pri ukončení ich aktívnej činnosti" - komisia ŠTK - problematiku už riešila na svojom zasadnutí 22.4.2010, na jeseň je plánované školenie a seminár rozhodcov,

-       „zabezpečiť zverejňovanie aktuálnych informácií o reprezentáciách na internetovej stránke SZRK" - príprava informácií reprezentační tréneri, zverejňovanie sekretariát,

-       „pokračovať v snahe o vybudovanie kanoistických dráh v Jarovciach a na Zlatých pieskoch" - preberie sa na ďalšom prezídiu,

-       „zverejňovať informácie o verejnom obstarávaní investícií SZRK na internetovej stránke zväzu" - preberie sa na ďalšom prezídiu,

-       „pripraviť aktualizáciu kritérií na rozdeľovanie dotácií klubom" - generálny sekretár,

-       „rokovať s klubmi o možnosti rozšírenia členskej základne SZRK" - komisia mládeže a komisia rozvoja klubov,

-       „zapracovať do doplnku pravidiel pre rok 2010 možnosť štartu v slovenských reprezentačných dresoch na súťažiach SZRK" - komisia ŠTK - problematiku už riešila na svojom zasadnutí 22.4.2010, pripravila a schválila úpravu pravidiel, ktorými doplní doplnky pravidiel 2010,

-       „zaoberať sa všetkými ostatnými diskusnými príspevkami, ktoré boli prednesené na valnom zhromaždení":

-       „zrušenie poplatku za tlačivo „registračný preukaz"" - komisia ŠTK - problematiku už riešila na svojom zasadnutí 22.4.2010, pripravila a schválila úpravu pravidiel, ktorými doplní doplnky pravidiel 2010, hodnota registračného preukazu sa mení z 1,- € na 10 centov.

-       „Riešenie klubových dobrovoľníkov pre organizovanie podujatí SZRK" - preberie sa na ďalšom prezídiu

 

-       VZ ďalej udelilo najvyššie vyznamenanie pre dlhoročného rozhodcu Milana Zgančíka po ukončení jeho činnosti, ktoré mu bude predané na pretekoch Novácka 500vka

 

 

rôzne

           

-       Boris Bergendi informoval o Trénerskej rade, ktorá sa konala 10.4.2010, hodnotil veľmi slabú účasť trénerov, informoval o príspevkoch,

-       Boris Bergendi informoval o žiadosti Mariána Tesárika o zapožičaní zväzovej C2 pre Krištofa Tótha a Adama Csenkeya na sezónu 2010. Prezídium zapožičanie schválilo, vybaví p. Šimočko,

-       Boris Bergendi informoval o žiadosti Krištofa Tótha a Adama Csenkeya o pridelenie výnimky z nominačných pretekov, z dôvodu účasti na prijímacích pohovoroch na FTVŠ, ktoré menovaní absolvujú v termíne KP Račice. Prezídium s výnimkou súhlasilo s tým, že menovaní budú priamo zaradení v reprezentácii SR na MR Piešťany,

-       Boris Bergendi informoval o liste z hotela Zeffiro, v ktorom bola ubytovaná reprezentácia juniorov počas VT Sabaudia, v ktorom majiteľ hotela vyčíslil škodu spôsobenú našimi reprezentantami vo výške 375,- € s rozpisom po položkách a čislami izieb. Sekretariát poslal listy na kluby a vinníkom s požiadavkou úhrady zničeného inventáru hotela,

-       Marcela Erbanová predložila návrh RTJ s upravenými nominačnými kritériami. Prezídium pre oneskorené predloženie NK schválilo iba bod 1. Ostatné dorieši na nasledujúcom zasadnutí,

-       Pavel Blaho informoval o úprave NK seniorov, v ktorom sa menil iba termín a miesto II KP,

 

Opravuje sa zápis z predošlého zasadnutia prezídia SZRK, v ktorom má byť správne v nominácii na SP Vichy aj reprezentant Ľubomír Hagara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č. 5/2010 , 13.05.2010

 

 

 

úprava rozpočtu 2010

P. Bergendi predložil prezídiu návrh upraveného rozpočtu na rok 2010 po zverejnení rozpočtu z MŠ SR. Navrhol upraviť kritériá dotácií na kluby a trénerov.

Hlasovanie prezídia: za 3, proti 0, zdržal sa hlasovania:1

Úprava rozpočtu sa prekladá na nasledujúce prezídium z dôvodu neschválenia tohto bodu nadpolovičnou väčšinou prezídia  

 

Príprava Medzinárodnej Regaty

P. Bergendi informoval prezídium o prípravách Medzinárodnej regaty. Prihlásilo sa 14 krajín - 239 účastníkov. Ubytovanie zabezpečené, príprava a zasadnutia organizačného výboru pokračuje podľa plánov. Tento rok neprišla rumunská výprava, maďarská výprava bude pretekať len v disciplíne 1000 m. Technické zabezpečenie MRJ realizuje piešťanský klub. Problém sa vyskytol so štartovacím zariadením

 

 

Nominácia SP Duisburg

P. Blaho predložil návrh nominácie na SP Duisburg - 4.-6. jún 2010

Na SP bude SR reprezentovať K2 (Kohlová, Kmeťová), tréner Petrla, masér

Reprezentačný tréner p. Blaho navrhol doplnenie nominácie: K1 - 5 000 m, Petrla.

Hlasovanie prezídia: za 4 hlasy

 

 

Nominácia SP Szeged

P. Blaho predložil návrh nominácie na SP Szeged. Gelle - Martinek nebudú nominovaní na K2 500 m, dohláška: Ivana Kmeťová, doplnenie + 1 masér - Zdenka Liptáková.

Hlasovanie prezídia: jednohlasne schválené.

 

Nominácia RDM na 3. SP Týn nad Vltavou

P. Kunc predložil zoznam navrhovaných reprezentantov, tréneri: p. Kunc, p. Tesárik

Hlasovanie prezídia: za 4 hlasy

 

Nominácia SR na MRJ

Na MRJ je nominovaných 46 pretekárov, ubytovanie, strava zabezpečená v hoteli Máj v Piešťanoch.

Hlasovanie prezídia: za 4 hlasy

 

Rôzne

 

Nominačné kritériá juniorov - presunuté z predchádzajúceho prezídia

Návrh predložený na schválenie prezídiu.P. Tóth navrhuje do NK doplniť samoplatcov. Pretekári, ktorí splnia NK a nezmestia sa do skupiny pretekárov, ktorým bude náklady hradiť SZRK, môžu reprezentovať na   vlastné náklady.

Hlasovanie prezídia: jednohlasne schválené.

           

Prezidium SZRK schválilo zmeny zastúpenia klubov v RTJ nasledovne:

Kajaj & kanoe klub Komárno - miesto p. Polhammera bude členom RTJ p. Dosúdil.

Kajak canoe klub Šamorín - miesto p. Tótha bude členom RTJ - Csaba Orosz

           

Ekonomické smernice SZRK.

P. Bergendi predložil návrh úpravy Ekonomických smerníc SZRK so zmenami, hlavne v zabezpečení VT na Slovensku a v zahraničí.

Hlasovanie prezídia: jednohlasne schválené

   

 

 

 

 

č. 6/2010, 16.06.2010

 

 

 

 

Hodnotenie domácich súťaží:

 

            Dunajský maratón, 21. ročník

            P. Kunc zhodnotil preteky, účasť 80 pretekárov všetkých vekových kategórií + 13-14 roční, tradičná trať, poďakoval zväzu za materiálnu pomoc, poukázal na nízky počet pretekárov a priepastný rozdiel medzi začínajúcimi a končiacimi pretekármi maratóncami.

 

            1. Kvalifikačné preteky na SP Račice

            P. Bergendi zhodnotil preteky ako bezproblémové, organizačné zabezpečenie pretekov zo strany poskytovateľa na vysokej úrovni.

 

            Majstrovstvá SR - dlhé trate

P. Oršula: organizácia pretekov na štandardnej úrovni, mierny nárast pretekárov, vyskúšané kratšie kolá, bol dodržaný harmonogram, boli ponúknuté kontakty na ubytovanie a stravu,

 

             Pohár SNP, 50. ročník - bol preložený kvôli situácii na povodí Váhu na 14.- 15.8.2010.

 

            SAMARIA CUP, 16. ročník

            P. Tóth zhodnotil preteky kladne, vybudované kultúrne prostredie miesta pretekov, vďaka Kormoránu aj hodnotné ceny pre všetky vekové kategórie, prvý krát sa pretekalo na 6-tich dráhach.

 

            Pohár Interu, 38. ročník

            P. Šidlíková zaslala správu z pretekov. 

 

            II. Kvalifikačné preteky, Račice

            P. Bergendi zhodnotil preteky kladne, preteky boli 1-dňové, pre nižšiu účasť pretekárov. Preteky splnili očakávania.

 

 

Medzinárodná regata, 24. ročník

P. Bergendi podrobne informoval prezídium o priebehu pretekov a problémoch  spojených s prírodnými podmienkami (vysoký prietok vody na Váhu). Preteky zhodnotil ako dosiaľ najhektickejšie, zúčastnilo sa 12 krajín z 15, 208 pretekárov, spolu 234 osôb zahraničných výprav. Informoval o operatívnych zmenách, miesta konania pretekov (Horná Streda), zmeny disciplín, zmeny počtov v hoteloch (odchod rakúskej výpravy a odvolanie účasti českej a maďarskej výpravy) a krízový režim na vodných tokoch. Pretekalo sa na náhradných tratiach: 200 m a 2000 m. Všetky zahraničné výpravy pristúpili k zmenám kladne a ústretovo, nakoniec preteky prebehli hladko, bezpečnosť na pretekoch bola posilnená 4 záchrannými člnmi. Ubytovanie bolo zabezpečené v 4 hoteloch, v hoteli Satelit nastal problém so stornom ubytovania. Storno vo výške 980,-€ sa podarilo po rokovaniach s majiteľom hotela stiahnuť na 250,- €. Ďalej informoval prezídium o vyhrotení atmosféry s niektorými členmi piešťanskej lodenice. Stretnutie so zástupcami piešťanskej lodenice ohľadom riešenia uvedených problémov je naplánované na júl 2010. P. Bergendi poďakoval Matejovi Kačicovi za promptnú pomoc pri organizácii pretekov, tímu rozhodcov, organizačnému tímu a pracovnej čate.

 

P. Petriska informoval prezídium o náročnej situácii a úlohe p. Bergendiho usporiadať preteky aj za  extrémne nepriaznivej povodňovej situácie, ďalej upozornil na nízku účasť prezídia na vrcholnom medzinárodnom podujatí a požiadal členov prezídia v budúcnosti o účasť na medzinárodných pretekoch organizovaných SZR.

 

kontrola úloh

Úloha uzndsenia VZ

 

„zverejňovať informácie o verejnom obstarávaní investícií SZRK na internetovej stránke zväzu" ,

Prezídium SZRK sa uznieslo, že informácie o verejnom obstarávaní investícií SZRK budú zverejňované podľa zákona o verejnom obstarávaní č. Zákon 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na internetovej stránke zväzu.

 

Úprava rozpočtu 2010

P. Bergendi predložil prezídiu návrh upraveného rozpočtu na rok 2010 po zverejnení rozpočtu z MŠ SR. Navrhol na základe diskusie predošlého zasadnutia prezídia upraviť kritériá dotácií na kluby a trénerov.

Hlasovanie prezídia: za 5, proti 1, zdržal sa hlasovania: 0

 

 

 

Správy komisií

            ŠTK - p. Oršula hodnotí zloženie a činnosť komisie kladne, poukázal na potrebu zapojiť mladých ľudí do činnosti komisií.

            Komisia športu - p. Šimočko - zvažuje riešenia ohľadom činnosti komisie a berie kritiku prezídia na činnosť komisie na vedomie.

            Komisia mládeže - p. Tóth predložil prezídiu návrhy na vytvorenie početnejšej členskej základne.

            Komisia rozvoja oddielov a klubov - P. Váňa sa stretol so zástupcami klubu POB, kde našli nové priestory pre činnosť klubu, V NMV sa dohodol o spolupráci s Pavlom Gašparíkom st., ktorý bude vypomáhať pri tréningovom procese, takisto bude vypomáhať p.Váňa, v Šali nie je možné nájsť niekoho, kto by vedel zabezpečiť chod klubu.

            Komisia výstavby - P. Ostrčil informoval prezídium o projekte výstavby vlastného kanoistického kanálu - kvôli politickej situácii ďalšie kroky ohľadom výstavby bude môcť komisia podniknúť po vymenovaní novej vlády.

            

 

 

Nominácia ME Trasona

P. Blaho predložil návrh nominácie na ME Trasona - 2.-7. júl 2010

prezídium schvaľovalo nominácie postupne:

 

Nominácia K2 200 m - Noskovič - Maťaš - nesplnili NK. V nominácii na návrh p.Masára. P. Blaho účasť neodporúča.

Hlasovanie prezídia: za 2 hlasy, proti 3 hlasy, zdržal sa hlasovania: 1 - nominácia neschválená

           

Nominácia C1 500 m - Kohút - nesplnil NK v OH disciplíne. Víťaz FB na 2. SP v Szegede. P. Blaho účasť odporúča.

Hlasovanie prezídia: za 5 hlasov, proti 0 hlasy, zdržal sa hlasovania: 1- nominácia schválená

      

Nominácia K1 1000, 500 m - Jakubík - nesplnil NK, P. Blaho účasť odporúča.

Hlasovanie prezídia: za 4 hlasy, proti 0 hlasy, zdržali sa hlasovania: 2 - - nominácia schválená

       

nominácia reprezentantov, ktorí splnili NK na ME Trasona:

Hlasovanie prezídia: za 6 hlasov, proti 0 hlasy, zdržal sa hlasovania: 0- nominácia schválená

        

Odlety z ME Trasona budú zabezpečené podľa programu pretekov - ukončenia disciplín.

 

 

nominácia KP Szeged 18.-20.6.2010

P. Erbanová predložila nomináciu juniorov na KP Szeged medzinárodná akcia - 16 pretekárov, 22 členná výprava. Zistenie úrovne v jednotlivých kategóriách, výber 12 členov výpravy na ME U23 Moskva.

Hlasovanie prezídia: za: 5 hlasov, proti 0, zdržal sa 0 (p. Šimočko sa ospravedlnil pre pracovné povinnosti)

    

 

rôzne

p. Bergendi návrhol premiestnenie katamaranu z Klubu rýchlostnej kanoistiky Zvolen do TTS Trenčín, zodpovedný p. Váňa.

Hlasovanie prezídia: za: 4 hlasy, proti 0, zdržal sa 0 (p. Tóth sa ospravedlnil pre pracovné povinnosti)

 

 
 
 
 

 

 

 

č. 7/2010, 12.07.2010

 

 

Hodnotenie domácich súťaží

            Veľká cena Komárna, 52. ročník

            P. Soós zhodnotil preteky: napriek nepriaznivým prírodným podmienkam (povodne, búrka)  prebehli preteky na primeranej úrovni, zúčastnilo sa 450 pretekárov, 20   klubov, pretekári boli odmenení vecnými cenami, mediálna propagácia - STV a miestna televízia. Návrh hlavného rozhodcu nezapočítať niektoré disciplíny do SP kvôli neregulérnym podmienkam bude riešiť ŠTK.

 

            Trenčianska regata, 54. ročník

            P. Váňa zhodnotil preteky, správu pošle p. Šinka. Trať bola riadne vybójkovaná, veľa    diskvalifikovaných športovcov, trať nebola súbežná s brehom, pretekári prechádzali do druhej dráhy. Štarty boli pevné, ocenenia - poháre a diplomy.

 

            Novácka päťstovka, 38. ročník

            P. Oršula zhodnotil preteky: účasť 308 pretekárov, 152 štartov, preteky boli seriózne     pripravené 25 členným organizačným tímom, víťazi boli odmenení medailami, diplomami a finančnými odmenami. Pozitívum - spravodajský šot v TA3 a v STV. Pretekov sa zúčastnil aj dánsky pretekári. Rozhodcovi Milanovi Zgančíkovi bol odovzdaný počas vyhodnocovania pretekov Rad zásluh SZRK za dlhoročnú rozhodcovskú činnosť.

 

 

Hodnotenie ME Trasona

P. Blaho zhodnotil ME Trasona, detailné rozanalyzovanie.

P. Blaho poukázal na problémy so životosprávou športovcov. P. Petriska doporučil riešiť uvedené problémy so zamestnávateľom športovcov.

P. Soós hodnotil preteky v porovnaní s minulým rokom výkonnostne a organizačne na vyššej úrovni.

 

Nominácia MEJ a 23 Moskva 29.7.-1.8.2010

P. Erbanová predložila prezídiu návrh nominácie juniorov. Pretekári  (Žďársky, Pelantová, Matoušková, Mištinová, Orosz), ktorí nesplnili NK sa zúčastnia MEJ v Moskve na vlastné náklady s tým, že ak splnia výkonnostné ciele (do 9.miesta, resp. do 14.miesta, vždy v prvej polovici štartovného poľa - presné      rozpočítanie na sekretariáte SZRK) bude im časť financií refundovaná do výšky nákladov na 2 osoby (podľa schváleného rozpočtu SZRK).

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hlasovania 0

     

P. Blaho predložil prezídiu návrh nominácie do 23 rokov.

12 športovcov splnilo NK, p. Blaho navrhuje len 7 pretekárov, rozpočet bol schválený    na 10 pretekárov.

P. Kňazovický za RDS požaduje navýšenie počtu pretekárov z 10 na 12 (všetci splnili NK). Predložil             prezídiu zdôvodnenia účasti všetkých nominovaných 12 pretekárov.

P. Petriska a p. Bergendi nesúhlasili s navýšením počtu pretekárov kvôli nedodržaniu rozpočtových pravidiel a otáznej perspektíve dodržania dotácií od MŠ SR.

Navýšenie počtu pretekárov z 10 na 12:

Hlasovanie: za: 4, proti 1, zdržal sa hlasovania: 2

 

Celková nominácia pretekárov do 23 rokov:

Hlasovanie: za: jednohlasne

 

 

rôzne

 

 Kvalifikácia na MS Poznaň

 Kvalifikácia na MS Poznaň bude na MS Slovenska v Piešťanoch. Prezídium v súvislosti zmeny miesta M-SR hlasovalo o zmene nominačných kritérií RDS:

Pretekári v disciplínach v ktorých pôjde o doplnkovú kvalifikáciu na MS Poznaň budú   nasadení do dráh reprezentačným trénerom. V prípade ak akýkoľvek pretekár, porazí  reprezentanta, ktorý absolvoval ME Trasona, v jeho disciplíne, bude 10.8.2010   opakovaný štart medzi týmito dvoma pretekármi, z ktorého víťaz bude nominovaný na MS Poznaň. (Rudno, Nimnica)

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0

        

Nominácia na dlhé trate MS Poznaň - nebudú sa konať kvalifikačné preteky, o nominácii rozhodne reprezentačný tréner ktorý nominuje pretekárov z už nominovaných na krátke trate.

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa: 1


rokovací poriadok

P. Bergendi predložil prezídiu návrh zmeny rokovacieho poriadku.

Hlasovanie prezídia: za: 4 hlasy, proti 1, zdržal sa 1

    

 

Singapurska olympiáda mládeže

za Slovenskú kanoistickú asociáciu sa môže olympiády zúčastniť len 1 mládežník (SZKDVA a SZRK sa dohodli, že vhodnejší na miestne trate je zjazdár).  

 

 

 
 

 

 

 

 

č. 8/2010, 09.08.2010

 

 

 

 

Hodnotenie domácich súťaží

            Majstrovstvá Slovenska - krátke trate

            P. Oršula zhodnotil preteky: ako kvalitné, veľmi dobre postavená dráha, štartové bloky, preteky boli technicky zabezpečené na vysokej úrovni, nový SW v cieli sa osvedčil, počasie výborné, bezvetrie - korektné preteky, bola monitorovaná sila a smer vetra, teplota ovzdušia a vody. Rozhodcovanie - bez problémov, 1 záchranný čln vždy na vode (je potreba 2 člnov - na štarte a v cieli). Na pretekoch bola účasť zástupcu ŠTK.

            Mínusy - vyhlasovať umiestnenia všetkých pretekárov, diváci by mali mať prehľad, neúčasť lodí K4 muži a K2 ženy na najdôležitejších domácich pretekoch SZRK. P. Petriska bude v budúcnosti trvať na účasti reprezentantov na Majstrovstvách Slovenska, čo bude aj podchytené zmluvou. Slabá medializácia,   reklama pretekov,

            P. Petriska požiadal organizátorov pretekov, aby pri vyhlasovaní víťazov boli menovaní aj tréneri víťazov a títo im odovzdávali ceny, čo úplne nebolo dodržané zo strany trénerov.

             P. Bergendi pochválil piešťanský technický tím, menovite p. Mateja Kačica, bezproblémovú spoluprácu pri organizácii pretekov (5 pretekov v sezóne 2010). Ďalej kriticky poukázal za nezáujem pretekárov k nedeľnému vyhlasovaniu výsledkov.

                       

 

kontrola úloh

            Nadácia Poštovej banky

Na prezídium bol pozvaný Juraj Bača, ktorý informoval prezídium SZRK o činnosti Nadácie Poštovej banky, ktorá napomáha predovšetkým sociálne slabším deťom včleniť sa do spoločnosti prostredníctvom rýchlostnej kanoistiky. Nadácia momentálne materiálne podporuje deti z detských domovov v Kollárove, Piešťanoch a v Trenčíne. Ďalej deťom financuje osobných trénerov, dopravu, sústredenia a športové vybavenie. P. Bergendi poďakoval p. Bačovi za pomoc deťom a za rozširovanie členskej základne rýchlostnej kanoistiky. P. Bača podal správu na základe diskusie na predošlom prezídiu, či by sa mali deti projektu Nadácie Poštovej banky započítavať aj do projektu SZRK Leto s kajakom. Po kratšej diskusii prezídium jednohlasne súhlasilo so započítavaním týchto detí aj do projektu Leto s kajakom

           

započítanie bodov VC Komárna

            ŠTK po prešetrení situácie rozhodla nezapočítavať disciplínu 500 m na Veľkej cene Komárna do Slovenského pohára (problémový dojazd do cieľa).

 

Inventarizácia

prebieha

 

Hodnotenie MEJ a 23 Moskva 29.7.-1.8.2010

Reprezentačná trénerka juniorov p. Erbanová zhodnotila MEJ a 23 v Moskve. Zhodnotila výkonnosť pretekárov, umiestnenia a odstupy od víťazov.

Návrh riešenia porušenia disciplíny niektorých pretekárov počas podujatia - bude predložené na            nasledujúcom prezídiu.

P. Petriska poďakoval p. Bergendimu za dobrú organizáciu výpravy juniorského reprezentačného tímu. Kladne hodnotil zisk 2 medailí (zaradenie ďalších pretekárov do juniorského olympijského tímu) a poďakoval trénerom (p. Kuželovi, p.Tesárikovi a p. Zigovi) za prepravu lodí na MEJ a 23 do Moskvy.

           

Nominácia na MS Poznaň

            Reprezentačný tréner seniorov p. Blaho predložil nomináciu pretekárov na MS   v Poznani. Celkovo sa zúčastní MS 14 pretekárov. Rastislav Kohút a Ľubomír Beňo boli nominovaní na návrh reprezentačného trénera napriek tomu, že nesplnili NK.

Tím sa dopraví mikrobusmi, okrem K4 (M. a R. Riszdorferovci, Vlček, Tarr), K2 (Kohlová, Kmeťová), doktorky Bakovej a trénera T. Soósa, ktorí sa dopravia letecky.

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0

          

Nominácia na Akademické MS Poznaň

            P. Blaho predložil nomináciu na Akademické MS v Poznani. Z 19-tich vysokoškolákov - kanoistov na Slovensku na Akademické MS bolo nominovaných 10. Všetci pretekári musia mať vysokoškolský index alebo potvrdený formulár vysokou školou. SZRK hradí len prepravu športovcov na Akademické MS 1 vozidlom.

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 1

 

rôzne

- prezídium stanovilo likvidačnú komisiu (poistné udalosti vozidiel SZRK) v zložení: R. Petriska, B. Bergendi, E. Horváthová,

 

- medializácia správy o stavaní „lodenice SZRK". P. Bergendi informoval, že nejde o lodenicu SZRK, ale Klubu rýchlostnej kanoistiky Devín, ktorý požiadal SZRK pred dvomi rokmi o spoluprácu pri vybavovaní pozemku. SZRK neinformoval médiá o tejto aktivite. P. Bergendi sa stretne s P. Bartovičom a oznámi mu rozhodnutie prezídia SZRK, že ďalej bude DVK postupovať pod svojou hlavičkou. SZRK má prioritne rozpracované iné investičné aktivity.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

č. 9/2010, 09.09.2010

 

Správy komisií

Mediálno-propagačnej komisie - p. Petriska zbavuje p. Soósa vedenia mediálnej komisie a poveruje ho vedením komisie Kanál Zemník. Členovia komisie: T. Soós, P. Blaho, R. Lachkovič, Ľ. Štark, M. Haviar, L. Kunc, J. Bača. Cieľom komisie je uzavretie nájomnej zmluvy areálu Zemník pre budúcu výstavbu kanoistického areálu.

 

P. Petriska poveril vedením komisie Zlaté piesky p. Ostrčila a členovia komisie sú: R. Lachkovič, B. Bergendi. Cieľom komisie je prenájom kanála Zlaté piesky pre budúcu výstavbu kanoistického areálu.

 

Finančná komisia - Priebežné čerpanie rozpočtu

P. Bergendi predložil prezídiu priebežné čerpanie rozpočtu a informoval prezídium o jeho čerpaní.

Informoval prezídium o rozhodnutí reprezentačného trénera maratónu nenominovať pretekárov na MS maratón, pridelené finančné prostriedky budú použité na rozvoj maratónu (sústredenia, domáce súťaže, podpora a nábor maratónu).

Nákup reprezentačného oblečenia pre športovcov a trénerov bude realizovaný až ku koncu roka, vzhľadom na pridelené finančné prostriedky. Prípadné znižovanie položiek p. Bergendi navrhuje z položky dotácia na činnosť klubom a reprezentačné  oblečenie.

P. Bergendi navrhuje odrátať 1% z dotácie na kluby na pomoc novému Športovému klubu Kajak Moravany nad Váhom na mzdy pre trénerov a finančnú pomoc klubom Dunajklub Kamzík Bratislava a VK Delfín Horné Srnie.

Prezídium jednohlasne návrh schválilo.            

 

 

Hodnotenie MS Poznaň 

Reprezentačný tréner seniorov p. Blaho predložil podrobnú informáciu a zhodnotil MS v Poznani

 

 

Nominácia na Súťaž olympijských nádejí

Reprezentačná trénerka juniorov p. Erbanová predložila prezídiu návrh nominácie na Súťaž olympijské nádeje. Pred pretekmi sa uskutoční sústredenie v Piešťanoch, sústredenia sa zúčastnia tréneri: Tesárik, Orosz, Hagara, Erbanová.  Prezídium jednohlasne návrh schválilo.

 

 

Rôzne

SON - p. Bergendi informoval prezídium o pripravovanej SON, pretekov sa zúčastní  22 krajín z celého sveta, 370 pretekárov, preteky budú zaznamenávané na LED obrazovke. Preteky budú v 3 blokoch, piatok 17.9.2010 sú naplánované 200 m trate, 18.9.2010 1000 m trate a v nedeľu  500 m trate a poobede finále. Na odovzdávanie cien sú pozvaní: p. Bača, p. Kňazovický,komárňanská K4, súrodenci Erbanovci.

Moskva - MEJ  do 23 rokov. Preplatenie nákladov Ždárskemu - na základe umiestnenia 12/28, nárok na 50% preplatenia nákladov SZRK, ktoré si hradil ako samoplatca. Prezídium jednohlasne návrh schválilo.

P. Váňa navrhol prispieť klubu Kajak kanoe klub Považská Bystrica na unimobunku vo výške 400,- €. Prezídium jednohlasne návrh schválilo

 

 

 

 

 

 

č. 10/2010, 20.10.2010

 

 

Správy komisií

ŠTK - odsúhlasila na zasadnutí dňa 20.10.2010 návrh domácich súťaží na sezónu 2011 s rešpektovaním termínov kontrolných a kvalifikačných pretekov.

 

 

Správa RTS za rok 2010 s návrhmi na rok 2011

RTS na svojom zasadnutí dňa 20.10.2010 prediskutovalo NK na 2011. Bola stanovená 5-členná skupina (p. Blaho, p. Petrla, p. Masár, p. Kňazovický, p. Šimočko) na dopracovanie plánu nominačných kritérií.

 

 

Rôzne

P. Bergendi predložil prezídiu návrh na rozdelenie dotácií na kluby, dotácií na klubových trénerov a na Leto s kajakom. Za rok 2010 sa prerozdelí na kluby 90 810,- €. Prezídium schvaľuje prerozdelenie finančných prostriedkov. Termín pre kluby na predloženie vyúčtovania je 7.11.2010.

 

 
 

 
č. 11/2010, 11.11.2010
 
 

správy komisií

 

Komisia výstavby - P. Ostrčill informoval prezídium o rokovaniach ohľadom výstavby kanoistickej dráhy na Zlatých pieskoch s p. Ftáčnikom.

 

Nominačné kritériá RDS a do 23r.

P. Blaho predložil prezídiu na schválenie návrh nominačných kritérií RDS a do 23 na rok 2011. Prezídium NK 2011 neschválilo z dôvodu nekompletnosti účasti členov prezídia.

 

Návrh RT juniorov

 

P. Erbanová predložila prezídiu návrh RD na rok 2011, NK juniorov na rok 2011 - rozpracované a RT RDJ 2011.

Reprezentačné družstvo juniorov  prezídium schválilo jednohlasne.

RT RDJ 2011 bol predložený v zložení: R. Erban, R. Kužel, Ľ. Hagra, C. Orosz, V. Halmo s hlasovacími právami.  Bez hlasovacieho práva: R. Petriska, M. Tesárik, M. Erbanová. Hlasovanie prezídia: návrh schválilo.

Štatút RTJ a nominačné kritériá sa posúvaju na nasledujúce prezídium.

 

Rôzne

- P. Oršula požiadal sekretariát SZRK opredloženie Správ hlavných rozhodcov na nasledujúce prezídium.

- Dotácie klubom - prebiehajú vyúčtovania klubov, kontrola aúhrady.

- P. Petriska informoval prezídium o zmene financovania p. Erbanovej - reprezentačnej trénerky juniorov od 1.1.2011 avytvorenie novej trénersko-metodickej komisie, ktorej úlohou bude sledovanie športovcov na úrovni kadetov, juniorov aseniorov, testovanie mládeže apriebeh zdravotníckych prehliadok.

- P. Ostrčil ap. Oršula požiadali oneskorší dátum zúčtovania dotácií pre kluby (22.11.2010). P. Oršula navrhol, aby vbudúcnosti bola dotácia klubom poukázaná na polroka formou zálohy ana konci roka doúčtovaním. P. Petriska informoval prezídium, že niektoré kluby majú problém vyúčtovať pridelenú dotáciu.

- P. Petriska informoval oznížení dotácie SZRK MŠ SR na rok 2011 minimálne o10%.

- P. Petriska informoval prezídium o realizovaní oponentúr vybraných športovcov s ŠKP Bratislava a , Duklou Trenčín.

- P. Blaho informoval prezídium omožnosti zabezpečenia ubytovania vtesnej blízkosti kanála na OH Londýn 2012. Prezídium schválilo zarezervovanie 8 miest

 
 
 

 

 

 č. 12/2010, 09.12.2010

 

 

Kontrola úloh

Hodnotenie domácich súťaží

Súťaž olympijských nádejí - p. Bergendi stručne zhodnotil medzinárodné preteky ako svetové, v zastúpení krajín vrátane Austrálie a Singapuru. Do programu pretekov bola začlenená aj nová, 200 m disciplína, ktorá mala úspech medzi pretekármi a výpravami. Počasie, zabezpečenie pretekov, servis bol na dobrej úrovni, záznamy pretekov boli hneď k dispozícii na Youtube. Spolupráca s piešťanskym klubom bola na dobrej úrovni, SON mala veľmi pozitívny ohlas na ICF.

Rozlúčkové preteky - P. Ostrčil zhodnotil preteky: účasť 20 klubov, 350 pretekárov, účasť maďarských a českých klubov. Boli len malé pripomienky k výsledkom (1 pretekár nebol vo výsledkovej listine).

Dotácie na kluby - 100 % dotácií je poslaných na kluby.

 

NK seniorov

            Prezídium schválilo NK RDS a do 23 rokov na rok 2011 

 

Kalendár pretekov 2011 

            Prezídium odsúhlasilo kalendár pretekov SZRK na rok 2011 .

 

NK juniori

Presunuté na január 2011.

 

Štatút RTJ

Štatút RTJ bol schválený na zasadnutí RTJ (predseda: M. Tesárik, podpredseda: M. Erbanová, členovia: Kužel, Halmo, Orosz, Hagara, Erban) - je potrebné zaslať prezídiu na preštudovanie - preložené na január 2011.

 

Trénersko-metodická komisia - P. Petriska informoval o jej prvom zasadnutí.

 

 

Správy komisií a predloženie plánu práce na rok 2011

 

Komisia výstavby - Zlaté piesky - P. Ostrčill informoval prezídium o rokovaniach ohľadom výstavby kanoistickej dráhy na Zlatých pieskoch s primátorom hl. m. Bratislavy p. Ftáčnikom. Termín rokovania je plánovaný na január 2011.

 

Informácia o projektoch na MŠ SR

MŠ SR zatiaľ nedodalo materiály o projektoch, predloženie pravdepodobne do 15.1.2011.

 

Informácia o čerpaní rozpočtu

P. Bergendi informoval prezídium o čerpaní rozpočtu k 7.12.2010. Mínusy - nárast nákladov na servisné práce autoparku, bol zrealizovaný nákup Garminov, je naplánovaný nákup reprezentačného oblečenia. Vyúčtovanie dotácií SZRK predloží MŠ SR do 15.1.2011.

 

Rôzne

P. Bergendi informoval o rokovaní o reprezentačnom oblečení s firmou ADIDAS a NIKE aj pre trénerov a rozhodcov. Dodanie oblečenia bude zrealizované budúci rok. Je potrebné zadať veľkosti reprezentantov.

Seminár rozhodcov v Komárne - p. Kunc informoval prezídium o priebehu seminára. SZRK dohlási nomináciu rozhodcov ICF na medzinárodné preteky do konca roka 2010. Medzinárodní rozhodcovia musia rozhodovať na medzinárodných pretekoch na Slovensku (MRJ, SON).

Návrh rozhodcov na medzinárodné preteky - návrh bude najprv zaslaný ECA na schválenie. Konečná nominácia rozhodcov bude zaslaná na základe prideleného rozpočtu na rok 2011.

P. Blahovi zostáva pracovná pozícia reprezentačný tréner a zároveň športový riaditeľ s novou náplňou práce. Asistenti športového riaditeľa - M. Erbanová, R. Kužel, A. Wiebauer.

P. Bergendi informoval o usporiadaní slávnostného Vyhodnotenia najúspešnejšieho kanoistu roka 2011 a vyhodnotenie Slovenského pohára v Cassine Olympic v Eurovei dňa 15.12.2010.

P. Ostrčil požiadal prezídium o ustanovenie ochranných opatrení a podmienok na prestupy športovcov z klubu do klubu