14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

Zápisnice VV SHV

 

plán zasadnutí 2011 (doc)

 

Zasadnutia prezídií  2011

 

č.01/2011, 25.01.2011

č.02/2011, 03.03.2011

č.03/2011, 07.04.2011

Valné zhromaždenie, 16.04.2011(.doc) príloha 1a príloha 1b príloha 2 príloha 4

č.04/2011, 05.05.2011

č.05/2011, 31.05.2011

č.06/2011, 14.06.2011

č.07/2011, 12.07.2011

č.08/2011, 08.09.2011

č.09/2011, 11.10.2011

č.10/2011, 03.11.2011

č.11/2011, 08.12.2011

 

 

č.1/2011, 25.1.2011

 

kontrola úloh

P.Bergendi zhodnotil slávnostné Vyhodnotenie najúspešnejšieho kanoistu roka 2011a vyhodnotenie Slovenského pohára v Casine Olympic v Eurovei dňa15.12.2010: program bol veľmi dobrý, boli pozvané osobnosti kanoistikya tréneri úspešných pretekárov, účasť médií STV, TA3, športoví novinári.Negatíva: nie moc vhodné prostredie, slabý catering. P. Soós navrhol doplniť vyhodnotenie o kategóriu najlepší tréner roka.

 

Zhodnoteniepráce komisií 2010 a predloženie plánov práce jednotlivých komisií na rok 2011

Komisia športu - P. Šimočko informovalprezídium, že komisia nefunguje ako by mala, v budúcnosti komisia budezložená z reprezentačných trénerov a prezídium ju bude využívaťk posúdeniu sporných situácií. P. Petriska uložil p.Šimočkovi pripraviť na nasledujúce prezídium návrh zloženia komisie.

Komisia rozvoja klubov - P. Váňa informovalprezídium o stretnutiach s klubmi Šaľa, Považská Bystricaa Zelená voda. Navrhované ponuky a pomoc klubom zostala bez odozvy.

Športovo-technická komisia - P. Oršula informovalo činnosti komisie za rok 2011, činnosť komisie zhodnotil pozitívne. Naposlednom zasadnutí ŠTK odsúhlasila dokumenty na sezónu 2011, zmeny termínovdomácich súťaží, ešte riešil termín MSR KT,  riešila náhrady pri prestupoch v kluboch,miesto MS v maratóne - bolo ponúknuté klubom - TTS Trenčín, TJ DunajŠtúrovo a TJ Sĺňava Piešťany, ŠTK sa uzniesla, že pretekári na štartemusia byť v odeve prislúchajúcom jeho vysielajúcej zložke. Čísla nalodiach musia byť umiestnené podľa pravidiel rýchlostnej kanoistiky. Pridodatočnej prihláške na preteky komisia odsúhlasila poplatok 10,-€. Ďalejriešila disciplinárny poriadok, pokuty pre jednotlivca budú do výšky 300,- €a pre klub do 2000,-€. Propozície boli upravené podľa pravidielrýchlostnej kanoistiky, upravila Smernicu Slovenského pohára na rok 2011.

Komisia projekt Jarovce - P. Soós informoval prezídium o stave projektu Jarovce. Vypovedaniezmluvy firmy Xilandia je na súde, do konca súdneho procesu je projektpozastavený. P. Bergendi požiadal o zdokumentovanie stavu projektu.

Komisia projekt Zlaté piesky - P. Ostrčil informoval prezídiumo stave projektu, o prebehnutých a plánovaných rokovaniach vo VÚC. SZRK pripravílisty so žiadosťami na stretnutie vo VÚC BA mestoa mestskej časti. Prezídiumschválilo p. Romana Blaha ako ďalšieho člena komisie projektu Zlaté piesky.

 

SchválenieNK a reprezentácie RDJ

M. Tesárik predložil prezídiu naschválenie nominačné kritériá juniorov (domáce kontrolné kvalifikačnépreteky v roku 2011, plánované výcvikové tábory 2011 a nominačné kritériá). Hlasovanie prezídia: za5, proti 0, zdržal sa hlasovania: 1

 

ŠtatútRTJ

M. Tesárik predložil prezídiu návrhštatútu realizačného tímu reprezentačného družstvajuniorov SZRK. Prezídium po zohľadnení zmien k bodom 1, 2, 5, 10 štatút RTJ schválilo. Hlasovanie prezídia: za5, proti 0, zdržal sa hlasovania: 1

 

Príprava Spravodajcu 2011

P.Bergendi informoval prezídium o príprave Spravodajcu 2011, prebiehaaktualizácia dát. Plánovaná distribúciaje 24.3.2011. Zároveň vyzval členov prezídia na možnosť sponzoringu vo forme reklám v Spravodajcovi.

Rôzne

- Ekonomickésmernice SZRK. P.Bergendi informoval o zmenách v ekonomických smerniciach na rok 2011 (odmeny pre rozhodcov, dohody o vykonaní práce, o pokute vo výške 5,-€ v prípade neskorého vyúčtovania zahraničných ciest a VT, náhradystravného). Hlasovanieprezídia: za 6, proti 0, zdržal sa hlasovania: 0

- P.Bergendi predložil prezídiu SZRK na odsúhlasenie:

 • plán zasadnutí (viď vyššie),
 • vrámci úsporných opatrení zníženie limitov pre pevnú sieť azväzové mobily vsmernici oslužobných MT, Hlasovanie prezídia: za 5, proti 0, zdržal sa hlasovania: 1
 • požiadavku Slávie UK Bratislava - príspevok pri oprave zničeného mostíka vlodenici, Hlasovanie prezídia: za 1, proti 5, zdržal sa hlasovania: 0,
 • harmonogramy športovej prípravy vybraných športovcov, podľa dohôd SZRK arezortných stredísk, Hlasovanie prezídia: za 6, proti 0, zdržal sa hlasovania: 0
- P. Bergendi ďalej informoval:
 • SZRK podpísal zmluvy s reprezentantmi,
 • 25.1.2011 bolo zaslané vyúčtovanie dotácií za rok 2010,
 • Projekty na získanie dotácie z MŠ budú zaslané do termínu 31.1.2011,
 • M SR v ťahaní na trenažéri - 5.2.2011. Predpokladaná účasť 100 športovcov, zúčastnia sa aj športovci z Litvy. Bude pripravených 6 trenažérov + 3 na rozpádlovanie, riaditeľom pretekov bude p. Petriska, sú pozvané médiá - STV, JOJ, TA3
-       P. Oršulapožiadal p. Váňu - komisia pre rozvoj klubov, o prehľad o kluboch, abyposkytli zápisnice výročných členskych schôdzí a poslali zloženiea funkcie výboru,

 

č.2/2011, 03.03.2011

Kontrola úloh

- Na úvodRóbert Petriska zhodnotil Majstrovstvá Slovenska v pádlovaní na trenažéri,ako veľmi dobre zorganizované s množstvom vecných cien, účasť pretekárovz Litvy a ČR, veľmi slabá účasť slovenských pretekárov, niektorékluby absentovali úplne. Preto podujatie hodnotil nepomerom medzi kvalitnouorganizáciou a nasadením organizátorov z Dánska a P.Čárskehoa na druhej strane účasťou. Odporučil podujatie udržať a viacpritiahnuť slovenské kluby.

- Prebieha inventarizácia majetku SZRK. Bude ukončená v marci,

 

Správykomisií

Komisia športu - R.Šimočko(neprítomný) predloží zloženie športovej komisie na nasledujúcom prezídiu SZRK.

Komisia rozvoja klubov - P. Váňa (neprítomný)Boris Bergendi navrhol riešiť kluby, ktoré nespĺňajú podmienky členstva podľastanov SZRK. Pošle zoznam týchto klubov p Váňovi, ktorý problematikus dotknutými klubmi prekonzultuje.

Športovo-technická komisia - P. Oršula informoval o výberelokality pre M-SR maratón. Podujatie sa zorganizuje v Štúrove. Ostatnéaktivity prebiehajú podľa plánu.

Komisia projekt Jarovce - P. Soós informovalprezídium o stave projektu Jarovce. Spor o pozemky medzi spoločnosťouXilandia, s.r.o. a štátom sa odhaduje na 3-5 rokov.

Komisia projekt Zlaté piesky - P. Ostrčil informoval prezídium o stave projektu. Zúčastnil sastretnutia s riaditeľom magistrátu Bratislavy a so starostomRužinova. Mesto aj obec Ružinov sú momentálne v zložitej finančnejsituácii, ale v roku 2013 by sa mohli vyvinúť aktivity k výstavbeareálu na Zlatých pieskoch. V období do roku 2013 je nutné pripraviťvýstavbu po legislatívnej stránke. Do 15.4.2011 vyvolá p. Ostrčil spoločnéstretnutie medzi týmito spomenutými subjektmi, SZRK a zástupcami SOVa MŠ SR

 

PrípravaSpravodajcu 2011

P. Bergendi informoval prezídium o príprave Spravodajcu 2011,prebieha aktualizácia  dát. Plánovanádistribúcia je 24.3.2011. Bude rozšírený o pravidlá RK, získavajú sainzerenti.

Rôzne

- Prezídium preberalo NK do 23r. po zrušení MS do 23r. P.Blaho ozrejmil, že nominácia bude prebiehaťpodľa platných NK seniorov a do 23r. Konečnú nomináciu na ME do 23r.predloží RT seniorov. Prezídium schváli, v rámci koncentrácie na MSseniorov v Szegede, ktoré budú súčasne kvalifikáciou na OH Londýn 2012,zúženú nomináciu na ME do 23r.

- Boris Bergendi informoval prezídium o porušení pravidiel Antidopingovej agentúry SR dvomašportovcami, Mariánom Ostrčilom a Ľubomírom Hagarom, ktorí sa v časeneohlásenej dopingovej kontroly nenachádzali na určenom mieste tréningu, ale sazúčastnili testov MO SR v Banskej Bystrici. ADA SR obom športovcom udelilanapomenutie.
- Prezídium SZRKschválilo doplnenie ekonomických smerníc v článku 9 - vyúčtovaniepracovnej cesty: „V prípadeleteckej prepravy aktívnych športovcov, medailistov z MS na medzinárodnépodujatia, resp. VT je možné zabezpečiť obojsmerný palubný lístok vyššej triedyako ekonomickej." Toto doplnenie satýka aj vyúčtovania záloh na VT ako aj na medzinárodné športové podujatia. Hlasovanie prezídia:za: 4, proti: 0, zdržalo sa: 0 hlasov,
- KRK Vinohradypožiadali o bezplatný prenájom 1ks Unimo bunky na Zlatých pieskoch(najsevernejšia bunka, pri ceste) na 6 rokov, na základe predošlej dohody,podľa ktorej KRK Vinohrady investovali na opravu všetkých buniek (výmena,natretie, impregnácia podláh, oprava a výmena okenných žalúzií, opravadrevených častí tribúny) približne 2.500,- €. Prezídium návrh schválilo.Sekretariát pripraví zmluvu. Hlasovanie prezídia:za: 4, proti: 0, zdržalo sa: 0 hlasov,
- Boris Bergendinavrhol premiestnenie a využitie zväzového štartovacieho zariadenia, uloženéhovo Zvolene na podujatia v Novákoch. P. Oršula dohodne s p.Miklešompodrobnosti o prevoze a inštruktáž na inštaláciu. Hlasovanie prezídia: za: 4, proti: 0, zdržalo sa: 0 hlasov

 

na začiatok

 

č.3/2011, 07.04.2011

 

Kontrola úloh

Predloženie zloženia športovej komisie prezídiu pre neprítomnosť p. Šimočka na prezídiu bola preložená na budúce prezídium.

Čerpanie rozpočtu - p. Bergendi predložil prezídiu čerpanie rozpočtu a informoval prezídium o čerpaní prostriedkov v roku 2010. Rozpočet na rok 2011 bude rozposlaný členom prezídia v 15. týždni. Prezídium sa dohodlo, že prioritou rozpočtu na rok 2011 bude olympijská kvalifikácia

 

Správy komisií

Komisia rozvoja klubov P. Váňa rokoval s klubmi (Slovan Duslo Šaľa, Klub vodných športov Zvolen, Klub rýchlostnej kanoistiky - Zelená voda, DANUBE Slovakia športový klub), ktoré nespĺňajú podmienky členstva podľa stanov SZRK. Členstvo klubov bude doriešené na Valnom zhromaždení.

 

Športovo-technická komisia P. Bergendi informoval o mimoriadnom zasadnutí komisie, na ktorom bola prerokovaná situácia v TJ Dunaj Štúrovo - registrácia pretekárov so zmenenými rodnými číslami. Rokovania sa zúčastnil aj p. Jozef Kužel. 6 pretekárov bolo omladšených, 1 pretekár o 2 roky. ŠTK navrhuje prezídiu zrušiť TJ Dunaj Štúrovo dotáciu na kluby na rok 2011 v plnej výške a udeliť p. Jozefovi písomné napomenutie. Hlasovanie prezídia: za: 4, proti 1, zdržal sa: 0 (SZRK uznesenie 0311/1)

Ďalej informoval o zmene názvu Vodáckeho klubu Tatran-REALIZ na Vodácky klub Tatran.

P. Ostrčil požiadal ŠTK o stanovisko k otázke či mladší žiaci môžu jazdiť na kajaku aj na kanoe.

 

Komisia projekt Jarovce P. Soós informoval prezídium o stave projektu Jarovce. Prebehli rokovania s ministerstvom životného prostredia, ministerstvom školstva a s primátorom mesta Bratislava.

Komisia projekt Zlaté piesky P. Ostrčil informoval prezídium o stave projektu. Sú rozpracované ďalšie rokovania ohľadom projektu.

Komisia mládeže P. Tóth informoval prezídium o činnosti komisie - priorita - rozšírenie členskej základne.

Príprava Medzinárodnej regaty P. Bergendi informoval prezídium o príprave MR 2011, predbežná uzávierka na MR bola 4.4.2011, hotely, organizačný tím sú zabezpečené, účasť potvrdili krajiny: Austrália, Izrael, Nemci.

Príprava VZ Zmena miesta konania Valného zhromaždenia - Dom športu na Junáckej ul., termín ostáva. VZ bude viesť p. Oršula alebo p. Ostrčil. Do programu bol doplnený bod: odsúhlasenie účtovnej uzávierky.

 

Rôzne

Štatút realizačného tímu seniorov a seniorov do 23 rokov Schvaľovacie procesy musia byť v súlade s rozpočtom, prezídium schvaľuje návrhy RT. Zo štatútu sa vypúšťa bod 12 RT schvaľuje... Prezídium zmenu schválilo jednohlasne (SZRK uznesenie 0311/2).

RDS Martin Jankovec sa presúva z družstva do 23 do reprezentačného družstva B, nakoľko dovŕšil 24 rokov.

Podklady projektu Jarovce a Zlaté piesky P. Bergendi požiadal p. Ostrčila a Soósa o zaslanie krátkej prezentácie projektov na webovú stránku.

P. Bergendi informoval prezídium o založení nového klubu: Kayak canoe team Nána. Prijatie klubu bude schválené na VZ.

Disciplinárny poriadok Prezídium odsúhlasilo doplnenie disciplinárneho poriadku (zverejní sa v Spravodaji) Hlasovanie prezídia: za: 4, proti 1, zdržal sa: 0 (SZRK uznesenie 0311/3)

Olympic Casino P. Bergendi infomoval prezídium o spolupráci s Olympic Casino, ktorý poskytne vouchery pre najlepších športovcov vo výške 12 000,- €. Zmena názvu Slovenského pohára - Olympic Casino Slovenský pohár.

P. Horvát požiadal o finančný príspevok na mólo, stanovisko k bodovaniu 9-10 ročných pretekárov a zaradenie 15-ročnej pretekárky kanoistky medzi pretekárov kanoistov, nakoľko nemá s kým pretekať - bude riešené na ŠTK.

P. Petriska informoval prezídium o novom riaditeľovi p. Borisovi Čavajdovi v NŠC

 

na začiatok

 

č.4/2011, 05.05.2011

 

Kontrola úloh

Predloženie zloženia športovej komisie prezídiu bolo preložené na budúce prezídium.

Správy komisií

Športovo-technická komisia P. Oršula informoval prezídium o riešení prestupov pretekárov do iných klubov - všetky prestupy boli kladne vyriešené.

Komisia projekt Jarovce P. Soós informoval prezídium o pripravovaných ďalších stretnutiach kvôli využitiu pozemkov v rámci projektu Jarovce.

Nominácia RDS na medzinárodné podujatia

I. SP Poznaň Na I. SP do Poznane odcestovalo a bolo nominovaných 9 pretekárov, vedúci výpravy   p. Kužel, tréner p. Masár, spolu 11 členná výprava, na I. SP bolo plánovaných 12 miest. Pretekári odišli do Poznane priamo z Račíc, kde sa konali kontrolné preteky. Dievčatá na I. SP štartovať nebudú. Hlasovanie prezídia: za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0 (SZRK uznesenie 0411/1)

II. SP Račice Realizačný tím seniorov zasadal v Račiciach a odsúhlasil nomináciu na II. SP Račice. Pretekárov bude sprevádzať p. Petriska, tréneri: p. Šimočko, p.    Masár, p. Soós, p. Petrla, p. Likér a masérka p. Liptáková.

P. Šimočko predniesol prezídiu výhrady VŠC Dukla k nedodržiavaniu nominačných kritérií (M. Riszdorfer nešiel K1 1000 m na KP v Račiciach, čo bolo podmienkou na ďalšie nominácie podľa schválených NK na rok 2011).

P. Petriska informoval prezídium, že pretekári M. Rusnák a M. Michálek nominovaní na II. KP Račice taktiež nemajú nárok na nomináciu na základe schválených NK na rok 2011. P. Petriska navrhuje, aby pretekári cestovali na II. KP Račice na vlastné náklady. Ďalej kvôli prekročeniu rozpočtu na II. KP sa pobytové náklady skrátia o 1 deň a pretekári budú odchádzať podľa ukončenia disciplín, na ktoré boli nominovaní t.j. v ten istý deň. Hlasovanie prezídia: za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0 (SZRK uznesenie 0411/2)

Prezídium SZRK konštatuje tri prípady porušenia nominačných kritérií na rok 2011 s tým, že toleruje:

 • štart Michala Riszdorfera vK1200 m a500 m na KP, napriek NK,
 • nomináciu M. Micháleka na II. SP, napriek tomu, že sa nezúčastnil KP, kvôli študijným povinnostiam, pocestuje na vlastné náklady
 • nomináciu M. Rusnáka, ktorý nedosiahol na KP potrebný výsledok na nomináciu na II. SP, pocestuje na vlastné náklady

 

III. SP Duisburg Bude nominovaných 15 pretekárov a 4-členný tím v zložení p. Šimočko, p. Soós, p.Petrla a p. Liptáková. Doprava bude realizovaná letecky + 2 mikrobusmi. Prezídium odsúhlasilo bezmenný zoznam pretekárov v počte 15 + 4 organizačný tím,    v nominácii budú zahrnuté najlepšie lode z II. SP Račice. Hlasovanie prezídia: za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0 (SZRK uznesenie 0411/3)

Nominácia RDJ na medzinárodné podujatia P. Tesárik poverený vedením tímu juniorov, predložil prezídiu SZRK návrh nominácie na Medzinárodnú regatu. Bude nominovaných 22 pretekárov, disciplíny budú upresnené po zasadnutí realizačného tímu v Novákoch 14.-15.5.2011. Kadeti zatiaľ nepretekali - prvé preteky v sezóne 2011 budú v Novákoch, MS dlhé trate 14.-15.5.2011, kde bude navrhnuté kadetské družstvo. Bude   nominovaných 17 pretekárov. Hlasovanie prezídia: za: 4, (p. Šimočko, p. Ostrčil a p. Váňa prišli na prezídium po hlasovaní), proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0 (SZRK uznesenie 0411/4)

Príprava Medzinárodnej regaty P. Bergendi informoval prezídium o príprave MR 2011, prebehlo rokovanie s Maďarským zväzom, s p. R. Weisom, Český zväz sa MR nezúčastní, zúčastní sa len jeden klub - Ostrovská Nová Ves. Ďalej informoval prezídium, že MŠ SR sa zatiaľ nevyjadrilo ohľadom dotácie na MR. P. Petriska skonštatoval, že účasť štátov na MR je ovplyvnená prípravami na OH a ekonomickými podmienkami zväzov. MR bude zabezpečená pokiaľ možno v čo najväčšom šetriacom režime. Technická úroveň bude zabezpečená ako po minulé roky. Prezídium informácie berie na vedomie.

Hodnotenie členskej základne P. Bergendi predložil prezídiu počty zaregistrovaných pretekárov a členov na rok 2011. Skonštatoval mierny nárast oproti minulým rokov.

Prerokovanie záverov VZ

VZ ukladá prezídiu prerokovať a riešiť:

 • požiadavky ŠKK Moravany zaradenie kadetky C1 - bude riešiť ŠTK

bodovanie 9 a 10 ročných a zohľadnenie pri dotáciách klubu - bude riešiť ŠTK

príspevok na mólo - prezídium s príspevkom nesúhlasilo

Hlasovanie prezídia: za: 0, proti: 4, zdržal sa hlasovania: 2 (p. Tóth kvôli pracovným povinnostiam odišiel z prezídia) (SZRK uznesenie 0411/5)

 • dodržiavať termín vydania kalendára pretekov vzmysle Štatútu ŠTK - vyjadrí sa ŠTK
 • zverejniť kritériá azaradenie pretekárov do ZCPM

Prezídium ukladá p. Bergendimu predložiť kritériá. T: 15.6.2011

 • riešiť možnosti zmeny termínu Majstrovstiev SR vťahaní na trenažéri - bude riešiť ŠTK
 • riešiť rozvoj disciplíny canoe umládeže napr. možnosťou zdvojeného štartu a úpravou bodovania - bude riešiť ŠTK akomisia mládeže (p. Tóth)

Rôzne

P. Petriska informoval prezídium o ukončení pracovného pomeru p. Blaha na vlastnú žiadosť, výpoveď dohodou ku dňu 30.4.2011. Na predkladanie nominácií pretekárov seniorov a do 23 rokov na preteky je dočasne poverený p. Šimočko. P. Petriska bol dočasne nominovaný ako predseda realizačného tímu seniorov. Hlasovanie prezídia: za: 4, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1, neprítomný: 1 (p. Tóth kvôli pracovným povinnostiam odišiel z prezídia), p. Petriska nehlasoval.

Olympic Casino P. Bergendi infomoval prezídium o príprave zmluvy s Olympic Casino, ktoré poskytne vouchery pre najlepších športovcov seniorov vo výške 1200,- € (prvé miesto). Šeky budú odovzdané na vyhodnotení Najlepšieho kanoistu roka 2011. Kadeti a juniori - víťazi SP dostanú finančné odmeny - v hodnote ktorých si budú môcť kúpiť športové vybavenie alebo oblečenie podľa vlastného výberu. Zmena názvu Slovenského pohára - Olympic Casino Slovenský pohár. Logo Olympic Casino bude prezentované na pretekoch a za stupňami víťazov bude umiestnená konštrukcia s logom Olympic Casino. Hlasovanie prezídia: za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1, neprítomný: 1 (p. Tóth kvôli pracovným povinnostiam odišiel z prezídia),

Oblečenie NIKE P. Bergendi informoval prezídium o dodaní reprezentačného oblečenia spoločnosťou NIKE, na niektoré diely bude umiestnený znak SR. Následne bude prebiehať distribúcia reprezentačného oblečenia reprezentantom SR. Juniorskí reprezentanti budú dostávať reprezentačné oblečenie na obmenu na základe nominácií na preteky. Reprezentanti budú musieť mať oblečené reprezentačné oblečenie predovšetkým na ME, MS a juniori aj na MR.

P. Ostrčil predniesol prezídiu požiadavku ohľadom možnosti pretekať na pretekoch v kategórii C1 ženy. P. Ostrčil pripraví prezídiu kritériá na pretekanie, p. Soós navrhol, aby pretekárky C1 ženy pretekali na VC Komárna. Prezídium novú kategóriu pretekárok podporí.

na začiatok

 

 

č.5/2011, 31.05.2011

 

Hodnotenie domácich súťaží

MS - dlhé trate P. Oršula písomne zhodnotil MS - dlhé trate.

I. Kvalifikačné preteky seniorov P. Bergendi zhodnotil I. Kvalifikačné preteky, ktoré prebehli spolu s ČSK v Račiciach. Náklady na preteky boli polovičné, nakoľko technické zabezpečenie sme robili spolu. ČSK robila aj jednoduchší „domácky" model časomiery čo spôsobilo, že zverejňovanie výsledkov bolo na slabšej úrovni. Preteky splnili očakávania, program bol náročnejší, počasie sa veľmi zhoršilo.

správy komisií

Športovo-technická komisia

P. Bergendi informoval prezídium o rokovaní ŠTK:

 • požiadavku ŠKK Moravany na zaradenie 15-ročnej kadetky C1 - ŠTK rozhodla, že bude pretekať so 14-ročnými chlapcami, nebude započítavaná do SP
 • požiadavku ŠKK Moravany na bodovanie 9 a10 ročných azohľadnenie pri dotáciách klubu - ŠTK konštatovala, že pretekári sú hodnotení v projekte Leto s kajakom
 • požiadavku KRK Vinohrady riešiť rozvoj disciplíny kanoe umládeže, možnosťou štartu jedného pretekára aj vkajaku aj vkanoe - ŠTK konštatovala, že program pripravuje usporiadateľa
 • požiadavka KRK Vinohrady o zdvojenie bodovania vmenej obsadených disciplínach - ŠTK neodsúhlasila - technicky náročné.
 • požiadavka KRK Vinohrady - rozšíriť vekovú kategóriu kanoistov ožíakov 12-ročných. ŠTK zatiaľ rieši vspolupráci sodborníkmi zodboru kanoistika a zdravotníctva. P. Bergendi konzultoval sMUDr. Fanom, ktorý nevidí problém, aby 12-roční žiaci mohli pretekať ivC1.

 

Komisia  športu - presunuté na jeseň 2011, bude riešená po sezóne 2011.

Nominácia ME seniorov P. Šimočko predložil prezídiu návrh nominácie na ME seniorov, Beogra. Po dlhšej diskusii prezídium schválilo nominovaných pretekárov a rozhodlo, že   nominovaní pretekári Rastislav Kohút, Ľubomír Beňo, Andrej Divinec a Matej Rusnák budú pretekať na vlastné náklady, nakoľko nesplnili nominačné kritériá. Menovaným pretekárom SZRK náklady na ME refunduje, ak splnia na pretekoch nasledovné umiestnenia:

K2 200 m, umiestnenie do 8. miesta

C1 500 m, umiestnenie do 6. miesta

C1 5000 m, umiestnenie do 3. miesta

Hlasovanie prezídia: Za: 4, proti: 1, zdržal sa hlasovania: 0, neprítomní: 2 (SZRK uznesenie    0511/1)

Doprava bude zabezpečená 4 mikrobusmi, vo výprave bude zastúpený aj doktor, masér a fyzioterapeut.

Rôzne

Prezídium zo dňa 19.7.2011 sa presúva na 12.7.2011.

II. KP Račice seniori sa mení na jeden deň - a to 7.7.2011.

P. Bergendi a p. Petriska poďakovali p. Šimočkovi za organizačné zabezpečenie troch svetových pohárov.

P. Ostrčil poukázal na neskoré uverejňovanie výsledkov zo Svetových pohárov na web stránkach organizátorov (Duisburg), ďalej požiadal prezídium o pomoc pri riešení situácie s pozemkom v Považskej Bystrici - zaslanie listu zo strany SZRK a následne telefonicky kontaktovať MÚ Považská Bystrica, ďalej bodovanie dievčat - kanoistiek - navrhuje bodovanie SP prispôsobiť počtu pretekárok, ďalej požiadal prezídium o pomoc pri nákupe pádiel pre 3 najlepšie a zapožičaní 2 ks lodí pre najlepšie dievčatá - kanoistky na základne výsledkov z MS krátke trate 2011.

Prezídium poveruje ŠTK a realizačný tím vypracovať nominačné kritériá pre kanoistky na Majstrovstvá sveta.

 

na začiatok

 

 

č.6/2011, 14.06.2011

 

Nominácia ME juniorov a do 23 r P. Tesárik predložil prezídiu návrh nominácie na ME juniorov v Záhrebe v termíne od 30.6.-3.7.2011. Vedúci výpravy bude p. Bergendi. Rozpočet je pre 18 ľudí, vycestuje 28 členný tím juniorov. Po diskusii prezídium schválilo nominovaných pretekárov a rozhodlo, že nominovaní desiati  pretekári uvedení v prílohe, budú pretekať 100 % a 50 % na vlastné náklady. Samoplatcovia sa budú finančne podieľať na financovaní dopravy na preteky.

Pretekárom - samoplatcom SZRK refunduje náklady na MEJ v prípade, ak dosiahnu na pretekoch nasledovné umiestnenia :

K1, C1, umiestnenie do 8. miesta,

K2, C2, umiestnenie do 8. miesta,

K4, C4, umiestnenie do 8. miesta

Okrem splnenia uvedených umiestnení je ďalšou podmienkou umiestnenie v prvej polovici štartového poľa. Maximálna celková suma na preplatenie samoplatcom, po splnení vyššie uvedených podmienok umiestnenia, je 2000,- €. P. Petriska upozornil na pretekára Roderika Dobosiho, ktorý je nominovaný na MEJ bez nominačných kritérií. V prípade pripomienok z klubov k jeho nominácii,   menovaný nevycestuje. Platba samoplatcov musí byť zrealizovaná 9 dní pred výjazdom podľa pokynov p. Bergendiho. Hlasovanie prezídia: Za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, (SZRK uznesenie 0611/1)

Nominácia pretekárov na MEJ do 23 rokov Nominovaných je 14 pretekárov, rozpočet je stanovený na 11 pretekárov. P. Petriska navrhuje pretekárov Borisa Viszlaya a Andreja Klučára, z dôvodu neplnenia nominačných kritérií ma MR Piešťany, nenominovať. Hlasovanie prezídia: Za: 4, proti: 1, zdržal sa hlasovania: 0, (SZRK uznesenie 0611/2)

Prezídium SZRK odsúhlasilo, že pretekári Krištof Tóth a Adam Csenkey budú cestovať na náklady SZRK a výprava vycestuje na MEJ bez doktora. Hlasovanie prezídia: Za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, (SZRK uznesenie 0611/3)

Rôzne

P. Bergendi informoval prezídium:

·         Reprezentačné oblečenie bude na základe zmlúv a preberacích protokolov distribuované na kluby, kde bude zapožičiavané pretekárom. Preberací protokol bude obsahovať aj cenu každej položky oblečenia. Stratu, alebo poškodenie oblečenia bude klub povinný uhradiť.

·         Zápisnice a prílohy z prezídií budú distribuované klubom e-mailom.

Hlasovanie prezídia za oba vyššie uvedené body: Za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, (SZRK uznesenie 0611/4)

·         Návrh na spolufinancovanie diplomacie a medzinárodných rozhodcov (pobytové náklady, letenky, ubytovanie) na podujatiach vo výške 30,-€/podujatie. Hlasovanie prezídia: Za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, (SZRK uznesenie 0611/5)

-          Informoval prezídium, že SZRK obdržalo príspevok z MŠ SR na Medzinárodnú regatu 2011 vo výške 9000,- €.

P. Oršula požiadal o vypracovanie rozdelenia  dotácii pre trénerov na rok 2011. Prezídium ukladá p. Bergendimu pripraviť predbežnú informáciu pre kluby o dotáciách pre trénerov a predložiť ku schváleniu  na nasledujúce prezídium

 

na začiatok

 

 

č.7/2011, 12.07.2011

 

hodnotenie domácich súťaží

Samaria Cup - Imrich Tóth zhodnotil vysokú - rekordnú účasť - 320 pretekárov, za účasti aj maďarských oddielov, podmienky boli výborné, podujatie prebehlo bez väčších problémov, s malým meškaním poobedňajších štartov, hotel Kormorán vypomohol s vecnými aj finančnými cenami, preteky prebehli bez cieľovej kamery,

VC Komárna - Tibor Soós hodnotil podujatie, ovplyvnené situáciou so zvýšenou hladinou Váhu, ospravedlňuje sa klubom za zhoršené technické podmienky, ktoré však nebolo možné ovplyvniť - pred pretekmi bola trať riadne pripravená, nižšie vekové kategórie mali v silnom prúde problémy,  zúčastnili sa aj maďarské kluby, hodnotil vysokú účasť na pretekoch, spravodajstvo aj v médiách,

Trenčianska regata - Ladislav Váňa hodnotil preteky, organizácia pretekov sa vrátila pred lodenicu, rekordná účasť takmer 400 pretekárov z 22 klubov, boli aj české kluby, na nasledujúci ročník je už dohodnutý vylepšený vstup vozidiel na závodisko, boli pripravené vecné ceny aj finančné odmeny,

Novácka 500ka - Milan Oršula hodnotil preteky s účasťou 309 pretekárov aj z českých klubov, osvedčilo sa zaradenie disciplíny na 5000m, priebeh podujatia bez problémov, časový program sa dodržoval presne, odovzdávané vecné ceny aj finančné odmeny pre seniorov, bol pripravený plagát k podujatiu, v spolupráci cez miestny rozhlas bolo spravodajstvo z pretekov, zábery boli aj na STV aj v TA3,

II. KP Račice - hodnotil Boris Bergendi, podmienky boli ideálne, regulárne, štartovacie bloky, bezvetrie, napriek predošlému uzneseniu prezídia boli dvojdňové s dohodou so Sportcentrom Račice, že budú započítavať iba jeden deň, priebeh bez problémov, časový program sa dodržoval presne, boli zaznamenané videá z jázd, výsledky boli zverejňované hneď po každej jazde na canoe.sk, uverejnené na internete, na mieste bola TV JOJ, spravodajstvo preberali SITA, TASR denník Šport,

Pohár Interu - zhodnotenie na nasledujúcom zasadnutí,

Róbert Petriska hodnotil pozitívne zvýšenú medializáciu kanoistiky v posledných týždňoch.

 

kontrola úloh

- príprava podporného listu v zdĺhavom procese podpory klubu v P.Bystrici, čaká sa na požadované znenie listu od p. Sajdu,

- reprezentačné oblečenie odovzdané reprezentantom pred MEJ a do23r., nenominovaní pretekári na nasledujúce podujatia oblečenie vrátia,

- Boris Bergendi predostrel návrh dotácie na klubových trénerov podľa stanovených kritérií SZRK, prvá časť bude zaslaná na kluby koncom augusta. Hlasovanie prezídia: Za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, (SZRK uznesenie 0711/1)

hodnotenie ME seniorov Belehrad Radovan Šimočko a Róbert Petriska hodnotili ME seniorov v Belehrade, zisk jednej striebornej medaily, niektoré výkony boli ovplyvnené zdravotným stavom (Kmeťová, Tarr)  (správa na canoe.sk),

nominácia na MS seniorov Szeged Róbert Petriska predostrel návrh RT seniorov. Oboznámil aj s návrhom VŠC Dukla Trenčín. Prezídium schválilo nomináciu (príloha 2) postupne:

nominácia v OH disciplínach:  za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0,

nominácia K1 500m M.Jankovec: za: 5, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 2, návrh schválený,

nominácia C1 500m R.Kohút: za: 6, proti: 1, zdržal sa hlasovania: 0, návrh schválený,

nominácia C1 5000m M.Rusnák: za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, návrh schválený,

nominácia K2 500m B.Viszlay, A.Klučár: za: 3, proti: 2, zdržal sa hlasovania: 2, návrh nebol schválený,

Prezídium sa uznieslo, že pretekári nominovaní na neolympijských tratiach budú štartovať na vlastné náklady. V prípade umiestnenia do 15.miesta a zároveň v prvej polovici štartovného poľa budú náklady preplatené. Sumu bude nutné zaslať do 5.8.2011 podľa pokynov, ktoré zašle generálny sekretár pretekárom, resp. ich strediskám.

V disciplíne K1 200m prebehne doplnková kvalifikácia v rámci majstrovstiev Slovenska na krátke trate v Piešťanoch, z ktorej bude nominovaný prvý pretekár v poradí, pričom sa do poradia nebudú zarátavať pretekári už nominovaní na MS v OH disciplínach.

Vedúci výpravy je Boris Bergendi. Výprava sa bude riadiť organizačnými pokynmi zverejnenými na webovej stránke zväzu (SZRK uznesenie k tomuto bodu  0711/2)

Hodnotenie ME juniorov a do 23 rokov, Záhreb, Róbert Petriska v krátkosti zhodnotil výsledky a úroveň reprezentantov na ME, vyzdvihol výkony na K2 500 a 1000m juniorov, kde sme získali zlatú a striebornú medailu a K4 1000m do 23r, kde sme získali bronzovú medailu. Podrobná správa je na canoe.sk.

Nominácia na MSJ Brandenburg Róbert Petriska predložil návrh nominácie RT juniorov. Imrich Tóth predložil návrh KCK Šamorín: zrušenie nominácie  C1 500m V. Farkaš a prihlásenie C2 200m V. Farkas, T. Orosz. Prezídium SZRK sa po diskusii priklonilo k návrhu RTJ a schválilo nomináciu (na canoe.sk) nasledovne: za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0. Vedúci akcie Róbert Petriska. Výprava sa bude riadiť organizačnými pokynami. (SZRK uznesenie 0711/3)

Rôzne

- Boris Bergendi informoval o rozdelení VT juniorov pred MS Brandenburg do skupín a na viaceré miesta, pre získanie výhodnejších podmienok v príprave,

- Boris Bergendi ďalej informoval prezídium o počte novo registrovaných členov v projekte Leto s kajakom, k 10.7. 70 (!) mladých pretekárov, sekretariát pripravuje priebežné hodnotenie, ktoré bude zverejňované na zväzových stránkach v najbližších dňoch,

-  Boris Bergendi informoval o žiadosti klubu Slávie UK Bratislava o preloženie termínu pretekov Pohár Slávie na 3.9. 2011. Prezídium zmenu termínu zobralo na vedomie,

-  Boris Bergendi informoval o úspešnom ročnom skúšaní cieľového systému MariTime a navrhol jeho nákup od spoločnosti Lightvideo Ltd v hodnote 1.550,- € bez DPH. Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0 (SZRK uznesenie 0711/4)

- Róbert Petriska ponúkol pre potreby juniorskej reprezentácie loď NŠC, K4 Vajda, rok výroby 2011, a navrhol súčasnú, ktorú používa reprezentácia zapožičať klubu VK Tatran Karlova Ves. Prezídium s návrhom súhlasilo. za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 2 (SZRK uznesenie 0711/5)

 

na začiatok

 

 

č.8/2011, 8.09.2011

 

Hodnotenie domácich súťaží

Majstrovstvá Slovenska - krátke trate

P. Bergendi zhodnotil preteky kladne, piešťanskí tím má dlhodobé skúsenosti s organizovaním pretekov, preteky boli usporiadané pre všetky vekové kategórie. Priebeh pretekov bol ovplyvnený vysokým prietokom vody, čo malo za následky trhanie dráh (zlý technický stav). Potreba zakúpenia 5 km lán zatiaľ nie sú finančné prostriedky. Štart disciplíny 500 m pre kategórie kadetov, juniorov a dospelých bol zrušený z dôvodu odložených štartov na 1000 m . Veľmi pozitívne bolo hodnotené sprostredkovanie stravy počas pretekov v priestoroch klubu. V prípade žiadosti klubov o vrátenie štartovného za nerealizované preteky na 500 m trati je usporiadateľ ochotný vrátiť.

Kontrola úloh

- Kajak kanoe klub Považská Bystrica - bol zaslaný list na magistrát mesta kvôli prístupu k vode.

- P. Petriska a p. Oršula zrealizujú návštevu klubu Kajak kanoe klub Považská Bystrica, po oznámení termínov a časov tréningového procesu. Zistenie zabezpečí sekretariát SZRK.

- Reprezentačné oblečenie - oblečenie bolo distribuované medzi pretekárov a rozhodcov. V roku 2012 bude realizované doobjednanie oblečenia (tenisky, krátke nohavice s vreckami). Za nevrátenie reprezentačného oblečenia bude klubom stiahnutá príslušná čiastka  (odsúhlasené prezídiom).

- P. Bergendi informoval o zmluve s fi NIKE o oblečení NIKE tímu (15 ľudí - olympijský tím + Demin a Janča - juniorskí majstri sveta)

- Platy trénerov -  Zmluvy sú vystavené, prebieha postupná realizácia platieb.

 

Správy komisií

ŠTK P. Oršula informoval prezídium o činnosti ŠTK pri schvaľovaní ostaršenia pretekárov ako i e-mailovej  komunikácii medzi ŠTK a  p. Horvátom - Športový klub Kajak Moravany.

ŠTK plánuje do 30.9.2011 schváliť kalendár pretekov na rok 2012 (kvalifikačné preteky, domáce preteky a medzinárodné preteky). K uvedenému termínu požaduje od realizačného tímu seniorov a juniorov nahlásiť termíny kontrolných a kvalifikačných pretekov.

P. Oršula poukázal na problém zverejňovania výsledkov z Majstrovstiev SR, krátke trate na stránkach canoe.sk a kanoe.sk.  P. Bergendi vysvetlil nedodržanie nepísanej dohody o spolupráci zo strany kanoe.sk. Pre odstránenie nedorozumení p. Oršula navrhol vypracovať dohodu (podmienky) ohľadom zverejňovania výsledkov a ďalšej spolupráce medzi majiteľmi a administrátormi stránok www.canoe.skwww.kanoe.sk .

Organizovanie MSR - maratón, je potrebné podať žiadosť na plavebnú správu v Komárne, ohľadom povolenia pretekov na toku Dunaja v Štúrove.

Komisia rozvoja klubov P. Váňa informoval prezídium o stave v Klube rýchlostnej kanoistiky - Zelená voda a možnosti zabezpečenia obnovenia činnosti p. Harmádim. Prezídium  odporúča, aby stávajúci klub prevzal p. Harmádi od súčasného predsedu, prípadne mu ponúka pomoc pri založení nového klubu.

Projekt Zlaté piesky P. Ostrčil informoval o ďalších krokoch vo veci výstavby kanoistickej dráhy na Zlatých pieskoch.

Hodnotenie MS juniorov a do 23 r. Brandenburg (na canoe.sk) P. Tesárik zhodnotil MSJ kladne, na MSJ bolo vyslaných 9 pretekárov a 4 členovia realizačného tímu, pretekári boli nominovaní na základe nominačných kritérií. Celkovo sa MSJ zúčastnilo 56 krajín. P. Tesárik vyzdvihol úspechy reprezentantov  juniorov a tohtoročnú sezónu vyhodnotil ako jednu z najúspešnejších za posledné roky. Viktor Demin a Mário Janča získali titul Majstrov sveta v k K2 500 m. Vyslovil poďakovanie prezídiu a sekretariátu za pomoc.

Hodnotenie MS seniorov P. Bergendi a p. Soós (vedúci výpravy) zhodnotili MS seniorov veľmi kladne, doprava   bola realizovaná mikrobusmi, ubytovanie bolo zabezpečené cez organizátora pretekov v 2 hoteloch (Foras a Tisza), organizácia majstrovstiev bola na vysokej   úrovni, medializácia pretekov a slovenských výsledkov bola veľká. Reprezentačné družstvo splnilo naplánovaný cieľ - získalo 7 miest na OH 2012 a Erik Vlček s Petrom Gellem získali titul Majstrov sveta v K2 1000 m. Marián Ostrčil nepretekal kvôli zdravotným problémom. Prezídium ukladá p. Petriskovi prerokovať neskoré riešenie zdravotného stavu M. Ostrčila s VŠK Dukla a na realizačnom tíme seniorov. RT seniorov bude tiež riešiť nedodržanie povinností (Ľ. Hagara, M. Rusnák), ktorí  na MS neštartovali v reprezentačnom drese.

Dňa 23.8.2011 sa konala tlačová konferencia v Cassino Olympic za účasti veľkého počtu novinárov. Prezídium hodnotí medializáciu výsledkov z MS na vysokej úrovni.

Nominácia SON (canoe.sk) P. Tesárik predložil prezídiu nomináciu na SON 16.-18.9.2011, ktoré sa bude konať v Bydgosti. Nominovaných je 26 pretekárov a 5 členovia realizačného tímu (p. Hagara,        p. Tesárik, p. Orosz, p. Wiebauer, p.Erban). Hlasovanie prezídia: za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, (SZRK uznesenie 0811/1)

Rôzne

- Prezídium SZRK dodatočne schválilo účasť 8 pretekárov a náklady 4965,- € (náklady boli plne hradené z rozpočtu olympijských tímov) na predolympijskú regatu, ktorá sa konala v dňoch 1.-4.9.2011 v Etone, Anglicko. Doprava bola realizovaná letecky, realizačný tím v zložení: p. Petriska, p. Šimočko. Olympijský výbor uhradil náklady za p. Petrisku a p. Šimočka, organizátor nezabezpečoval dopravu z/na letisko. Hlasovanie prezídia: za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, (SZRK uznesenie 0811/2)

- P. Petriska informoval prezídium o priebehu testovania v NŠC - testovaní reprezentanti: E. Vlček, P. Gelle.

- Ďalej informoval o príprave projektu Slovensko-Maďarsko, prebieha príprava, diagnostika a vzdelávanie - projekt bude pozostávať zo 6 športov, medzi nimi aj kanoistika. Projekt bude spočívať v 3 sústredeniach (3x 20 športovcov, 2x v Maďarsku, 1x na Slovensku).

- P. Bergendi navrhol zrušenie odmeny za vedenie služobných zväzových vozidiel na akcie. Prezídium návrh neodsúhlasilo.

 

na začiatok

 

 

č.09/2011, 11.10.2011

 

Hodnotenie domácich súťaží

Majstrovstvá Slovenska - maratón. P. Bergendi zhodnotil preteky, ktoré sa konali v Štúrove, počasie aj hladina toku boli pozitívne, preteky boli regulérne. Technické zabezpečenie pretekov dobré, výhrady voči jedinej bóji na každej obrátke. Bolo dobré vyznačenie plytkej vody, umiestnený koberec na prenášku lodí. Účasť bola nižšia - takmer 100 pretekárov, slabá účasť kanoistov. Odovzdávanie medailí - P. Gelle, E. Vlček.

 

Rozlúčkové preteky P. Ostrčil zhodnotil preteky. Účasť na pretekoch bola vysoká - cca 400 pretekárov, 30 zo zahraničia. Vyslovil sťažnosť, motor na záchranný čln nebol k dispozícii (pokazený po predchádzajúcich pretekoch organizovaných UKB). Ďalej poukázal na nedostatok rozhodcov, boli k dispozícii len dvaja, ostatných zabezpečil neškolených, z členov klubu. Ceny boli hodnotné, preteky prebehli bez problémov.

Kontrola úloh

Kajak kanoe klub Považská Bystrica P. Petriska a p. Oršula zrealizujú návštevu klubu Kajak kanoe klub Považská Bystrica dňa 27.10.2011. Prezídium rozhodlo, že ďalšia podpora klubu bude realizovaná v prípade preukázania účasti na zväzových pretekoch.

Marketingový partner P. Bergendi informoval prezídium o oslovení 8 spoločností na spoluprácu v oblasti martketingu. Zatiaľ neúspešne.

Správy komisií

preložené na budúce prezídium

Hodnotenie SON (na canoe.sk) P. Tesárik zhodnotil Súťaž olympijských nádejí kladne, SON sa uskutočnilo v Bydgošti, zúčastnilo sa 19 štátov, bolo vyslaných 26 pretekárov. Ubytovanie bolo blízko kanála, vysoká úroveň stravovania, počasie OK. Celkovo družstvo bolo menej úspešné, získali len 2 medailové umiestnenia: K2 1000 m 2. miesto - Valo-Jacko a K2 1000 m 3. miesto - Myšák-Linka.
Realizačný tím zorganizuje stretnutie s Komisiou mládeže - kde sa bude prerokovávať momentálna situácia - nízky počet kanoistov.

Schválenie RD kadetov a juniorov. P. Tesárik predložil prezídiu návrh reprezentačného družstva kadetov na rok 2012 a návrh reprezentačného družstva juniorov na rok 2012 (klik-obe reprezentácie).

V 2. polovici októbra v Komárne bude prebiehať všeobecné 3-dňové testovanie mládeže a juniorov a do 23 r. a následne usmernenie pretekárov. Predpokladaná účasť cca 40 pretekárov. Tréningy bude viesť aj M. Kohlová, I. Kmeťová a R. a M. Riszdorferovci. O akcii budú upovedomené aj médiá. P. Tesárik vypracuje pokyny pre testovanie/Komárno. Testovania sa zúčastní tím trénerov (p. Mrva ŠŠT, p. Lengvarský FTVŠ, p. Hvar FTVŠ, p. Náhlik KOM, a p. Orosz ŠAM).

Rôzne

p. Bergendi informoval prezídium:

a) o rozdelení finančných prostriedkov na oddiely - finančné prostriedky budú poukázané klubom do konca novembra 2011. Dotácie budú krátené klubom, ktoré neodovzdali reprezentačné oblečenie, klubu Kajak & kanoe klub Komárno bude krátená dotácia - o náklady na pretekára A. Grassla, ktorý sa zúčastnil III. svetového pohára seniorov v Duisburgu na vlastné náklady a TJ Dunaj Štúrovo nedostane žiadne finančné prostriedky na rok 2011 z dôvodu disciplinárneho konania. Tieto budú použité na testovanie mládeže v Komárne. Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa: 0 (SZRK uznesenie 0911/1)

b) Leto s kajakom - chýbajú výsledky z rozlúčkových pretekov. Schválenie prerozdelenia finančných prostriedkov - na nasledujúcom prezídiu.

c) Kalendár pretekov na rok 2012

d) SZRK získalo z MŠ SR akreditáciu na vzdelávanie rozhodcov a trénerov. Treba doposlať drobné úpravy - rozhodcovia.

e) Regata, Cyprus ponuka kanoistického zväzu Cyprus - náklady na 4 miesta platí organizátor, SZRK zabezpečuje len letenku. P.Bergendi navrhol za odmenu - juniorským majstrom sveta Deminovi a Jančovi + 1 doprovod. Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa: 0 (SZRK uznesenie 0911/2)

p. Petriska navrhuje vytlačiť tréningové denníky pre mládežníkov s grafikou kanoistiky.

p. Ostrčil navrhuje hľadať riešenie jednotného zabezpečenia a riešenia prihlášok, losovania           a výsledkov na pretekoch SZRK.

 

 

na začiatok

 

 

č.10/2011, 03.11.2011

 

Hodnotenie súťaží Hodnotil sa Pohár Slávie UK a Hargašov memoriál,

 

Kontrola úloh

Tréningové denníky su zapracované - zabezpečuje K.Liptáková

Prebehli ďalšie rokovania ohľadne generálneho partnera. Prezídium odsúhlasilo sumy na partnerov nasledovne:

generálny partner - od  50 000,- €

hlavný partner - od 25 000,- €

partner - min. 5000,- €

 

Správy komisií

ŠTK P. Oršula informoval prezídium o stave kalendára pretekov na rok 2012, realizačné tímy sa musia vyjadriť ku kalendáru. Kalendár je v štádiu spracovávania termínov.

Komisia Jarovce p. Soós informoval prezídium o stretnutí ohľadom výstavby kanoistického kanála s viceprimátorkovu Džerengovou-Nagyovou. Ďalšie stretnutie sa uskutoční za účasti p. Ftáčnika a zástupcov 3 obcí - spoluvlastníkov pozemku nádrže Zemník. P. Soós navrhuje zaslať pripomienky na vypracovanie územného plánu zóny.

 

Návrh RT seniorov a juniorov na rok 2012

RT seniorov Prezídium odsúhlasilo, že na ďalšie funkčné obdobie 2011/12 (t.j. 1 rok) funkciou predsedu realizačného tímu seniorov s príslušnými právomocami vyplývajúcimi zo štatútu RT seniorov poveruje p. R. Petrisku.

RT juniorov P. Petriska navrhuje za predsedu realizačného tímu juniorov p. Tesárika, čo prezídium SZRK odsúhlasilo

Prezídium ukladá predsedom realizačných tímov: predložiť prezídiu zloženie RT, nominačné kritériá, štatúty realizačných tímov.

Správa o čerpaní rozpočtu P. Bergendi informoval prezídium o priebežnom čerpaní rozpočtu na rok 2011. Prezídium správu berie na vedomie.

Rôzne

P. Oršula navrhol zriadiť fond pre nové kluby na vytvorenie podmienok pre rozvoj klubov  - nie sú finančné prostriedky na vytvorenie fondu.

P. Petriska informoval prezídium - o príprave a predložení projektov MŠ SR na rok 2012 do 25. novembra 2011.

P. Bergendi predložil prezídiu vyhodnotenie projektu Leto s kajakom. Prezídium schválilo vyhodnotenie LsK. P. Soós skonštatoval, že projekt Leto s kajakom je prínosom pre SZRK.

P. Bergendi informoval prezídium o:

·         zavedení kontroly preberania/vracania motorových člnov a motorov p. Kúdelovi v sklade SZRK,

·         minivýprave na Cyprus (Demin, Janča, Erban), kde V. Demin vyhral všetky disciplíny. Správa z Cypru bude zverejnená na internete.

·         zasadnutí trénerskej rady - 5.11.2011 v Dome športu, Bratislava

·         seminári rozhodcov - 11.-12.11.2011 v Trávnici

·         konferencii ECA - 2.-3.12.2011 v hoteli Chopin, Bratislava

·         vyhodnotení ankety - kanoista roka - 14.12.2011 v Olympia Cassino v hoteli Carlton v Bratislave

P. Petriska informoval prezídium o:

·         Akcii Slovenský mládežnícky tím, ktorý sa konal od 20.-26.10.2011 v lodenici v Komárne. Akcie sa zúčastnili 2 skupiny mládeže (10-15 roční a 15-17 roční),  spolu 64 detí, poverenými trénermi boli p. Mrva a p. Tesárik, cieľom akcie bolo otestovanie mládežníkov. Akciu zhodnotil ako vydarenú, správa bude uverejnená na internete, akcie sa zúčastnili majstri sveta a olympionici - P. Gelle, E. Vlček, J. Tarr, R. a M. Riszdorferovci, M. Kohlová a I. Kmeťová. P. Petriska poďakoval trénerom a lodenici Komárno, za ústretovosť pri organizovaní podujatia.

 

na začiatok

 

 

č.11/2011, 08.12.2011

 

 

Kontrola úloh

Tréningové denníky -  získanie cenových ponúk - úloha je rozpracovaná.

 

Jednotný systém časomiery - úloha je rozpracovaná.

 

Správy komisií

ŠTK

P. Oršula informoval prezídium o činnosti komisie:

Problém s nízkym počtom rozhodcov - kluby by si mali zabezpečovať aspoň jedného rozhodcu na preteky. Prihlasovanie rozhodcov na preteky do Sociálnej poisťovne preberá sekretariát SZRK.

Seminár rozhodcov, Trávnica - boli prerokované pretekové a rozhodcovské problémy z pohľadu rozhodcov.

Riešenie sťažnosti na Rozlúčkové preteky.

Prestup Mateja Rusnáka z ŠKP do Dukly Trenčín.

 

Komisia Jarovce

p. Soós informoval prezídium o stretnutí ohľadom výstavby kanoistického kanála s viceprimátorkovu Džerengovou-Nagyovou. Ďalšie stretnutie navrhuje za účasti p. Ftáčnika a zástupcov 3 obcí - spoluvlastníkov pozemku nádrže Zemník. P. Soós navrhuje vypracovať územný plán zóny.

 

Komisia mládeže

Zasadala trénerska rada - boli zapracované návrhy z minuloročného zasadnutia.

P. Petriska navrhuje zefektívniť prácu komisie, na RTJ bude sporadicky (1x do mesiaca) prizývaný aj p. Tóth - predseda komisie mládeže.


Komisia Zlaté piesky

P. Ostrčil informoval prezídium o stave projektu Zlaté piesky, Magistrát hl. m. Bratislavy je zadĺžený, najbližšie 2 roky nevidí reálnu šancu na vybudovanie kanála. Skonštatoval, že ďalšie rokovania prebehnú až po zmene vlády.

 

Komisia rozvoja klubov

P. Váňa informoval prezídium o činnosti komisie a vyjadril sklamanie nakoľko sa mu napriek snahe nepodarilo rozbehnúť kluby Šaľa, Nové Mesto nad Váhom a Považskú Bystricu.

 

P. Petriska informoval prezídium o pláne zefektívnenia činnosti a počtu komisií v roku 2012.

P. Bergendi poďakoval za činnosť komisiám predovšetkým ŠTK, komisii Jarovce, Zlaté piesky.

 

 

Seniori - návrhy RD, NK 2012

P. Petriska - predseda RT RDS predložil prezídiu na schválenie:

štatút RDS, Reprezentačné družstvo A, Realizačný tím RDS

 

Zmluvy reprezentantov SR

Zmluvy budú do ½ januára 2012 podpísané reprezentantmi, zmluvy sú bez komerčného zámeru, medzi povinnosti reprezentanta bude zapracované rešpektovanie reklamného partnera zväzu.

 

Nominačné kritériá budú schválené na prezídiu vo februári 2012.

 

V roku 2012 prebehne výberové konanie na reprezentačného trénera (športového riaditeľa) seniorov.

 

Juniori - návrhy RD, NK 2012

P. Tesárik - predseda RT RDJ predložil prezídiu na schválenie:

štatút RDJ, Realizačný tím RDJ , mominačné kritériá na vrcholné medzinárodné preteky

Všetky návrhy prezídium schválilo.

Maratón - návrhy RD, NK 2012

P. Kunc požiadal prezídium o odklad NK (január-február 2012). Informoval prezídium,  že o maratón je momentálne záujem veľmi nízky, tréneri v kluboch nejavia záujem o maratón, takže nie je možné nastaviť NK. Navrhuje pracovať na maratóncoch už v kluboch, podporovať vytrvalosť. Prezídium presunulo NK maratón na január 2012.

Kalendár pretekov 2012

P. Bergendi predložil prezídiu konečnú verziu kalendára pretekov na rok 2012.

Rôzne

P. Bergendi informoval prezídium o:

 • odovzdaných projektoch ku dňu 25.11.2011 na Ministerstvo školstva SR, rozhodnutie bude zverejnené do 31.12.2011 na stránkach MŠ SR
 • ostretnutí sp. Križanom, riaditeľom pre oblasť športu na MŠ SR, žiadosť opridelenie 2/3 rozpočtu v1. tretine roka 2012 na financovanie akcií bola schválená
 • ECA konferencii, ktorá sa konala vdňoch 1.-4.12.2011 vhoteli Chopin za účasti 24 krajín, cieľom konferencie bolo situácia a rozvoj kanoistiky a slalomu po OH 2012, konferencie sa zúčastnil prezident ICF p. Perurena aprezident ECA p. Woods.
 • Vyhodnotení najlepšieho kanoistu roka 2011, ktoré sa uskutoční dňa 14.12.2011 vCasino Olympic vhoteli Carlton
 • Prebieha vyúčtovanie klubom na základe predložených dokladov.
 • Navrhuje zriadenie škodovej komisie vzložení:

R. Petriska, B. Bergendi, E. Horváthová

 • navýšení dotácie zMŠ a prezídium SZRK schválilo návrh na čerpanie zvýšenej dotácie z MŠ SR vsume 56.600,- € podľa


P. Tóth požiadal o zrušenie havarijnej poistky na pridelené auto VW BA-533FH.

P. Oršula požiadal o zrušenie prívesu BA244 YL.

 

na začiatok