14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

Zápisnice VV SHV

 

Plán zasadnutí prezídia SZRK pre rok 2013 (doc)

 

Zasadnutia prezídií  2013

 

č.01/2013, 10.01.2013

zápis VZ z 19.1.2013

č.02/2013, 19.02.2013

č.03/2013, 13.03.2013

č.04/2013, 09.04.2013

zápis VZ z 20.4.2013

č.05/2013, 30.04.2013

č.06/2013, 30.05.2013

č.07/2013, 11.07.2013

č.08/2013, 14.08.2013

č.09/2013, 08.10.2013

č.10/2013, 12.11.2013

č.11/2013, 05.12.2013

 

 

Prezídium č. 01/2013, 10.01.2013

Kontrola úloh

ŠTK - kalendár pretekov na rok 2013 je zverejnený na www.canoe.sk

ŠTK prerokovala na svojom zasadnutí nový registračný systém, ktorý bude zavedený v sezóne 2013, ďalej diskutovala o pravidlách a majstrovských pretekoch.

Všetky nákupy pádiel a viest z dotácie MŠ sú realizované.

 

Príprava VZ

VZ SZRK sa bude konať dňa 19.1.2013 o 10,00 h v Dome športu v Bratislave.

P. Bergendi informoval prezídium o plánovanom priebehu a organizačnom zabezpečení VZ SZRK. Pre program Valného zhromaždenia SZRK, predostrel požiadavku Mateja Kačica o vložení bodu ohľadne uvedenie nového registračného systému. Prezídium súhlasilo s pridaním bodu č. 8 - Prezentácia nového registračného systému (p. Kačic).

Prezídium schválilo program VZ SZRK.

Prezídium navrhuje:

Vedením VZ Milana Oršulu - dohodne Róbert Petriska.

Pri hlasovaní sa použije príprava hlasovacích lístkov cez tlačiareň.

 

Rôzne

p. Bergendi informoval o:

- výročiach: 90. narodeniny p. Matochu a okrúhlych narodeninách ďalších spolupracovníkov SZRK a reprezentantov v rýchlostnej kanoistike (p. Szekely, p. Štark).

SZRK plánuje spolu s SOV spoločnú oslavu okrúhlych výročí.

-  na základe ďalšej dotácie z MŠ z roku 2012  splatnej do konca januára 2013, budú zakúpené minikajaky a minikanoe v hodnote 600 €/klub pre každý mládežnícky klub, ktorý sa zúčastnil SP mládeže v roku 2012.

Hlasovanie prezídia:

za: 6, neprítomný: 1 (SZRK uznesenie 0113/1)

- zmeny do Spravodajcu 2013 je možné doručiť na SZRK do konca februára 2013

- objednávke kajakárskych pádiel pre mládež v počte 80 ks, ktoré budú prerozdelené pre kluby, ktoré sa zúčastnili SP mládeže.

 

na začiatok

 

Zápisnica z Valného zhromaždenia konaného 19.1.2013 v Bratislave

 

 

 

Prezídium č. 02/2013, 19.2.2013

Kontrola úloh

Nominačné kritériá pre seniorov a reprezentáciu do 23 rokov .

Zloženie RTS - Petrla, Kňazovický, Masár, Šimočko, Erban, Likér, ostatní prizvaní bez práva hlasovania.

Prezídium SZRK schvaľuje F. Petrlu ako vedúceho realizačného tímu seniorov na rok 2013 a realizačný tím v zložení Petrla, Kňazovický, Masár, Šimočko, Erban, Likér.

Hlasovanie prezídia: za: 7 (SZRK uznesenie 0213/1)

Prezídium SZRK schvaľuje po zapracovaní pripomienok Nominačné kritériá pre seniorov do 23 rokov na rok 2013. (www.canoe.sk)

Hlasovanie prezídia: za: 7 (SZRK uznesenie 0213/2)

Reprezentačné družstvo bude predložené prezídiu na nasledujúcom zasadaní.

Nominačné kritériá pre juniorov a reprezentáciu

NK budú predložené prezídiu po zasadnutí RTJ na nasledujúcom prezídiu.

Ustanovenie pozícií členov prezídia SZRK

P. Petriska a P. Bergendi informoval prezídium o organizačnej štruktúre a rokovacom poriadku.

P. Petriska menoval za 1. viceprezidenta Milana Oršulu.

V organizačnej štruktúre sú ponechané športové oddelenia:

RTS, RTJ, RT mládeže a RT maratón.

 

Komisie uvedené v organizačnej štruktúre navrhujú obsadiť nasledovne:

Športovo-technická komisia - M. Oršula

Marketingová komisia - C. Orosz

Komisia rozvoja klubov a oddielov - L. Váňa

Komisia mládeže - M. Tesárik

Trénersko-metodická komisia - A. Wiebauer

Projektová komisia Jarovce - B. Bergendi

 

Navrhovaní vedúci komisií zvážia návrhy komisií a do nasledujúceho prezídia predložia zostavu členov komisií, predpokladanú činnosť a projekty jednotlivých komisií.

P. Oršula navrhuje aby, komisie mali vypracované stanovy a štatút, ktorý by schvaľovalo prezídium.

P. Lachkovič - navrhuje vypracovať plán kontroly v spolupráci s ekonómkou, vytypovať sponzorské akcie a reagovať na ponuky eurofondov.

P. Bergendi uvítal nové prezídium v novom zložení. Vyzval nových členov prezídia na spoluprácu pri hľadaní nových mediálnych priestorov a marketingových partnerov. Oboznámil prezídium s rokovacím poriadkom - návrhy zmien na budúcom prezídiu. Informoval o národných aktivitách s ICF a ECA.

 

Prezídium schválilo funkciu športový riaditeľ v organizačnej štruktúre SZRK, do ktorej p. Petriska navrhol Filipa Petrlu. P. Petrla sa prezídiu v krátkosti predstavil.

Hlasovanie prezídia: za: 7 (SZRK uznesenie 0213/3)

Rôzne

p. Bergendi informoval prezídium o:

 • kontrole zMŠ od 21.2.2013. Kontrolované roky: 2010,2011,2012,
 • komisii Jarovce, o stretnutí shlavným architektom mesta a ministrom školstva
 • o novom informačnom systéme Baracuda - zjednodušená komunikácia s klubmi, prihlasovanie na preteky, registrácia členov, info o pretekoch
 • školení MariTime - cieľové zariadenie - bude sa konať 23.2.2013, prihlásených je 9 účastníkov
 • financiách z MŠ na štátnu športovú reprezentáciu, vybraných športovcov, investície avýznamné podujatia. Dotácie by mali prísť na účet v8. týždni.
 • smernici Rozhodcovia a ekonomické právomoci SZRK
 • registrácie členov apretekárov SZRK budú prebiehať cez elektronický systém Baracuda od 20.2.2013
 • minikajaky - sú hotové, kluby si dohodnú prevzatie s firmou Vajda
 • vesty, pádla - budú distribuované do konca apríla 2013
 • inventarizácii lodí - bude zodpovedný F. Petrla.

 

na začiatok

 

 

 

 

Prezídium č. 03/2013, 13.03.2013

Kontrola úloh

Športovo-technická komisia - M. Oršula - navrhuje členov komisie v nezmenenom zložení (p. Oršula, p. Bergendi, p. Kunc, p. Haviar a p. Šinka)

Hlasovanie prezídia: za: 7 (SZRK uznesenie 0313/1)

Marketingová komisia - C. Orosz - štatút a zloženie komisie bude predložené na budúcom prezídiu

Komisia rozvoja klubov a oddielov - L. Váňa

P. Oršula navrhuje vyčleniť finančné prostriedky na trénera v nefungujúcom klube a podporiť tak činnosť klubu.

Komisia mládeže - M. Tesárik - štatút a zloženie komisie bude predložené na budúcom prezídiu

Trénersko-metodická komisia - A. Wiebauer - plán komisie - príprava spracovaných materiálov pre trénerov a športovcov s odporúčaním pre trénerov (vytrvalosť, sila rýchlosť), navrhované zloženie komisie - p. Wiebauer, p. Mrva, p. Tesárik, p. Petrla, p. Lachkovič, p. Šimočko, p. Lopata.

Vzdelávacia komisia - F. Dosudil ml.

P. Petriska navrhuje ako členov komisie: R. Bučeka, R. Šimočka a M. Haláčovú.

Projektová komisia Jarovce - B. Bergendi, informoval o stretnutiach a ďalších krokoch  na vybudovanie kanálu v Jarovciach.

Predsedovia komisií predložia na budúcom prezídiu plán a štatút komisií, dokumenty budú rozoslané členom prezídia vopred, pred ďalším zasadnutím prezídia.

P. Bergendi predložil prezídiu plán zasadnutí prezídia SZRK na rok 2013 .

Hlasovanie prezídia: za: 7 (SZRK uznesenie 0313/2)

 

Reprezentačné družstvo seniorov (www.canoe.sk).

P. Petriska (z dôvodu účasti na VT v zahraničí p. Petrlu) predložil prezídiu návrh reprezentačného družstva seniorov. Všetci reprezentanti majú podpísanú zmluvu pre reprezentantov a absolvovali testy v NŠC a lekárske prehliadky. V. Farkaš a M. Janča ukončili reprezentáciu v rýchlostnej kanoistike.

Hlasovanie prezídia: za: 7 (SZRK uznesenie 0313/3)

Nominačné kritériá pre juniorov a reprezentáciu (www.canoe.sk).

P. Tesárik predložil prezídiu nominačné kritériá pre juniorov.

Prezídium SZRK schvaľuje po zapracovaní pripomienok Nominačné kritériá pre juniorov na rok 2013.

Hlasovanie prezídia: za: 7 (SZRK uznesenie 0313/4)

Rôzne

p. Bergendi informoval prezídium o:

 • nominácii pretekárov na Akademické majstrovstvá sveta - bude predložené na nasledujúcom prezídiu. Vypracovanie nominačných kritérií pre svetovú univerziádu. Z: p. Petrla T: 9.4.2013
 • príprave Valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať dňa 20.4.2013.
 • zasadnutí Slovenskej kanoistickej asociácie, prezidentom sa stal p. Petriska, viceprezidentom p. Cibák, generálny sekretár - p. Šácha.
 • stretnutí asociácií v SOV, ohľadom počtu pridelených hlasov na VZ.

Zmena stavov v SOV: 1 mandát pripadne rýchlostnej kanoistike, 1 mandát divokej vode. SOV nemá záujem zlučovať zväzy do jedného.

 • 23.32013 končí mandát v ECA p. Haviarovi, nakoľko nie je prihlásený žiadny iný kandidát na tento post - bude p. Haviar pravdepodobne zvolený na ďalšie 4-ročné obdobie.
 • zasadnutí ECA v Záhrebe - delegáti za SCA: p. Petriska, p. Haviar, P. Šácha, doprava autom, náklady budú rozdelené na polovicu na zväzy, termín:
 • školení cieľového zariadenia MariTime, zúčastnilo sa 12 osôb, školiteľ: p. Záborský
 • podaná žiadosť na MŠ o dotáciu pre vybraných športovcov, výsledok bude zverejnený koncom apríla 2013
 • získaní dotácie z MŠ na Medzinárodnú regatu 2013 vo výške 14 900,-€
 • svetových hrách vCali/Columbia. J. Danko si vyjazdil 1 miesto. Konfederácia športových zväzov dostala dotáciu na podujatie. Nominácia do 15.3.2013. Nominácia: J. Danko, p. Lachkovič, možnosť získať kvóty na K2.

P. Lachkovič predloží prezídiu nominačné kritériá na maratón na nasledujúcom zasadnutí prezídia.

 • žiada členov prezídia ozaslanie fotografie avizitky p. Slováčkovi
 • navrhuje podporiť maratón - motivácia pre pretekárov, umiestnenie do 18. (15.) miesta, podpora zväzu na nasledujúcu sezónu.

 

P. Orosz sa informoval o zaradení pretekov a jednotlivých disciplín na pretokoch do SP. Rieši ŠTK. P. Bergendi informoval prezídium, že smernica SP na rok 2013 je pripravená.

P. Váňa sa informoval ohľadom vyzdvihnutia tréningových denníkov a termínu registrácie členov klubu v systéme Baracuda - rieši ŠTK.

 

na začiatok

 

 

 

 

Prezídium č. 04/2013, 09.04.2013

Kontrola úloh

Doplnenie štatútov a zloženia komisií:

Komisia mládeže - M. Tesárik - predložil prezídiu zmenu zloženia komisie za p.Petrisku navrhol p. Kužela).

Hlasovanie prezídia- za: 6, ospravedlnený: 1 (SZRK uznesenie 0413/1)

Trénersko-metodická komisia - A. Wiebauer -  predložil prezídiu štatút a zloženie komisie (príloha 2).

Hlasovanie prezídia - za: 6, ospravedlnený: 1 (SZRK uznesenie 0413/2)

NK maratón 2013

P. Lachkovič predložil prezídiu SZRK NK v maratóne 2013 (www.canoe.sk).

Po zapracovaní pripomienok prezídia boli NK schválené.

Hlasovanie prezídia - za: 6, ospravedlnený: 1 (SZRK uznesenie 0413/3)

 

P. Bergendi navrhol na podporu maratónu finančnú podporu:

V prípade umiestnenia sa pretekára v prvej polovici klasifikovaných pretekov bude mu poskytnutá v sezóne 2014 finančná podpora vo výške 3500,-€ (1000,-€ klub, 2500,-€ pretekár). Podmienkou je špecializácia na maratónske disciplíny. Hlasovanie prezídia - za: 6, ospravedlnený: 1 (SZRK uznesenie 0413/4)

Športovo-technická komisia - M. Oršula - informoval, že Majstrovstvá Slovenska sa nebudú bodovať v Slovenskom pohári.

Nominácia pretekárov na Letnú univerziádu Kazaň 2013

P. Petrla predložil prezídiu nomináciu na Letnú univerziádu. (www.canoe.sk)

Prezídium berie na vedomie nomináciu na preteky, schválenie sa presúva na nasledujúce prezídium.

Čerpanie financií za rok 2012

P. Bergendi predložil prezídiu čerpanie financií za rok 2012, informoval o jeho čerpaní a ozrejmil jednotlivé položky rozpočtu. Prezídium berie čerpanie financií na vedomie a odporúča schválenie VZ SZRK.

 

P. Bergendi zároveň predložil prezídiu návrh rozpočtu na rok 2013.

Prezídium berie návrh rozpočtu na vedomie a odporúča VZ SZRK jeho schválenie.

 

P. Oršula požiadal o predloženie čerpania komerčného účtu za rok 2012 a očakávané príjmy za rok 2013.

Zároveň navrhol, aby sa v rozpočte vyčlenili prostriedky SZRK na zabezpečovanie časomiery na všetky preteky v sezóne 2013. Návrh nebol prijatý.

 

Príprava Medzinárodnej regaty

P. Bergendi informoval prezídium o príprave medzinárodných pretekov, očakávame účasť 20 krajín. Tohtoročný bonus - výprava nad 7 osôb bude mať účasť 3 pretekárov na MR zadarmo.

Príprava VZ

Valné zhromaždenie SZRK sa bude konať dňa 20.4.2013 v Dome športu, predsedajúcim VZ bude Milan Oršula.

Rôzne

p. Bergendi informoval prezídium o:

 • úprave Ekonomických smerníc na rok 2013, hlasovanie prezídia za: 6, ospravedlnený: 1 (SZRK uznesenie 0413/5)
 • zmluve z MŠ na dotáciu pre vybraných športovcov,
 • úprave smernice na mobilné telefóny, Hlasovanie prezídia -za: 6, ospravedlnený: 1 (SZRK uznesenie 0413/)

 • organizácii ME vmaratóne v roku 2014, vytvorení organizačného tímu, príprave informačného bulletinu, na MS vmaratóne vsezóne 2013 si môžu krajiny vyskúšať maratónske preteky - príprava informačného materiálu
 • priebehu 2 kontrol súčasne - vyúčtovanie za rok 2012 a kontrola z MŠ za roky 2010, 2011, 2012.
 • p. Haviar sa stal opäť viceprezidentom ECA
 • oúčasti na Európskej konferencii vZáhrebe
 • o zmene názvu klubu Kajak & Kanoe Piešťany, ktorý bude prijatý na VZ SZRK.

 

na začiatok

 

Zápisnica z Valného zhromaždenia konaného 20.4.2013 v Bratislave

 

 

 

 

Prezídium č 05/2013, 30.04.2013

Kontrola úloh

Doplnenie štatútov a zloženia komisií:

Vzdelávacia komisia - p. Dosudil pripraví do nasledujúceho prezídia vzdelávací plán na školenia rozhodcov a trénerov.

Marketingová komisia - p. Orosz - predloži na nasledujúcom prezídiu program marketingovej komisie.

Nominácia RDS na medzinárodné podujatia

P. Petrla predložil prezídiu nominácie na Svetový pohár I v Szegede, Svetový pohár II v Račiciach, Svetový pohár III v Poznani.

I. SP Szeged - prezídium prerokovalo nominácie na I. SP, nominovaných je 21 pretekárov a 7 členov realizačného tímu. Preprava bude realizovaná 3 zväzovými vozidlami.

Prezídium schválilo nomináciu na I. SP v Szegede s úpravami: realizačný tím bude pozostávať zo 4 členov a 9 pretekárov bude hradených v plnej výške z projektových finančných prostriedkov, Zaťko, Kohút a Beňo budú samoplatcovia. Lekár nebude členom realizačného tímu. Na základe nedostatku finančných prostriedkov sa bude plánovať príchod a odchod z podujatia podľa plánovaných štartov.

II. SP Račice

Prezídium prerokovalo nominácie na II. SP Račice, pretekári Šamková, Beňo a Danko budú samoplatcovia, plán na II. SP je 23 osôb.

Na základe nedostatku finančných prostriedkov sa bude plánovať príchod a odchod z podujatia podľa plánovaných štartov.

Po úprave počtu trénerov v realizačnom tíme prezídium nomináciu schválilo.

III. SP Poznaň

Na III. SP v Poznani je plánovaná menšia výprava, nominovaní pretekári sú na základe požiadaviek trénerov. Pretekárka Šamková sa zúčastní podujatia ako samoplatca.

Po dvoch SP má športový riaditeľ možnosť prehodnotiť nomináciu na III. SP a prezídium zmenu nominácie schváli na ďalšom prezídiu.

nominácia RDJ na medzinárodné podujatia

Nominácia na MR 2013 Piešťany

Nominácia na juniorsku medzinárodnú regatu v Piešťanoch prebehne mailovým schvaľovaním členov prezídia po predložení návrhu p. Tesárikom.

Nominácia na juniorsku regatu v Brandenburgu (3.-5.5.2013)

Financovanie podujatia je zahrnuté v harmonograme.

 

Príprava Medzinárodnej regaty

P. Bergendi informoval prezídium o príprave medzinárodných pretekov, prihlásených je 17 krajín, 258 pretekárov (bez výpravy SVK). Sú oslovené médiá, organizácia pretekov je zabezpečená, ohlasovacia povinnosť je splnená, bude pripravená LED obrazovka, nové medaile.

 

Hodnotenie členskej základne

V novom systéme Baracuda je zaregistrovaných 922 členov, z toho 515 pretekárov a 330 pretekárov má evidovanú lekársku prehliadku. V roku 2012 bolo evidovaných 947 členov z toho 450 pretekárov.

 

Prerokovanie záverov Valného zhromaždenia SZRK

Prezídium SZRK vzalo na vedomie závery VZ SZRK. Valné zhromaždenie ukladá:

 • Položky v správe očerpaní rozpočtu av návrhu rozpočtu vyjadrovať aj percentuálne
 • Materiály na VZ rozposielať najmenej 2 týždne pred VZ
 • Rozpočet predkladať VZ SZRK v jednej tabuľke
 • Zaoberať sa priebežným vyplácaním trénerov: Z: p. Bergendi
 • Riešenie dodatočnej prihlášky na preteky: Z: ŠTK
 • Body za umiestňovanie na Majstrovstvách Slovenska do Slovenského pohára: Z: ŠTK

Rôzne

p. Bergendi informoval prezídium o:

 • Letných hrách v Cali, podujatie zastrešuje KŠZ, bude upresnené, ktoré položky budú hradené SZRK
 • Maratón - preteky v Prahe dňa 4.5.2013 (nominovaní: Tomáš Stano, Mária Bandžáková, Filip Sprušanský, Judita Kecskemétiová, vedúci výpravy: Marián Lachkovič), požiadavky na financie: štartovné, doprava, strava, Hlasovanie prezídia - za: 5, ospravedlnení: 2 (SZRK uznesenie 0513/5)
 • vrátení reprezentačného oblečenia pretekármi na SZRK

 

p. Petriska informoval prezídium o:

 • tlačovej konferencii vNŠC dňa 2.5.2013, prebehne testovanie vybraných športovcov a následne mediálne stretnutie s ich zástupcami

 • VZ SOV - návrh: olympijské športy 2 platné hlasy, ostatné športy 1 hlas, kanoistom a slalomu 1 hlas zostáva.

 

 

na začiatok

 

 

 

 

Prezídium č. 06/2013, 30.05.2013

Hodnotenie domácich súťaží

KP seniori -  P. Bergendi informoval prezídium o pretekoch.

Preteky prebehli spolu s ČZK, pretekov sa zúčastnili 2 naši rozhodcovia - štart-cieľ, súťaž prebehla bez problémov, technické zabezpečenie v poriadku, trochu podcenená záchranná služba, problém rozhodca pri štarte.

Jarné preteky - P. Bergendi informoval prezídium o pretekoch:

zúčastnilo sa 100 pretekárov z 10 klubov, preteky prebehli bez problémov. P. Dosudil predostrel požiadavku na dlhšiu trať pre kadetov (viac len 2 km).

Medzinárodná Regata

P. Bergendi informoval prezídium o pretekoch.

Zúčastnilo sa 19 krajín, 320 účastníkov (II. najväčšia regata), pre tímy bolo zabezpečené stravovanie, ubytovanie v hoteli Satelit, Piešťany, Camping, Magnólia, Atóm, kyvadlová doprava pre tímy, odvoz a dovoz z letiska, nová kancelária pre organizačný tím, nové šatne pre športovcov, bol usporiadaný banket, boli zabezpečené darčeky pre vedúcich tímov, výpravy dostali sladkosti s odznakmi regaty, bol pripravený VIP stan, LED obrazovka, ale slabší kameraman, bol urobený fotofinish z každej jazdy, prihlasovanie bolo elektronické, všetky tímy prihlasovanie zvládli, porada pre vedúcich tímov - nutnosť účasti všetkých zodpovedných, hlavne zodpovedného za zmeny v štartovej listine. Technické zabezpečenie bolo v poriadku, záchrana 2 katamarany, komentátor 2 dni pred regatou vypadol, nájdená náhrada, preteky boli zdravotne zabezpečené zdravotníčkou. Cieľová veža v Piešťanoch je vynovená s klimatizáciou, nová cieľová ryska, ozvučenie staré, vypadávalo, treba zakúpiť nové, štart - cieľ bol spojený s wi-fi, MariTime. Preteky zabezpečoval systém Baracuda, prvý deň boli technické problémy, systém ručne dávali dokopy, v pretekoch bol 1-hodinový sklz. Pozitívna spolupráca s technickým tímom, boli požičiavané lode tímom, medializácia regaty - net, TA3, STV, Slovenský rozhlas, Kazachstanská televízia.

Na základe požiadavky trénerskej rady, boli do pretekov zahrnuté aj kategórie 13-14 ročných (nakoniec sa prihlásili len 2 kluby - preto boli disciplíny pre 13-14 ročných zrušené).

P. Tesárik - zo začiatku boli technické problémy, ku koncu pretekov bez problémov, rýchle vyvesovanie výsledkov, zahraničné tímy nebrali výpadok systému tragicky.

P. Oršula - poukázal na problémy v systéme, nemôžeme systém testovať na veľkých medzinárodných pretekoch.

P. Petriska - poďakoval p. Bergendimu a celému organizačnému tímu za odvedenú prácu s organizáciou pretekov.

Kontrola úloh

Doplnenie štatútov a zloženia komisií:

Vzdelávacia komisia - p. Dosudil pripraví do nasledujúceho prezídia vzdelávací plán na školenia rozhodcov a trénerov - úloha trvá.

Marketingová komisia - p. Orosz - predloži na nasledujúcom prezídiu program marketingovej komisie - úloha trvá.

Plnenie uznesení z VZ - po zasadnutí ŠTK .

Zabezpečenie platov trénerov - úloha trvá.

Hodnotenie medzinárodných podujatí seniorov

P. Petrla predložil prezídiu zhodnotenie pretekov Svetový pohár I v Szegede, Svetový pohár II v Račiciach  zhodnotil podrobne umiestnenie pretekárov na pretekoch.

Hodnotenie medzinárodných podujatí juniorov

P. Tesárik zhodnotil juniorske podujatia:

Regata v Brandenburgu 2.-5.5.2013 - zúčastnilo sa 82 nemeckých klubov, 5 zahraničných tímov, spolu 800 účastníkov. Malá výprava SVK - 7 členná výprava. Dobré podujatie s dobrými výsledkami a konkurenciou, ideálne počasie, pretekári sú dobre pripravení na sezónu 2013.

Medzinárodná regata - p. Tesárik predloží správu na nasledujúcom prezídiu.

P. Oršula sa informoval, či juniorski pretekári si píšu tréningové denníky.

P. Petrla navrhuje začať s osvetou mládeže (strava, tréningové návyky, vzdelávanie trénerov, režim na pretekoch, potreba rozjazďovania pred jazdami) a zorganizovanie seminára s termínom v polovici októbra 2013.

Nominácia ME seniorov

P. Petrla predložil prezídiu na schválenie návrh nominácie na ME seniorov 2013 Montemor.

Prezídium schválilo návrh nominácie na ME seniorov, M. Ostrčil a R. Kohút vycestujú vlastné náklady, po vyjazdení výsledku podľa NK, bude poplatok pretekárom preplatený SZRK.

Sprievodný tím: F. Petrla - vedúci tímu, P. Likér - tréner, R. Šimočko - tréner,  B. Bergendi - generálny manažér, Ernest Zachar - lekár, Z. Liptáková - masér

Prezídium odsúhlasilo nomináciu na ME seniorov Montemor:

Hlasovanie prezídia:

za: 6 (p. Váňa neprítomný, nehlasoval) (SZRK uznesenie 0613/1)

Nominácia ME U23 Poznaň 2013

P. Petrla predložil nomináciu na ME U23. Vedúci tímu: Marian Tesárik

Prezídium odsúhlasilo nomináciu na ME U23 Poznaň:

Hlasovanie prezídia - za: 7 (SZRK uznesenie 0613/2)

Rôzne

p. Bergendi informoval prezídium o:

 • požiadavke VŠC Dukla ohľadom zaradenia trénerov mládeže do systému rozdelenia financií

Prezídium SZRK žiadosť prerokovalo, a súhlasilo so zaradením trénerov do systému odmeňovania trénerov v rámci platných kritérií pri odmeňovaní trénerov za klub a činnosť.

 • pridelení financií na investície MŠ na lode 3xK1, 1xC1, 1xK2, 1xK4.
 • prehodnotení situácie KP RTJ (jasná nominácia na 1000 m disciplíny) a závere zorganizovať KP v Račiciach len ako jednodňové preteky dňa 5.6.2013 sdisciplínami na 200 a500 m.

 

 

na začiatok

 

 

 

Prezídium č. 07/2013, 11.07.2013

 

Hodnotenie domácich súťaží

Prítomní hodnotili spoločne:

Majstrovstvá SR, dlhé trate. Organizačne v poriadku, účasť pretekárov oproti predošlým rokom mierne zvýšená. Zmenený termín s pozitívnym ohlasom. Účasť aj médií. SZRK riešil aj neúčasť niektorých reprezentantov - nedodržanie zmluvy, bol im zaslaný list s napomenutím. Pri ďalšom porušení zmluvy finančný postih.

VC Komárna - zrušená pre vysokú hladinu Váhu. Termín posunutý na 21.-22.9.2013

Samaria Cup - trať bezproblémová regulárna, problémové rozhodovanie na štarte, dvojdňový program sa osvedčil - jednoduchšia organizácia, viac disciplín.

Trenčianska regata - preteky absolútne nezvládnuté, neskoro zverejnený program na internete - nebolo dodržané pravidlo 48 hodín, bóje až na 100m a v cieli, kluby neboli informované o zníženej hladine, veľa lodí sa zničilo, hlavný rozhodca si neprezrel trať, veľmi malé miesto na rozjazďovanie pred štartom, program meškal, bójkari neboli včas na miestach, množstvo neregulárnych štartov, druhý deň dráha zaplavená veľkými stromami, záchrana nefungovala, na zväzovej stránke boli zverejnené výsledky až po niekoľkých dňoch, výhrady voči zaradeniu do SP.

Novácka 500vka - súčasťou nominačných kritérií seniorov na 200m a 500m trate, dobre zorganizované, veľká účasť klubov, veľká účasť médií, niekoľko nedostatkov - vypadnutie druhej časti štartovného povelu pri disciplínach kvalifikácie, nebola prezentácia SZRK, záchrana pri dvestovkách nefungovala dostatočne (záchranári s člnom boli na brehu), nesprávne sa hodnotili veteráni ako majstrovské preteky,

 

Kontrola úloh

Plnenie uznesení z VZ - po zasadnutí ŠTK - úloha trvá

Zabezpečenie platov trénerov - Boris Bergendi predložil návrh vypracovaný podľa platných kritérií.

Hlasovanie prezídia - za: 5 (SZRK uznesenie 0713/1)

Hodnotenie ME seniorov, Montemor

P. Petrla predložil prezídiu výsledky  ME seniorov , a  podrobne zhodnotil umiestnenie pretekárov na pretekoch.

Hodnotenie ME juniorov a U23, Poznaň

P. Tesárik predložil správu a zhodnotil podujatie

Nominácia MS seniorov, Duisburg

P. Petrla predložil návrh, aby sa pre neukončenú nomináciu (je nutná dokvalifikácia na 1000m trate) zvolalo mimoriadne zasadnutie prezídia.

Mimoriadne zasadnutie prezídia SZRK sa uskutoční 14.8.2013 v Bratislave.

Hlasovanie prezídia - za: 5 (SZRK uznesenie 0713/2)

Nominácia MS juniorov a U23, Welland

P. Petrla predložil Nomináciu na MS U23

P. Tesárik predložil nomináciu na MS juniorov. Vedúci tímu: Marian Tesárik

Prezídium rokovalo o mailových pripomienkach trénerov juniorov k nominácii Róberta Erbana a Rastislava Kužela.

Prezídium SZRK dôrazne žiada predsedov RT juniorov aj seniorov, aby návrhy pre prezídium vychádzali zo zasadnutí RT a nie z mailovej komunikácie.

Hlasovanie prezídia za nomináciu - za: 4, proti: 1 (SZRK uznesenie 0713/3)

Rôzne

 • p. Bergendi informoval prezídium o výsledku finančnej kontroly Ministerstva školstva, ktorá prebiehala na Slovenskom zväze rýchlostnej kanoistiky od 15.2.2013 do 26.6.2013. Kontrolované boli po položkách všetky účtovné doklady za roky 2010 až 2012, ďalej významné doklady SZRK, vyúčtovania SZRK za spomenuté roky, bankové výpisy, doklady oodvedení výnosov, interné smernice ai.. Výsledky kontroly sú zhrnuté v Správe ofinančnej kontrole vypracovanej odborom kontroly MŠVVaŠ SR. Odbor kontroly prekontroloval finančné prostriedky vcelkovej sume 2.582.154,- €. Zdokladov posúdil 5, ktoré boli vrozpore so zmluvou ausmernením MŠVVaŠ SR vcelkovej sume 4.429,58 ,-€. Túto čiastku musí SZRK zaslať na účet štátnej pokladnice. Odbor kontroly uložil SZRK prijať opatrenia na základe zápisnice zkontroly.

Prezídium SZRK na základe zápisu prijalo uznesenia:

-        pozastaviť s okamžitou platnosťou smernicu o preplácaní cestovných náhrad v sadzbe 0,15 €, resp. 0,25 € za 1km. Ďalej postupovať podľa zákona o cestovných náhradách a to vyplácať náhrady do výšky ceny lístka II. triedy.

-        Uložilo generálnemu sekretárovi SZRK upraviť ekonomické smernice v oblasti náhrad cestovného do 31.8.2013,

Hlasovanie prezídia - za: 5, (SZRK uznesenie 0713/4)

 • P. Bergendi navrhol pripraviť alternatívu na kvalifikačné preteky na 1000m pre MS v Duisburgu. Návrh predloží F. Petrla do 22.7.2013.
 • P. Bergendi informoval oďalších stretnutiach ohľadne Kanoistického areálu Jarovce s ministrami školstva a životného prostredia, riaditeľmi Vodohospodárskej výstavby a Sl. vodohospodárskeho podniku, starostom Jaroviec a ďalšom stretnutí sarchitektom premostenia diaľnice D4 nad areálom.
 • P. Bergendi informoval ozískaní zmluvy o prenájme zariadenia Iuventy na Zlatých pieskoch. Priestory budú ponúknuté klubom na náhradné tréningy v prípade nepriaznivého počasia, či pre prípravu detí z náborovej činnosti.

 

na začiatok

 

 

 

Prezídium č. 08/2013, 14.08.2013

kontrola úloh

ŠTK prerokovala uznesenie VZ o zaradení M-SR, krátke trate do Slovenského pohára s výsledkom rokovania - nezaradiť M-SR do SP,

nominácia MS seniorov, Duisburg

Športový riaditeľ Filip Petrla predložil návrh RT seniorov. Martin Vajda a Rastislav Kohút sa zúčastnia podmienene na vlastné náklady. Doprava zabezpečená letecky, lode sa prepravia s mikrobusom. Vedúci výpravy Radovan Šimočko.

Hlasovanie prezídia - za: 5, proti: 1, zdržal sa: 0 (SZRK uznesenie 0813/1)

Rôzne

- Marián Tesárik predložil návrh RT juniorov na SON Račice. Prezídium doplnilo nomináciu o talentovaných dvoch 14 ročných pretekárov Mariu-Lisu Gamsjager (KOM) a Jakuba Lutaša (TTS). Výprava začne akciu odchodom do Račíc v pondelok 9.9.2013. preprava zabezpečená mikrobusmi.

Hlasovanie prezídia - za: 4, proti: 0, zdržali sa: 2 (SZRK uznesenie 0813/2)

-        P. Bergendi informoval o stretnutí s Csabom Szantom počas MSJ v Kanade, ktorý zabezpečuje rozvojový program ICF ohľadne rozvoja kanoe žien. ICF organizuje kemp v Paríži v termíne 2.-9.9.2013, pričom zabezpečuje všetky pobytové a materiálové náklady. Účastníčky si musia zabezpečiť dopravu. Napriek limitu 2 účastníčok za krajinu sa mu podarilo zabezpečiť tri účastníčky. Po konzultácii s trénermi navrhuje poslať Hanu Mikéciovú, Nina Pálešovú, Michaelu Šefránkovú. Tiež navrhuje spolupodielanie SZRK na letenke 50%.

Hlasovanie prezídia - za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 (SZRK uznesenie 0813/3)

 

 

na začiatok

 

 

 

 

Prezídium č. 09/2013, 08.10.2013

 

Hodnotenie domácich súťaží

Majstrovstvá Slovenska - krátke trate

P. Kačic zhodnotil preteky MSR KT - preteky prebehli po technickej stránke v poriadku. Problém so zelinami na trati vyriešený, vybójkovaná trať po 12,5 m, zabezpečený pitný režim - iontové nápoje pre pretekárov, výsledky pretekov boli hneď zverejňované na internete. MSR KT neboli hodnotené v SP.

P. Tesárik (a zároveň p. Orosz, p. Oršula a p. Váňa) poukázal na nekorektné štartovanie pretekárov na pretekoch zo strany organizátora pretekov - údajné napomáhanie domácim pretekárom.

Prezídium vyslovuje nespokojnosť pri štartovaní v disciplíne na 200 m na MSR KT.

P. Oršula kladne ohodnotil organizátorov pretekov MSR KT za zorganizovanie podujatia.

Pohár SNP

P. Kačic zhodnotil preteky Pohár SNP, technické zabezpečenie bez problémov. Problém: s rozhodcami - štartérmi - jedna disciplína bola skôr odštartovaná ako bol plán, posádka z KOM nestihla prísť.

P. Oršula poukázal na problém s niektorými rozhodcami - štartérmi, bude sa riešiť na seminári rozhodcov.

Prezídium berie na vedomie nespokojnosť s výkonom niektorých rozhodcov - štartérov  na pretekoch MSR KT a Pohár SNP.

Majstrovstvá Slovenska - maratón

P. Kačic zhodnotil preteky Majstrovstvá Slovenska v maratóne. Bola otestovaná trať ako bude na ME MRT v roku 2014 podľa podmienok ICF, bolo navezených 20 Tatroviek štrku na prenášky, pevné štartovacie bloky, kolá boli kratšie kvôli veľkým trsom tráv na dráhe.

P. Kačic oznámil prezídiu, že v roku 2014 nebude môcť klub Piešťany zabezpečiť preteky MSR maratón v Piešťanoch, nakoľko sa tu budú konať 3 medzinárodné preteky.

P. Petriska a p. Bergendi poďakoval piešťanskému organizačnému tímu za zorganizovanie 4 podujatí za rok v rozsahu dobrovoľníctva.

Pohár Slávie UK

P. Haviar zhodnotil preteky Pohár Slávie UK, preteky prebehli bez vážnejších problémov, stúpla účasť na 318 pretekárov. Poďakoval SZRK za zapožičanie motorov, upozornil na lepšiu komunikáciu so SZRK a systémom Baracuda. P. Tesárik navrhol, dať cieľ mimo obrátky, aby sa pretekári vyhli kolíziám.

Dunajský maratón

P. Kunc zhodnotil preteky Dunajský maratón. Pretekov sa zúčastnilo 60 pretekárov, počasie nebolo ideálne, preteky boli z bodu A do bodu B, atraktívne pre pretekárov. Poďakoval SZRK za materiálnu a organizačnú podporu.

Veľká cena Komárna

P. Dosudil zhodnotil preteky Veľká cena Komárna, preteky boli presunuté kvôli povodniam na september 2013, boli 1-dňové, chladné počasie a voda, hladina bez prúdu, na 2000 m trate začal silný vietor. Boli problémy so systémom, s rozhodcami - štartérmi, 100 detí -  pretekárov sa nakopilo na štarte, vietor, ťahanie detí z vody. Poukázal na problém s malými kanoistami. Preteky celkovo prebehli v poriadku.

P. Kačic bol na pozícii časomiery, informoval prezídium o probléme - nefungovalo spojenie so štartom, organizátori mali len 1 sadu čísel  a niektoré čísla aj chýbali, pretekárom boli vydané iné čísla ako mali mať, rozhodcovia ich nevedeli identifikovať.

Hargašov memoriál

P. Wiebauer zhodnotil preteky Hargašov memoriál ako technicky v poriadku, nárast účastníkov pretekov, pretekári aj z Poľska a Maďarska, problém - slabá účasť u seniorov, celkovo boli preteky na úrovni a dobre zabezpečené, až na problém s rozhodcami - štartérmi.

Rozlúčkové preteky

P. Ostrčil zhodnotil Rozlúčkové preteky, počasie bolo slabšie (silný vietor) - na porade bola odsúhlasená zmena trate zo 4000 m na 2000 m, preteky boli technicky zabezpečené, boli 3 motorové člny (SZRK zapožičal 2 ks). Nebolo priebežné vyhodnotenie, pretekalo cez 300 pretekárov (aj z Maďarska a Česka), ceny - torty. Dospelé kategórie mali na pretekoch slabšiu účasť.  P. Ostrčil navrhol, aby  bola uzávierka cez systém Baracuda skôr.

P. Oršula informoval, že termíny v propozícii si zadávajú organizátori podujatí.

P. Orosz vyjadril pochvalu organizátorom pretekov.

P. Oršula navrhol poveriť revízora posúdením návrhu smernice cestovného a predložiť ju prezídiu na schválenie.

Hodnotenie MS Duisburg

P. Petrla zhodnotil Majstrovstvá sveta seniorov v Duisburgu , MS boli úspešné, obsadili sme 15 disciplín na MS z toho 10 bolo finálových, pretekári do 23 rokov mali výrazne dobré umiestnenia, ale nezískali žiadnu medailu (5x umiestnenie v OH disciplínach do 9. miesta, 5x umiestnenie v neolympijských disciplínach do 9. miesta. Medializácia pretekov bola široká, priamy prenos STV, záznamy v JOJ, TA3, široká medializácia v tlači a na internete. Problém s vlekom z Duisburgu do SR. Výsledky boli prerokované na RTS.

Samoplatcom (Vajda, Kohút) sa na základe ich umiestnenia preplatia náklady spojené s účasťou na MS Duisburg.

Prezídium vyjadruje s obsadením 10 finálových disciplín spokojnosť a vysokú spokojnosť v singlových disciplínach, nespokojnosť pre výsledky bez medaile.

P. Petrla doporučuje podporiť nádejných športovcov (Beňo, Rusnák, Vajda, Kohút) s nízkou finančnou podporou so strany MŠ SR. prostriedkov na rok 2014 zväzom. Tréneri pripravia perspektívnym športovcom harmonogram, špeciálne len na športovú prípravu zo zdrojov zväzu.

Hodnotenie SON

P. Tesárik zhodnotil preteky Olympijské nádeje, ktoré sa konali v Račiciach pozitívne. Zúčastnilo sa 31 pretekárov, 24 štartov, 21 finálových umiestnení, kanoistické disciplíny - slabšie, bez medailového umiestnenia. Doprava bola zabezpečená viacerými mikrobusmi.

P. Orosz poukázal na problém systému prechodu pretekárov z kajaku na kanoe (prechádzajú najslabší pretekári).

P. Petriska poďakoval p. Tesárikovi za organizáciu SON.

Prezídium berie na vedomie hodnotenie SON s tým, že vyjadruje spokojnosť s 21 finálovými umiestneniami a nespokojnosť s absenciou medailí.

Správa o čerpaní rozpočtu

P. Bergendi predložil prezídiu správu o priebežnom čerpaní rozpočtu, podal informáciu o navýšení rozpočtu zo strany MŠ SR oproti predpokladu a návrh na dočerpanie rozpočtu za rok 2013.

Prezídium schvaľuje dočerpanie rozpočtu za rok 2013 v predbežnom návrhu so zameraním na športovú reprezentáciu a rozvoj športového odvetvia vo výške 126 650,-€.

Hlasovanie prezídia -  Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Rôzne

KRK Vinohrady, Vodácky klub Dunajčík Bratislava, Dunajklub Kamzík Bratislava a Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava predložili na prezídium žiadosti o podporu klubov zasiahnutých povodňami. SZRK nemôže zo štátnych dotácií hradiť náhrady škôd spôsobené povodňou.

Prezídium schválilo navýšenie rozvoja rýchlostnej kanoistiky v kluboch z 20 000,- € na 40 000,- €.

Hlasovanie prezídia - za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Český svaz kanoistu tento rok oslavuje 100 rokov kanoistiky, na oslavu dňa 26.11.2013 v Prahe je pozvaných 10 osôb. Pozvánky rozošle ČSK.

P. Bergendi s p. Slováčkom (mediálnym manažérom) diskutujúv denníku Šport na základe rámcovej zmluvy 12 zverejnení rýchlostnej kanoistiky v denníku, mimo bežného spravodajstva, za rok spolu s prílohami.

Prezídium schválilo inventarizačnú komisiu: B. Bergendi, E. Horváthová, F. Petrla. Komisia zaháji inventarizáciu majetku SZRK v priebehu októbra.

Na kluby boli zaslané termíny podujatí SZRK: školenie trénerov, školenie rozhodcov, konferencia SZRK za účasti organizátorov, rozhodcov a trénerov, seminár rozhodcov, trénerska rada a galavečer SZRK.

P. Oršula informoval prezídium o zasadnutí ŠTK a o jeho priebehu. ŠTK okrem iného prerokovala kalendár pretekov na rok 2014, podmienky pretekov na zaradenie do Slovenského pohára na rok 2014, disciplinárny priestupok O. Koczkása na VCK, nominácie delegáta na jednotlivé preteky (bude vyhodnocovať činnosť usporiadateľov a rozhodcov na podujatí), zaoberal sa listom M. Kačica ohľadom nezaradenia MSR KT do SP.

 

 

na začiatok

 

 

 

Prezídium č. 10/2013, 12.11.2013

Hodnotenie domácich súťaží

Karloveský bobor

Filip Petrla zhodnotil I. ročník pretekov, kolízia termínov (juniorský zraz v Komárne). Slabá účasť juniorov a kadetov, preteky spestrili koniec sezóny, počasie ideálne, do budúcna by radi privítali aj mimobratislavské oddiely. Preteky plánujú usporiadať aj do budúcna.

Kontrola úloh

V rámci finančnej kontroly z Ministerstva školstva SR SZRK prijalo opatrenia - upravilo cestovné náklady.

Prezídium odsúhlasilo smernicu o preplácaní cestovného, ktoré bude možné tromi spôsobmi:

-        preplatením do výšky cestovného v cene cestovného lístka - II. trieda vlak (nemusí byť predložený cestovný lístok),

-        preplatením náhrad podľa prejazdených km + amortizácia vo výške podľa zákona o náhradách číslo 283/2002 Z.z.

-        náhradou preukázaných výdavkov predložením dokladov o nákupe PHM v objeme vzdialenosti schválenej služobnej cesty,

Hlasovanie prezídia - za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

 

Prezídium sa uznieslo vykonať audit dokladov za roky 2011-2012.

 

Správy komisií

ŠTK - p. Oršula informoval prezídium o zasadnutí komisie, návrhu termínov majstrovských podujatí do kalendára pretekov na rok 2014. RTJ a RTS sa zatiaľ k termínom nevyjadrili. Nie je zatiaľ stanovený termín kvalifikačných pretekov. ŠTK pracuje na úlohách z konferencie SZRK. P. Petriska poznamenal, že ŠTK je najpracovitejšia komisia.

Trénersko-metodická komisia

P. Wiebauer informoval prezídium o priebehu testovania športovcov, prejavil názor o nedostatočnom samo vzdelávaní trénerov.

Rozvoj klubov

P. Váňa informoval prezídium o pripravovaných aktivitách v  novom klube - Púchov.

P. Oršula odporúča, aby si komisie pripravili priority a plán komisií na rok 2014 na nasledujúce prezídium SZRK.

Návrh RT seniorov a juniorov na rok 2014

P. Petrla predložil prezídiu návrh reprezentačného družstva seniorov (kajak muži, kajak ženy, kanoe muži) na rok 2014. Na návrh P. Orosza bude do zoznamu RDS doplnený Csaba Orosz - kanoe muži (www.canoe.sk RDS).

Prezídium po doplnení Csabu Orosza do RDS návrh schvaľuje.

Hlasovanie prezídia - za: 5, proti: 1, zdržal sa: 0

Prezídium ukladá p. Petrlovi pripraviť zmenu štatútu RT seniorov (po návrhu p. Petrisku) na nasledujúce prezídium.

Realizačný tím juniorov na rok 2014. P. Petriska navrhuje, aby p. Petrla bol navrhnutý do RTJ z dôvodu nadväznosti medzi juniormi a seniormi a koordinácie medzi jednotlivými družstvami (zlozenie RTJ ww.canoe.sk).

Hlasovanie prezídia  - za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

Návrh reprezentačného družstva juniorov na rok 2014.

P. Tesárik sa ospravedlnil, návrh sa prekladá na nasledujúce prezídium po prepracovaní pripomienok prezídia.

Rôzne

P. Bergendi informoval prezídium o:

 • pozvaní Českého svazu kanoistu na 100 výročie založenia. Za SZRK sa zúčastnia osoby, ktoré pozval ČSK.
 • zrušení školenia trénerov I. triedy (najnižšia) z dôvodu nízkeho počtu záujemcov, školenie bude presunuté na jar 2014
 • konferencii SZRK, ktorej sa zúčastnili usporiadatelia pretekov, organizátori a rozhodcovia
 • seminári rozhodcov, zúčastnilo sa 23 osôb
 • pracovnej ceste do Moskvy, vybavení vhodného ubytovania pre pretekárov na MS 2014
 • marketingovej spolupráci - s denníkom Šport a s portálom SME
 • finančnej situácii - materiálnej podpore slabších klubov, na základe situácie v P. Bystrici a v Púchove navrhol tieto dva kluby podporiť športovým materiálom =  PB - 3 minikajaky + 3 pádla, vesty, Púchov 2 minikajaky + 2 pádla,  v hodnote 4000,- €. Materiálny podpora bude zapožičaná s podmienkou vyškolenie trénera na jar 2014 a účasťou na pretekoch 2014. V opačnom prípade bude na jeseň 2014 športový materiál odobratý. Hlasovanie prezídia - za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
 • P. Petrla informoval prezídium o možnostiach a nutnosti podpory telesne postihnutých kanoistov smerom k POH Rio de Janiero.

 

na začiatok

 

 

 

Prezídium č. 11/2013, 05.12.2013

 

Členovia prezídia pred začiatkom program diskutovali o zhodnotení pretekov Trenčianska regata na prezídiu, ktoré sa konalo 11.7.2013. Uzniesli sa, že zverejnenie hodnotenia v zápise bez účasti zástupcu organizátora na zasadnutí bolo nesprávne a preto sa touto cestou prezídium ospravedlňuje organizátorovi pretekov Trenčianska regata za unáhlené hodnotenie.

 

Kontrola úloh

Úlohy z predošlého zasadnutia sú premietnuté v bodoch 2. a 4. dnešného programu.

2.  Správy komisií

Trénersko-metodická komisia

P. Wiebauer predložil prezídiu správu o činnosti komisie, jej hodnotenie a plán komisie na rok 2014.

Komisia mládeže

P. Tesárik predložil prezídiu správu o činnosti komisie, jej hodnotenie a plán komisie na rok 2014.

Seniori - návrhy RD, NK na rok 2014

P. Petrla predložil prezídiu na odsúhlasenie štatút reprezentačného družstva seniorov (www.canoe.sk štatút RTS).

Hlasovanie prezídia - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 2

 

Nominačné kritériá sú v pripomienkovaní.

P. Petrla predložil prezídiu na schválenie Realizačný tím na rok 2014 (RTS - www.canoe.sk), prezídium RT schválilo. Hlasovanie prezídia  - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 2

 

4.           Juniori - návrhy RD, NK na rok 2014

P. Tesárik predložil prezídiu na schválenie návrh reprezentačného družstva juniorov a kadetov na rok 2014. (RDJK www.canoe.sk)  Hlasovanie prezídia - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 2

P. Bergendi navrhol pripraviť dlhodobý metodicko-finančný harmonogram prípravy juniorov a kadetov na rok 2014. Z: M. Tesárik,T: nasledujúce prezídium

P. Petrla navrhol organizovať predĺžené víkendy, sústredenia s koordináciou juniori - seniori.

Prezídium schvaľuje úpravu Realizačného tímu juniorov -  doplnenie RT juniorov o člena zo strediska VŠC DUKLA - Rastislava Kužela (Ladislava Beloviča).

Hlasovanie prezídia - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 2

Nominačné kritériá juniorov sú rozpracované.

Maratón - návrhy RD, NK na rok 2014

Bolo preložené na nasledujúce prezídium.

Kalendár pretekov 2014

P. Bergendi informoval prezídium, že ŠTK pripravilo kalendár pretekov na rok 2014. Kalendár pretekov bude zaslaný organizátorom na potvrdenie dátumov pretekov. Do Slovenského pohára 2014 budú zaradené majstrovské preteky a preteky Novácka 500vka, Samaria Cup, Pohár SNP.

Následne budú vypracované kritériá pre preteky Slovenského pohára.

P. Petrla informoval prezídium o organizácii konania Majstrovstiev Slovenska v ťahaní na trenažéri v Obchodnom centre Avion. Pripravia sa zväzové materiály, plagáty a propagačné materiály na zviditeľnenie rýchlostnej kanoistiky. Propagácia pretekov v OC Avion bude prebiehať od 1.1.2014.

Rôzne

P. Bergendi informoval prezídium o:

 • odovzdaní 5 žiadostí na výzvy Ministerstvu školstva (Výzva na podujatia, infraštruktúru, odmeny športovcov, vybraní športovci ašportové odvetvia),
 • riešení dočerpávania finančných prostriedkov do konca roka 2013, dočerpanie financií bol uskutočnené podľa plánu,
 • plánovanej oprave Krajinského mostu v Piešťanoch v mesiacoch apríl, máj a možnosti zriadenie provizórneho pontónového mostu, čo môže ohroziť organizáciu pretekov, boli vyžiadané vyjadrenia z príslušných inštitúcií,
 • Školení rozhodcov, účasť 23 záujemcov, všetci úspešne absolvovali test,
 • Trénerskej rade - zápis bude zverejnený na web, súčasťou bola prednáška PhDr. Tomáša Gurského
 • účasti na 100-výročí Českého svazu kanoistú,

 

P. Tesárik navrhol stretnutia v VÚC Trnavského kraja ohľadom financovania troch pretekov organizovaných v Piešťanoch (MR, ME mrth, SON), ktoré spadajú pod VÚC Trnavského kraja.

P. Dosudil sa informoval, ohľadom zaradenia maďarského pretekára do KKK Komárno. Možná účasť len na pretekoch nezaradených do Slovenského pohára, treba riešiť formou žiadosti na ŠTK.

P. Petriska informoval o podpise zmluvy medzi NŠC a SZRK o používaní pozemkov a nehnuteľností na Zlatých pieskoch k 1.12.2013. V súčasnosti prebieha preberacie konanie hnuteľného a nehnuteľného majetku. Priestor je ideálny na organizovanie. Bude na základe pripravovaných pravidiel ponúknutý na užívanie pre slovenské kluby.