14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

Zápisnice VV SHV

 

 

 

Plán zasadnutí prezídia SZRK pre rok 2012 (doc)

 

Zasadnutia prezídií  2012

 

č.01/2012, 16.02.2012

č.02/2012, 13.03.2012

č.03/2012, 12.04.2012

zápis z Valného zhromaždenia, príloha1a, príloha1b, príloha2, príloha3

č.04/2012, 03.05.2012

č.05/2012, 07.06.2012

č.06/2012, 02.07.2012

č.07/2012, 04.09.2012

č.08/2012, 08.10.2012

č.09/2012, 08.11.2012

č.10/2012, 04.12.2012

 

 

 

 

č.01/2012, 16.02.2012

 

 

Kontrola úloh

Tréningové denníky -  úloha je rozpracovaná, objednávka zadaná, prebieha tlač.

Jednotný systém časomiery - úloha bola prerokovaná s p. Oršulom ml., systém nie je definitívny, v rámci pretekov prebiehajú úpravy, nie je možné zaškolenie. Úloha trvá.

Zmluva s reprezentantmi - všetky zmluvy sú podpísané, aktívnu pretekársku činnosť ukončili: Pálmay, Zigo, Virga, Divinec.

Nominačné kritériá - maratón - kritériá neboli predložené, návrh M. Haviara, UKB vymenovať Mariána Lachkoviča za trénera maratónu (bývalý maratónec), Boris Bergendi problematiku prekonzultuje s L.Kuncom a M.Lachkovičom,

Anketa kanoista roka 2011 - p. Bergendi zhodnotil anketu pozitívne.

 

Správy komisií

Zápisnica z ŠTK - p. Bergendi informoval prezídium o zasadnutí ŠTK, ktorá schválila smernicu Slovenského pohára a všetky propozície pretekov na rok 2012.

ŠTK navrhlo odmeny klubovým víťazom SP - nezmenené oproti roku 2011

Na základe akreditácie bude prebiehať školenie rozhodcov 1. triedy (najnižšia) v termíne 31.3.2012.            Školenie trénerov 1. triedy (najnižšia) prebehne dňa 14.4.2012.

 

Boris Bergendi Informoval o schválení usmernenia ŠTK.

ŠTK predložilo návrh na zabezpečovanie rozhodcov na preteky klubmi. V prípade nedostatku rozhodcov na pretekoch v propozícii uvedený klub bude zodpovedný za doplnenie chýbajúcich rozhodcov na príslušné preteky. V prípade, ak klub nedoplní chýbajúcich rozhodcov, uhradí pokutu vo výške 50,- € do 14 dní na účet SZRK, ak pokutu neuhradí, bude dotácia klubu znížená o 70,- €. Rozhodcovia musia byť nominovaní na preteky najneskôr 8 dní pred začatím pretekov kvôli nahláseniu do Sociálnej poisťovne. Ak nepríde nahlásený rozhodca na preteky, bude riešiť ŠTK. P. Bergendi zašle presné znenie usmernenia na kluby.

Prezídium schválilo finančnú časť usmernenia

 

Seniori - návrhy RD, NK 2012

P. Petriska - predseda RT RDS predložil prezídiu na schválenie Nominačné kritériá seniorov, ktoré prezídium po diskusii schválilo.

Príprava Spravodajcu 2012

Spravodaj je vo fáze rozpracovania.

 

Rôzne

P. Nebeský požiadal prezídium o zaradenie pretekov Pohár Interu do Slovenského pohára. Ako dôvody uviedol schopnosť klubu zabezpečiť všetky stanovené kritériá na zorganizovanie pohárových pretekov, poukázal na to, že preteky ako jediné majú charakter krátkych tratí, jubilejný 40. ročník pretekov, plán čo najviac spropagovať kanoistiku na okolitých školách, príprava rôznych projektov.

Členovia prezídia vyjadrili súhlas so zaradením pretekov do SP. P. Bergendi informoval prezídium o už platnom rozhodnutí ŠTK zaradiť preteky Pohár Interu do SP. Pokyny budú zverejnené v Spravodajci 2012.

P. Bergendi informoval prezídium o:

 • zmene termínu Kontrolných pretekov vRačiciach zo strany ČSK. Preteky sa presúvajú na 5.-7.6.2012.
 • podpise zmluvy s MŠ na rok 2012, ktorá bola podpísaná pod tlakom, prináša množstvo zmien, usmernení a povinností s narábaním s financiami poskytnutými MŠ, zmluva si na viacerých miestach protirečí, vyvstáva problém s uverejňovaním osobných údajov.

P. Petriska predniesol návrh na rozšírenie pozície generálneho sekretára o funkciu generálny manažér. Generálny sekretár bude v rámci slovenských subjektov vystupovať v mene zväzu ako generálny manažér. Pri kontakte so zahraničím ako generálny sekretár.

 

na začiatok

 

 

č.02/2012, 13.03.2012

 

 

Kontrola úloh

Tréningové denníky -  úloha je rozpracovaná, objednávka zadaná, prebieha tlač.

Jednotný systém časomiery - úloha trvá.

Reprezentačný tréner - maratón - naplánované stretnutie s p.Kuncom, reprezentačným trénerom dňa 15.3.2012.

Rozhodcovia - kluby sa budú spolupodieľať na obsadení rozhodcov na jednotlivých pretekoch, informácia klubom mailom, zapracované v propozíciách na rok 2012, bude zverejnené v Spravodajci 2012.

Príprava Spravodajcu 2012

Príprava prebieha podľa plánu, sú aktualizované všetky zmeny, predpokladaná distribúcia - apríl 2012. Prebieha oslovenie reklamných partnerov,

Správa predsedu RT seniorov

P. Petriska informoval prezídium o financovaní projektov reprezentantov, o podpísaných zmluvách seniorov, o rozbehnutých sústredeniach, ktoré prebiehajú v Sabaudii, JAR a v Seville. Prebiehajú projekty testovania, príprava na olympiádu, olympijská agenda je odovzdaná SOV.

Správa predsedu RT juniorov

P. Tesárik poslal písomnú správu členom prezídia mailom, prezídium berie na vedomie (príloha č. 1).

Správa  vedúceho STM (Slovenského tímu mládeže)

P. Mrva - vedúci tímu mládeže informoval prezídium o Slovenskom mládežníckom tíme. Práca s mládežou, 1. testovací zraz sa uskutočnil 19.-22.10.2011 v Komárne, spoločný tréning s K4, K2, s P. Gellem, vstupné testy prebiehali v spolupráci s NŠC, vytvorená bodovacia tabuľka je použiteľná aj v jednotlivých kluboch na otestovanie mládeže. Je plánovaná účasť na zahraničných pretekoch (jún - Maďarsko, september - Taliansko), taktiež sú naplánované ďalšie testovacie zrazy, sústredenia na bežkách, zavedenie tréningových denníkov.

P. Oršula pozitívne hodnotí prácu s mládežou, hlavne testovanie.

Rôzne

P. Bergendi informoval prezídium o:

 • ponuke zčeskej strany na zorganizovanie spoločných pretekov, mimo SP, dohoda počas I. Kvalifikačných pretekov vRačiciach
 • pláne zasadnutí prezídia (prezídium schválilo - zverejnené na vrchu tejto stránky):


 • liste zmagistrátu mesta Bratislava, o novom územnom pláne - výstavba Jarovce, prezídium navrhuje, aby bola komunikácia (komisia) smagistrátom rozšírená oprojektanta, ktorý by reagoval na odborné veci ohľadom prípravy územných plánov. P. Bergendi zabezpečí partnera.
 • priebehu verejnej súťaže na nákup mikrobusu, výberové konanie zverejnené cez Vestník.
 • opovinnosti verejného obstarávania leteniek, je vrozpracovaní,
 • dňa 16.3.2012 je termín na predloženie projektov na MŠ na rozdelenie 30% financií na reprezentáciu. SZRK zaslalo ministrovi školstva nesúhlasné stanovisko a pripomienky k financovaniu zväzov (reprezentantov) na rok 2012.
 • podpísaní zvýhodnenej zmluvy s Olympic Casino, navýšenie odmien pretekárom.
 • zmene smernice pre reklamu, prezídium spripomienkovalo smernicu, konečná verzia bude zaslaná prezídiu mailom,
 • návrhu na výberové konanie na mediálneho manažéra - výberové konanie bude realizované v mesiacoch marec/apríl 2012
 • minikajakoch zakúpených zdotácie roku 2011, budú dodané do polovice apríla (Vajda), do 2 týždňov (Csaba Orosz)

 

 • navrhuje poplatky za školenia trénerov a rozhodcov:

rozhodcovia I. trieda 10,-€

rozhodcovia II. trieda 15,-€

rozhodcovia III. trieda 20,-€

 

tréneri I. trieda 15,-€

tréneri II. trieda 25,-€

tréneri III. trieda 40,-€

Prezídium návrh schválilo.

P. Petriska navrhuje:

 • nepojazdný mikrobus VW BA 553 FH odpredať záujemcovi za symbolickú cenu.
 • vyhodnocovať na pretekoch miesto najlepších troch - najlepších šiestich žiakov - posunuté na posúdenie ŠTK.
na začiatok

 

 

č.03/2012, 12.04.2012


Kontrola úloh
Tréningové denníky - úloha splnená, boli vytlačené denníky v počte 500 ks malé a 300 ks A5, denníky budú distribuované na kluby podľa príslušného počtu pretekárov. Denníky budú hradené klubmi v cene 1,-€/denník.
Jednotný systém časomiery - úloha trvá.
Reprezentačný tréner - maratón - prizvaný M. Lachkovič informoval prezídium o svojich návrhoch na vedenie maratónskej reprezentácie.
Prezídium odsúhlasilo p. Mariána Lachkoviča za reprezentačného trénera maratónu.


Čerpanie financií za rok 2011
P. Bergendi predložil prezídiu čerpanie štátnych a neštátnych financií za rok 2011.


Návrh rozpočtu 2012

P. Bergendi predložil návrh rozpočtu na rok 2012, ktorý bude preložený na Valnom zhromaždení SZRK, ktoré sa bude konať dňa 21.4.2012 v Dome športu.


Príprava Medzinárodnej regaty
Prihlásených je zatiaľ 12 krajín, 170 športovcov, organizácia stravy, ubytovania a dopravy prebieha ako po ostatné ročníky.

Príprava VZ
Valné zhromaždenie SZRK sa bude konať dňa 21.4.2012 v Dome športu v Bratislave. Prezídium vedením valného zhromaždenia poverilo M. Oršulu.
Zastupovaním Valnom zhromaždení SOV prezídium SZRK poverilo M. Haviara.
Valného zhromaždenia KŠZ sa zúčastní R. Petriska.


Rôzne
P. Bergendi informoval prezídium o:
• priebehu školenia rozhodcov, z 11 frekventantov urobilo rozhodcovské testy 9 rozhodcov, 2 si testy zopakujú v termíne pretekov M SR dlhé trate, Nováky.

• I. Kvalifikačných pretekoch, ktoré sa uskutočnia v dňoch 1.-2.5.2012 v Račiciach, spolu s ČSK. SZRK dodá časomieru a cieľovú kameru.

• nákupe mikrobusu Mercedes Viano, v rámci zákona o verejnom obstarávaní. Prebieha podpisovanie kúpnej zmluvy. Prevzatie mikrobusu prebehne v 16. týždni.
• prebieha VO na nákup leteniek.
• smernica o reklame bude predložená na nasledujúce prezídium.
• školení trénerov, ktoré prebehne v dňoch 12.-15.4.2012 v zasadačke - Hala Mladosť, Bratislava. Prihlásených je 26 frekventantov, školitelia - 4 - všeobecná časť, 3 - špeciálna časť. Prebieha príprava materiálov. P. Bergendi navrhuje predtermín skúšok dňa 15.4.2012, riadny termín trénerskych skúšok bude počas pretekov M SR Nováky - dlhé trate. Frekventanti si zabezpečujú náklady spojené so školením sami.

• dopingových testoch na kvalifikačných pretekoch v Račichach, vysoké náklady na kontrolu v zahraničí. Testovanie športovcov prebehne na Slovensku bezprostredne po pretekoch kvôli menším nákladom spojených s vykonaním antidopingovej skúšky.
• smernici pre mobilné telefóny; navrhol z dôvodu znižovania nákladov zníženie mesačných limitov hovorov.
• navrhuje 20% finančnú spoluúčasť medzinárodných rozhodcov na medzinárodných pretekoch. Prezídium sa dohodlo, že spoluúčasť sa bude uplatňovať v prípade zníženia financií od roku 2013.


na začiatok

 

 

č.04/2012, 03.05.2012

 

Nominácia RDS na medzinárodné podujatia
P. Petriska predložil prezídiu na schválenie nomináciu na Kontinentálnu kvalifikáciu v termíne od 16.-17.5.2012 v Poznani. Kontinentálna kvalifikácia je podľa nominačných kritérií a z finančného hľadiska podľa plánu. S. Šamková je nominovaná ako samoplatca.

P. Petriska predložil prezídiu na schválenie nomináciu na Svetový pohár I. v termíne od 18.-20.5.2012 v Poznani. S výpravou pôjde 5-členný tím (Petriska, Šimočko, Petrla, Likér, Liptáková - masér).

P. Petriska predložil prezídiu na schválenie nomináciu na Svetový pohár II v termíne od 25.-27.5.2012 v Duisburgu.
Prezídium schvaľuje návrh nominácie Riadiaceho tímu na Svetový pohár II. v Duisburgu, uplatnením bodu č. 7, odsek 2 Nominačných kritérií RDS pri zložení posádky K4 vzhľadom na štart M. Jankovca na K1 1000 m na predolympijskej kvalifikácii v Poznani a na základe hlasovania realizačného tímu seniorov.
Organizačné zabezpečenie a preprava prebehne podľa organizačných pokynov, ktoré pripraví p. Petriska s p. Bergendim, časť výpravy pôjde letecky, časť autom.

Nominácia RDJ na medzinárodné podujatia
Nominácia RDJ na medzinárodné podujatia bude predložená po testoch v Nitrianskom Rudne, ktoré prebehnú v termíne od 5.-6.5.2012.

Príprava Medzinárodnej regaty
Príprava prebieha podľa plánov, prihlásených je 17 krajín, 240 športovcov, kyvadlová preprava športovcov na závodisko je riešená cez primátora mesta Piešťany, dotácia na podujatie z MŠ zatiaľ nie je stanovená, čakáme na cenovú ponuku na LED obrazovku, kluby boli oslovené na zapožičanie lodí pre pretekárov, p. Bergendi požiadal členov prezídia, aby boli nápomocní pri zapožičiavaní lodí (potreba cca 40 lodí).

Hodnotenie členskej základne
P. Bergendi informoval členov prezídia o členskej základni SZRK, všetkých členov je 947, športovcov 450.

Zabezpečenie tímu SZRK na OH
SZRK prebralo sprievodný tím na OH s Olympijským výborom. Na OH pôjde sprievodný tím v počte 5 (6) osôb - lekár L. Mariasi, tréneri P. Likér, F. Petrla, R. Šimočko, vedúci výpravy B. Bergendi. Na pozvanie SOV pôjde na OH prezident SZRK R. Petriska.

Prerokovanie záverov VZ
VZ prebehlo dňa 21.4.2012 za účasti 14 klubov a 24 delegátov. P. Bergendi oboznámil prezídium s uzneseniami z VZ.
• Zaradiť Hargašov memoriál do SP už v sezóne 2012 - presunuté na ŠTK
• Upresniť administratívny postup a vypracovať normatívy pre odstupné pri prestupoch pretekárov.
• Valné zhromaždenie vyjadruje nesúhlas s novými pravidlami MŠ na prerozdeľovanie financií zo štátnych zdrojov na športové zväzy. List na MŠ pripraví R. Petriska.

P. Oršula navrhuje dodržiavanie predkladania materiálov na VZ 2 týždne vopred.

Rôzne
P. Bergendi informoval prezídium o:
• účasti juniorov na Brandenburgskej regate, na ktorej sa zúčastnilo 6 pretekárov a tréner V. Mrva

• tlačovej konferencii, ohlas vo všetkých novinách, pozvaní boli športovci: J. Tarr, E. Vlček, I. Kmeťová, M. Riszdorfer a tréner R. Šimočko.

 

na začiatok

 

 

č.05/2012, 07.06.2012

 


Nominácia ME seniorov
P. Petriska predložil prezídiu na schválenie nomináciu na Majstrovstvá Európy seniorov v termíne od 22.-24.6.2012 v Záhrebe, Chorvátsko. Nominovaných je 22 pretekárov a 7 členov realizačného tímu. Rozpočet je na 18 pretekárov.

Prezídium následne po II. KP v Račiciach, ktoré sa konali v termíne od 5.-7.6.2012 po dlhej diskusii prijalo návrh p. Petrisku, reprezentačného trénera, na zloženie posádky K4 v súlade s nominačnými kritériami: K4 zostáva v starej zostave: Richard Riszdorfer, Michal Riszdorfer, Erik Vlček, Juraj Tarr, náhradník Martin Jankovec s tým, že dňa 12.6.2012 v Komárne prebehne testovanie K4 v zložení: Richard Riszdorfer, Martin Jankovec, Erik Vlček, Juraj Tarr za účasti trénerov v reprezentačného trénera. Nominácia na OH v tomto zložení posádky K4 je podmienená vynikajúcimi výsledkami na ME.


Nominácia MEJ a do 23
Nominácia na MEJ
P. Tesárik predložil prezídiu na schválenie nomináciu na Majstrovstvá Európy juniorov v termíne od 12..-15.7.2012 v Montemore, Portugalsko. Nominovaných je o 7 pretekárov viac ako je v rozpočte. KCK Šamorín, P. Tóth navrhol prezídiu, že zafinancuje 7 pretekárov, ktorí sú mimo rozpočtu na ME. Klubu KCK Šamorín, budú finančné prostriedky vykompenzované.

Nominácia na MEJ 23
P. Tesárik predložil prezídiu na schválenie nomináciu na Majstrovstvá Európy juniorov do 23 rokov, v termíne od 12..-15.7.2012 v Montemore, Portugalsko. Bolo nominovaných 13 pretekárov.

Rôzne
P. Petriska informoval prezídium o návrhu p. Bučeka prenajať lodenicu na Zlatých Pieskoch, ktorá patrí k Iuvente. Rokovanie prebehne v 24. týždni.

P. Ostrčil pozval členov prezídia na 80. výročie lodenice Vinohrady, ktoré sa uskutoční dňa 8.6.2012 o 19,00 h v lodenici Vinohrady.

P. Soós pozval prezídium na garden party organizovanej pri príležitosti 54. Veľkej ceny Komárna, ktorá sa uskutoční dňa 15.6.2012 o 18,00 h

 

na začiatok

 

 

č.06/2012, 02.07.2012

 

Správa vedúceho STM
P. Mrva, vedúci Slovenského tímu mládeže informoval prezídium o činnosti STM. STM zahŕňa 11-15 ročných žiakov na základe výsledkov z roku 2011, spolupracuje s trénermi z Komárna a zo Šamorína. SMT organizoval tri testovacie zrazy za pomoci NŠC (p. Petriska, p. Lopata) a za účasti olympionikov. Mládež absolvuje 11 pretekov slovenského pohára - nabitý program pretekov, zúčastnili sa regaty v Brandenburgu, kde získal Adam Botek 3. miesto na 5 km trati, ďalej absolvovali regionálne preteky v Maďarsku. P. Mrva v budúcnosti navrhuje zosúladiť preteky s maďarským a českým zväzom. Plán SMT - organizácia VT na bežkách v decembri 2012. SZRK zabezpečil pre SMT reprezentačné oblečenie NIKE.
P. Oršula bude tlmočiť ŠTK požiadavku SMT na termíny pretekov.
Prezídium berie na vedomie správu a ďakuje vedúcemu STM za vynaloženú prácu a celému tímu pod vedením V. Mrvu. Pozitívne hodnotí prácu SMT SZRK aj kluby.

Konečná nominácia na OH
Komisia poverená prezídiom v zložení R. Petriska, P. Likér a R. Šimočko vyhodnotili testovanie posádok K4 v Komárne. P. Petriska hodnotí akciu vysoko kladne, zjazďovanie posádky bolo profesionálne, za pomoci GPS, kamier.
Michal Riszdorfer sa vzdal zjazďovania - nebolo možné štartovať v pôvodnej zostave K4.
P. Petriska zastáva názor šetriť P. Gelleho na K2, navrhuje pôvodného háčika v K4 R. Riszdorfera.
R. Šimočko zastáva názor vysokej výkonnostnej motivácie P. Gelleho - navrhuje jeho štart v K2 aj v K4. K4 v zložení: Gelle, Jankovec, Vlček, Tarr. Nepredpokladá kumuláciu únavy P. Gelleho, skôr predpokladá superkompenzačný efekt.
P. Likér poďakoval za pozvanie a informoval prezídium, že meranie jednoznačne preukázalo lepšie výsledky s P. Gellem, uviedol že ide o perspektívnejšiu posádku z hľadiska výkonnosti a vzťahov v zložení Gelle, Jankovec, Vlček, Tarr. Prezidium si prezrelo jazdy na videu.

V zmysle uznesenia ostatného prezídia odborná komisia určená prezídiom vykonala testovanie výkonnosti K4 na ME v zložení R. Riszdorfer, M. Riszderfer, E. Vlček, J. Tarr. a prišla k záveru, že dosiahnuté umiestnenie nesplnilo očakávanie. V zmysle uznesenia prezídia bolo vykonané testovanie dvoch posádok pre definitívne zloženie na OH 2012 v zložení R. Riszdorfer - Jankovec - Vlček - Tarr. a Gelle - Jankovec - Vlček - Tarr. Na základe výsledkov tohto testovania prezídium schvaľuje zloženie posádky pre OH 2012 v zložení: Gelle - Jankovec - Vlček - Tarr.

V zmysle nominačných kritérií prezídium schvaľuje Mareka Krajčoviča pre obsadenie disciplíny K1 1000 m na OH 2012. Ako náhradníka K4 na OH 2012 prezídium schvaľuje R. Riszdorfera.

Konečná nominácia pretekárov na OH:
C1 Hagara
K2 Kmeťová, Kohlová
K2 Gelle, Vlček
K4 Gelle, Jankovec, Vlček, Tarr
K1 Krajčovič


Zabezpečenie tímu SZRK na OH
Realizačný tím pre OH:
Vedúci výpravy: B. Bergendi, hl. tréner posádky K2 R. Šimočko, tréner K4 P. Likér, tréner K2 ženy F. Petrla, lekár L. Mariasi, Z. Liptáková - masér.
Podporný tím - S. Kňazovický, MUDr. Zachar. R. Riszdorfer, M. Riszdorfer, Ľ. Kunc na vlastné náklady (prípadne ako šofér SOV).

Náklady znáša Olympijský výbor, odchod výpravy je naplánovaný na 3.8.2012, Hagara - odchod na OH dňa 7.8.2012. Preteky v rýchlostnej kanoistike na OH sú v termíne od 6.8.-11.8.2012.
Hostia - M. a R. Riszdorferovci. Doprava lodí a materiálu - R. Šimočko.
Mediálne aktivity - všetci pretekári nominovaní na OH budú na Nováckej 500 odovzdávať ceny víťazom.

Hodnotenie ME seniorov
Ubytovanie bolo realizované mimo organizačného zabezpečenia v 2 hoteloch, organizácia podujatia v poriadku, výsledky nie sú uspokojivé.
Prezídium berie na vedomie výsledky ME seniorov, ako prípravné preteky na OH 2012, s tým, že neboli splnené medializované očakávania.

Rôzne
Prezídium berie na vedomie:
• Navýšenie sústredenia K4 do 23 rokov, Račice oproti plánu v rámci rozpočtu -v rámci navýšenia stravy o 500,- CZK/deň/osoba pre 7 osôb na 10 dní.
• Dotácia z MŠ SR - stále nie je stanovená konečná suma dotácie SZRK na rok 2012, dotácia z MŠ SR nebude poskytnutá na ziskové podujatie
• Zabezpečenie leteniek do Porta, Portugalsko, MEJ, z dôvodu oneskorenej nominácie na MEJ prišlo k predraženiu leteniek o 2000,- €.
• Zmluvy na trénerov pošle p. Bergendi členom prezídia mailom na schválenie.
• Jednotný zväzový elektronický systém - p.Bergendi predostrel potrebu zavedenia el.systému na zjednottenie administratívnych a športových aktivít zväzu. Osloví programátorov zainteresovaných v kanoistike,
• Na VZ SOV prezídium SZRK nominuje J. Ostrčila.

na začiatok

 

 

 

č.07/2012, 04.09.2012

 

Hodnotenie domácich súťaží

Novácka 500

P. Oršula zhodnotil 40. ročník pretekov Novácka 500 spojené s recepciou k výročiu, s kultúrnym programom a s oceneniami pre organizátorov (sponzorov, technických pracovníkov) ako úspešné, na dobrej organizačnej úrovni, s vysokou účasťou pretekárov a olympionikov. O preteky bol mediálny záujem. Preteky mali dobrú reklamu - plagáty vyvešané v regióne a zverejnené v regionálnej tlači. Problém bol s bójkarmi, ktorí kolabovali v horúcom počasí. P. Oršula informoval, že štartovné zďaleka nepostačuje na organizáciu takéhoto podujatia.

V rámci pretekov sa uskutočnili aj Majstrovstvá Slovenska - žiacke kategórie, boli ocenené medailami a diplomami.

Veľká cena Váhu

P. Bergendi zhodnotil 1. ročník pretekov Veľká cena Váhu kladne, organizáciu pretekov, preteky neboli súčasťou SP, účasť pretekárov bola štandardná, nechýbal podpisový stánok olympionikov, poďakoval p. Mrvovi - organizátorovi 1. Ročníka pretekov.

Majstrovstvá Slovenska - krátke trate

P. Kačic zhodnotil preteky, informoval prezídium o zabezpečení vodnej plochy - ručné trhanie zeliny, povodie Váhu zcýšilo 20 cm vody nad maximum vody vo Váhu, bójkarom pomohli bójkari z Komárna (odmena tričko + obed).

P. Bergendi vyslovil názor, že preteky by mali byť vrcholom celej sezóny. Ak pretekár nepríde na vyhlasovanie výsledkov, nemá nárok na medailu. Preteky boli dobre pripravené, zabezpečená lacná a kvalitná strava.

P. Oršula - navrhuje zvýšiť úroveň propagácie majstrovských pretekov, (plagáty, lokálne médiá), propagácia by mala byť v rámci náplne organizátora a všetky disciplíny a kategórie zaradiť do majstrovských pretekov.

Disciplinárny priestupok na pretekoch: Pretekár Komárna (Balász Lorincz) - Kajak & kanoe klub Komárno príde o body v SP a bol diskvalifikovaný na pretekoch so zastavením pretekárskej činnosti - bude riešiť disciplinárna komisia v rámci ŠTK.

Pohár SNP

P. Kačic zhodnotil preteky Pohár SNP: 145 štartov, ceny - diplomy, medaile, plakety, divácky silné zastúpenie, aj vďaka štartu mladších žiakov. Primeraná reklama - plagáty rozvešané v Piešťanoch a okolí. Bójkari - aj dobrovoľníci z Komárna, strava bola zabezpečená, kluby stravovanie nevyužili (len 2 kluby). Na pretekoch štartovali aj doplnkové kategórie. Budúci rok plánuje zaradiť do pretekov experimentálne K1 1000 a 200 m mladšie žiactvo. Skúška vlastného informačného systému, dlhé trate - ručné meranie (chyba techniky).

P. Oršula - treba vyžiadať stanovisko z trénerskej rady na zaradenie K1 1000 a 200 m

P. Petriska navrhol vsunúť disciplíny K4 do pretekov.

Hodnotenie OH

P. Bergendi zhodnotil OH z technického hľadiska, výsledky zhodnotia na nasledujúcom prezídiu tréneri. OH boli nadštandardne zorganizované, vlastná doprava, rôznorodá strava, vysoká informovanosť vďaka dobrovoľníkom, zabezpečenie športovcov na vysokej úrovni, vysoká koncentrácia športovcov, všetko podliehalo pretekom a dosiahnutiu výkonov, bola zabezpečená primeraná bezpečnosť.

Nálada celého tímu bola dobrá, K4 s novým impulzom.

Krajčovič najmladší člen výpravy - K1, získal skúsenosť zo štartu na veľkom podujatí.

K2 dievčatá - výkon dobrý, K2, K4 muži - únava nehrala rolu pri umiestnení, bol mediálny tlak na športovcov, C1 Hagara - výborný výsledok.

Prezídium berie výsledky OH a technickú správu z OH na vedomie.

P. Petriska, reprezentačný tréner, pripraví hodnotenie ročnej činnosti za rok 2012.

Jednotliví tréneri reprezentantov budú pozvaní na nasledujúce prezídium na zhodnotenie výsledkov na OH.

Nominácia SON

P. Tesárik predložil prezídiu nomináciu na SON, ktoré sa konajú v Szegede v termíne od 14.-16.9.2012. Pretekári splnili nominačné kritériá, je prihlásených 30 štátov, preteky sú na úrovni ME v príslušnej vekovej kategórii. Celkovo výprava: 37 osôb, 29 pretekárov, vedúci výpravy: p. Petriska, doprava vlastná + 1 vozidlo COP a 1 vozidlo SOV. Pred SON sa uskutoční výcvikový tábor v Komárne v termíne od 10.-13.9.2012.

 

na začiatok

 

 

č.08/2012, 08.10.2012

 

Hodnotenie domácich súťaží

Majstrovstvá Slovenska maratón

p. Bergendi hodnotil podujatie ako veľmi dobre pripravené, trať vyčistená od tráv, upravené vystupovanie a nastupovanie prenášky jemným štrkom, prenáška rozdelená podľa pravidiel do zón, práca rozhodcov zabezpečená bez problémov, záchrana v poriadku, zmena časového programu sa osvedčila - mierne upraviť rozdiely v čase štartov mladších kategórií, účasť pretekárov priemerná,

Pohár Slávie UK

p. Haviar hodnotil preteky ako uspokojivé, účasť pretekárov kvalitná, nastali aj technické problémy spôsobené náročnou organizáciou - nutnosťou doviezť všetok materiál ráno pred pretekmi a hneď po pretekoch odviezť. Nájom pre STARZ za priestory hodnotil ako vysoký pri minimalizovanom rozpočte pretekov. Navrhol, aby zväz vyvolal stretnutie s Magistrátom Bratislavy a požiadal o prehodnotenie nájmu za športové akcie.

Hargašov memoriál

Preteky sa pre neúčasť zástupcu organizátora nehodnotili - presúva sa na nasledujúce zasadnutie.

Rozlúčkové preteky

p. Ostrčil hodnotil pozitívne bohatú účasť klubov - spolu do 400 pretekárov. Kluby aj z Maďarska a Čiech. Preto aj náročné pre organizáciu (malý org. tím) a rozhodcov. Navrhuje zvýšiť počet rozhodcov. Pre nasledujúce ročníky pre zjednodušenie bude upravená trať, prípadne znížený počet disciplín. Kritizoval oneskorené zaslanie prihlášok niektorých klubov.

Hodnotenie SON

Podujatie hodnotil p.Tesárik. (príloha 1)

Hodnotenie MS maratón

Podujatie zhodnotil p. Lachkovič (príloha 2). Dodal, že je potrebné, nie len kvôli maratónu zvýšiť počet dlhých tratí na slov. pretekoch. O maratón je na Slovensku minimálny záujem, chýbajú juniori, kluboví tréneri by mali odhadnúť možnosti pretekárov a vytrvalcov usmerniť na maratón.

Kontrola úloh

- RT seniorov zasadne v polovici októbra,

- p. Bergendi informoval o aktivitách Tímu Jarovce. Tím vedie p. Bergendi, ďalší členovia Filip Petrla, Juraj Kadnár a zástupca veslárov Juraj Fecanin. Prebehli stretnutia so starostom Jaroviec, p. Škodlerom, zástupcami Vodohospodárskej výstavby a s prezidentom SOV p. Chmelárom. 11.10. sa uskutoční prvé významnejšie stretnutie zainteresovaných inštitúcii na Ministerstve dopravy.

- Informačný zväzový systém - dosiaľ dal ponuku iba p. Kačic. Prezídium zvolá stretnutie za účasti p. Petrisku, Tótha, Bergendiho, Oršulu a Kačica,

-        p. Bergendi informoval ohľadne ME 2014 v maratóne, ktoré boli ponúknuté SZRK o zaslaní oficiálnej prihlášky ECA. Očakáva sa obhliadnutie trate delegátom ECA.

 

Rôzne

-        p. Bergendi informoval, že 27.10.2012 sa uskutoční seminár rozhodcov, na ktorý budú pozvaní najaktívnejší rozhodcovia za sezónu 2012 a členovia ŠTK,

-        24.11. sa v Bratislave uskutoční trénerská rada za účasti trénerov klubov a profesionálnych trénerov,

-        Pripravuje sa kalendár na sezónu 2013, ale čaká sa na konečné termíny ICF a ECA,

-        p. Bergendi podal správu že do projektu Leto s kajakom kluby prihlásili tento rok rekordných 110 žiakov. Predostrel návrh rozdelenia dotácií na kluby na základe platných kritérií LsK.

-        p. Bergendi navrhol dotácie na činnosť klubov podľa platných kritérií SZRK.

-        p. Bergendi informoval o mítingu ECA, ktorý sa bude konať 1.-2.11. v Paríži a Kongrese ICF, ktorý sa bude konať 16.-17.11. v Petrohrade. SZRK budú zastupovať p. Haviar a p. Bergendi.

-        p. Bergendi prečítal žiadosť VŠC Dukly o zakúpenie minikajaku a minikanojky z dôvodu rozbehnutia starostlivosti o žiakov v tomto klube. Prezídium sa uznieslo, že žiaden klub nebude v rámci podpory žiakov podporovaný výnimočne.

-        p. Soós požiadal ŠTK, aby v disciplinárnom konaní predvolala Lorincza Balásza v čase jeho pobytu na Slovensku, nakoľko je v tomto čase dlhodobo mimo územia SR. O pobyte na Slovensku bude p. Soós ŠTK informovať,

-        p. Oršula požiadal realizačný tím seniorov, juniorov a maratón, aby informovali o svojich návrhoch termínov kvalifikačných pretekov v sezóne 2013,

-        p. Váňa požiadal ŠTK, aby prehodnotila motivačne získavanie bodov SP pre kanoistov,

-        prezídium sa uznieslo na predĺžení poverenia p. Petrisku vedením RT seniorov a náplni práce spojenou s touto pozíciou do 31.1.2013,

 

na začiatok

 

 

č.09/2012, 08.11.2012

 

Hodnotenie domácich súťaží

Hargašov memoriál

Preteky sa pre neúčasť zástupcu organizátora nehodnotili - presúva sa na nasledujúce zasadnutie.

 

Kontrola úloh

Seminár rozhodcov sa konal v hoteli Aquatermal Strehová v dňoch 26.-27.10.2012. P. Bergendi poukázal na nízky záujem rozhodcov o seminár. Na základe správ hlavných rozhodcov z pretekov sa zhodnotila sezóna roka 2012.

V dňoch 1.-2.11.2012 sa v Paríži konal míting ECA za účasti p. Bergendiho a p. Haviara. Išlo o prípravné stretnutie na míting ICF, ktorý sa bude konať v Petrohrade. Na mítingu sa prerokovávalo zaradenie nových disciplín do rýchlostnej kanoistiky, postupové kľúče na OH, zmeny stanov.

Tím Jarovce - vysoká aktivita tímu - prebiehajú stretnutia k kompetentnými inštitúciami. Tím vyvolal dôležité spoločné stretnutie (11.10.) s dotknutými organizáciami: Ministerstvo dopravy, Vodohospodárska výstavba, Vodohospodársky podnik, Št. plavebná správa, magistrát BA, starosta Jaroviec. Riešila sa problematika dostavby športového areálu. Nasledujú stretnutia s prezidentom SOV, s Ministrami školstva a životného prostredia.

Informačný systém Baracuda - z 3 oslovených (p. Haviar, p. Oršula, p. Kačic) predložil ponuku na informačný systém len M. Kačic.

P. Oršula požiadal o predloženie presného zadania úlohy s očakávanými výstupmi. Časomieru si budú kluby naďalej objednávať sami. Následne prezídium zašle svoje stanovisko mailom na zväz.

 

P. Petriska informoval prezídium o zasadnutí RTS, kde zhodnotil svoju činnosť reprezentačného trénera, bol vyhodnotený olympijský cyklus, nie je ešte stanovené reprezentačné družstvo na sezónu 2013. P. Petriska sa vyjadril, že nepovažuje naďalej za vhodné spájanie pozície prezidenta SZRK s predsedom RT seniorov. Navrhol obsadiť pozíciu športového riaditeľa / reprezentačného trénera.

Prezídium sa uznieslo, že deleguje p. Petrisku na priamy výber vhodného kandidáta na obsadenie pozície. Ak sa pozícia neobsadí, bude nasledovať vypísanie výberového konania.

Hlasovanie prezídia:

za: 6, zdržal sa: 1 (SZRK uznesenie 0912/1)

 

Správa o čerpaní rozpočtu

P. Bergendi predložil prezídiu správu o čerpaní rozpočtu za rok 2012 a 5% spolufinancovaní.

Neznámou výškou dotácie do septembra, kedy MŠ SR podpísalo so SZRK zmluvu o dotácii a z toho vyplývajúcim minimalizovaným čerpaním a reštrikčnými opatreniami počas roka, SZRK po dočerpaní viazaných výdajov dosiahne úsporu približne vo výške 44 000,- €.

p. Bergendi navrhol prostriedky vyčerpať na podporu talentovaných pretekárov trénujúcich v kluboch nasledovne:

 • nákup 60 ks viest, 60 ks pádiel, vhodnote približne 7.200,-€
 • Nákup kajakov/kánoí (dĺžka lode 520 cm) pre jedného talentovaného pretekára vkaždom klube, ktorého schváli SZRK,
 • Nákup reprezentačného oblečenia (vhodnote približne 5.300,-€)
 • Nákup vysielačiek pre tréningy talentovanej mládeže

Prezídium berie na vedome čerpanie rozpočtu a schvaľuje dodatočné zakúpenie materiálu a služieb.

Hlasovanie prezídia:

za: 7 (SZRK uznesenie 0912/2)

rôzne

p. Oršula požiadal o zrušenie nefunkčného vleku, ŠPZ BA 244 YL

p. Bergendi informoval o:

-VZ SOV, ktoré sa bude konať 24.11.2012, SZRK do výkonného výboru SOV navrhuje Ľ. Štarka a vo voľbe prezidenta SOV navrhuje hlasovať za F. Chmelára

Hlasovanie prezídia:

za: 7 (SZRK uznesenie 0912/3)

-    predbežnej zmene termínu MS Duisburg - 28.8. - 1.9.2013

-    termíne volebného VZ SZRK 19.1.2013

-    o sponzorskej zmluve vo výške  5000,-€ od Olympijskej marketingovej. Prostriedky budú použité na ocenenie trénerov reprezentácie SR P. Likéra a R. Šimočka.

-   o stretnutí s p. Chmelárom dňa 9.11.2012

-    predpokladaný termín MS -  28.8.2013

Prezídium schvaľuje pre KRK Vinohrady Bratislava províziu za získanie reklamného partnera vo výške 1000,- € / 20 % z 5.000 € / z neštátnych prostriedkov

Hlasovanie prezídia:

za: 7 (SZRK uznesenie 0912/4)

-     Trénerska rada - 1.12.2012, Dom športu, Bratislava

-     Vyhodnotenie najlepšieho športovca roka 2012, 12.12.2012, Casino Olympic, Eurovea, Bratislava

-     p. Petriska informoval, že sekcia športu pri MŠ SR tvorí Radu vrcholového športu. Navrhol za SZRK nominovať p. Bergendiho

Hlasovanie prezídia:

za: 7 (SZRK uznesenie 0912/5)

- p.Ostrčil požiadal o prenájom  jednej časti cieľového zariadenia na Zlatých pieskoch bezodplatne na dobu 6 rokov.   Informoval,  že klub zabezpečil prostredníctvom rodičov  opravu a výmeny podláh vo všetkých bunkách,  natretie buniek a prerobenie tribúny .

Hlasovanie prezídia: za: 7 (SZRK uznesenie 0912/6)


na začiatok

 

č.10/2012, 04.12.2012

 

 

Kontrola úloh

Vyradenie vleku z KRK Nováky, ŠPZ BA244YL na polícii je podmienené potvrdením zo šrotoviska. P. Oršula predloží potvrdenie.

Vyhodnotenie domácich súťaží - VK Tatran Karlova Ves BA sa ospravedlnil za nepredloženie vyhodnotenia pretekov Hargašov memoriál mládeže, no napriek tomu vyhodnotenie nepredložil.

Hodnotenie olympijského cyklu. P. Petriska informoval prezídium, že okrem trénera R. Šimočka nikto z trénerov nepredložil hodnotenie.

P. Petriska predložil prezídiu Vyhodnotenie účasti posádok na OH a Stratégiu a taktiku ďalšieho vývoja rýchlostnej kanoistiky k OH Rio 2016.

Športový riaditeľ - úloha rozpracovaná, boli oslovení vhodní kandidáti.

Správy komisií

P. Petriska navrhol, aby každý vedúci komisie predložil správu za 4 roky činnosti.

Z: vedúci komisií

T: 10.1.2013

Seniori - návrhy RD, NK na rok 2013

P. Petriska predložil prezídiu návrh na reprezentačné družstvo A seniorov na rok 2013. Návrh bude odsúhlasený až po VZ dňa 19.1.2013. Informoval, že bratia Riszdorferovci v sezóne 2013 zostávajú naďalej ako športovci v ŠKP.

Prezídium berie na vedomie zloženie RTS v roku 2013 a informáciu o zložení reprezentačného družstva A na rok 2013, s tým že za zloženie jednotlivých posádok budú zodpovední ich tréneri na základe výkonnosti. Schválenie sa ponecháva na 1. zasadnutie prezídia SZRK po januárovom VZ SZRK.

Juniori - návrhy RD, NK na rok 2013

P. Tesárik predložil prezídiu návrh na zloženie reprezentačného družstva juniorov A a B na rok 2013 a zloženie RTJ na rok 2013.

NK neboli predložené. Prezídium schvaľuje reprezentačné družstvo A a B a zloženie RDJ na rok 2013 a ukladá p. Tesárikovi predložiť na nasledujúce prezídium NK juniorov.

Maratón - návrhy RD, NK na rok 2013

P. Lachkovič predložil e-mailom prezídiu plány a podujatia na rok 2013.

Prezídium berie na vedomie koncepciu maratónskeho družstva na rok 2013 s tým, že schválenie prebehne na 1. zasadnutí prezídia SZRK po januárovom VZ SZRK..

Kalendár pretekov 2013

ŠTK - P. Oršula informoval prezídium o problémoch s uzavretím kalendára pretekov na rok 2013 (bez spätnej väzby RTS). ŠTK uzavrie kalendár pretekov rýchlostnej kanoistiky na rok 2013 na zasadnutí v najbližšom možnom termíne.

Prezídium ukladá ŠTK vydať konečnú verziu termínov pretekov rýchlostnej kanoistiky na rok 2013 do 20.12.2012.

Príprava Valného zhromaždenia SZRK

Valné zhromaždenie SZRK sa bude konať dňa 19.1.2013 o 10,00 h v aule Domu Športu, Bratislava.

Prezídium SZRK zvoláva riadne VZ v termíne 19.1.2013 s programom volieb do orgánov SZRK.

Z: p. Petriska

T: 10.1.2013

Prezídium ukladá sekretariátu SZRK vypracovať návratku, ktorá bude súčasťou pozvánky na VZ, v ktorej bude uvedená požiadavka na uvedenie delegátov za klub a zároveň prezídium odporúča klubom do pozvánky vložiť návrh delegáta na post prezidenta a člena prezídia SRZK za klub. Rozposlanie pozvánok s termínom doručenia menovitých delegátov do 8.1.2013. Program VZ rozposlať na schválenie členom prezídia.

Z: p. Bergendi

T: 20.12.2012

Rôzne

p. Bergendi informoval o:

- kongrese ICF v Petrohrade, zúčastnili sa p. Cibák, p. Šácha a p. Haviar. Kongres bol volebný, p. Haviar sa stal členom poradného výboru technickej komisie ICF.

- VZ SOV, kde bol na post prezidenta zvolený opäť p. Chmelár. Do rady ministra bol delegovaný p. Bergendi.

- nákupe pádiel pre kluby od firmy Zástera

viest pre kluby od firmy HIKO v počte cca 60 ks, po zľave v cene 16,-€/ks

- info na refundáciu lodí pre talentovaných pretekárov - všetky kluby predložili doklady,

projekte Jarovce -  fi Xiland odstúpila od zmluvy, rozsah budovania nových hausbótov bol obmedzený, p. Chmelár rozprával o projekte na stretnutí s ministrom životného prostredia, sú pripravené stretnutia s ministrom školstva a ministrom životného prostredia, na projekte sa aktívne pracuje, problémom sú financie a naplánovaný obchvat mostu cez vodnú plochu.

Trénerskej rade, ktorá sa konala 1.12.2012 v Dome Športu, Bratislava, zúčastnilo sa 34 trénerov, 3 kluby boli bez účasti. Poukázal na záujem MŠ SR, aby financie na trénerov boli používané adresne so spätnou odozvou (výkazy, vykonaná primeraná práca). P. Šimočko vo vstupe informoval o trénerskom seminári v Catoire.

o konferencii MŠ SR ohľadom novej koncepcie športu od roku 2013, ktorá sa konala dňa 3.12.2012. Dotácie budú klásť dôraz na popularitu športu a výsledky.

projekte Baracuda - pripomienky členov prezídia boli zapracované do zmluvy (platby a termíny), zmluva bude preposlaná členom prezídia na odsúhlasenie, p. Kačic pracuje na systéme.

Vyhodnotení SP a ankete o najlepšieho rýchlostného kanoistu roka 2012, ktorá sa bude konať v Casino Olympic - Galleria Eurovea dňa 12.12.2012 o 16,00 h, moderátorom bude M. Michalech z TA3.

- o 10,00 h pred vyhodnotením sa uskutoční tlačová konferencia, novinárom bude poskytnutý komplexný materiál o rýchlostnej kanoistike.

 

 

na začiatok