14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

Zápisnice VV SHV

 

 

 

Plán zasadnutí prezídia SZRK pre rok 2014 (doc)

 

Zasadnutia prezídií  2014

 

č. 01/2014, 30.01.2014

č. 02/2014, 10.03.2014

č. 03/2014, 10.04.2014

č. 04/2014, 29.04.2014

č. 05/2014, 22.05.2014

č. 06/2014, 22.07.2014

č. 07/2014, 04.09.2014

č. 08/2014, 09.10.2014

č. 09/2014, 11.11.2014

č. 10/2014, 11.12.2014

 

 

 

 

 

Prezídium č. 01/2014, 30.01.2014

 

Schválenie rozpisu zasadnutí prezídia SZRK (na vrchu stránky)

P. Bergendi predložil prezídiu na schválenie plán zasadnutí prezídia SZRK, po zapracovaní pripomienkach prezídium plán zasadnutí schválilo. Hlasovanie prezídia - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 2

Rôzne

P. Bergendi informoval prezídium o:

 • súhlase medzinárodnej kanoistickej federácie o prestupe Lisy-Márie Gamsjager do reprezentácie Maďarskej republiky.
 • podpise zmluvy na prenájom pozemkov na Zemníku,
 • Galavečeri SZRK, ktorý sa konal dňa 17.1.2014, o rozpočte Galavečera
 • organizovaní MS v ťahaní na trenažéri v nákupnom centre Avion dňa 1.2.2014
 • testovaní juniorov a kadetov v NŠC dňa 3.2.2014
 • príprave ME v maratóne v Piešťanoch v termíne od 13.-15.6.2014,
 • zasadnutí ŠTK, kde boli vybrané preteky do Slovenského pohára 2014, majstrovské a preteky: Pohár SNP, Novácka 500 a Samaria Cup

ŠTK odsúhlasila kritériá, podmienky na usporiadanie pretekov zaradených do SP.

Na uvedené preteky budú navýšené dotácie na preteky:

Pohár SNP o 500,-€

Novácka 500 o 300,-€

Samaria Cup o 200,-€

Za nedodržanie kritérií budú preteky vyradené v roku 2015 vyradené zo Slovenského pohára.

Hlasovanie prezídia - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 2

 

 • ŠTK odsúhlasila konečný kalendár pretekov na sezónu 2014

 

na začiatok

 

Prezídium č. 02/2014, 10.03.2014

- prezídium SZRK schválilo nominačné kritériá juniorov na rok 2014,

- prezídium SZRK schválilo nominačné kritériá seniorov na rok 2014,

- p.Bergendi informoval o prípravách ME maratón a MR Piešťany,

- p. Bergendi informoval o:

- znížení dotácie na rok 2014,

- situácie okolo Zemníka - robia sa prve brigádnicke práce, úpravy pozemkov, geodetické zameranie pätiek na dráhu, prezídium schválilo nákup dráhy a dočasného cieľového zariadenia, náklady budú preplatené MŠVVaŠ SR,

na začiatok

Prezídium č. 03/2014, 10.04.2014

 

- Na prezídium SZRK boli pozvaní zástupcovia Kanoistického klubu Inter - SC, s r.o. ohľadom ich žiadosti zaradenia pretekov Pohár Interu do Slovenského pohára na rok 2014. P. Nebeský a p. Kolesík požiadali prezídium o vyjadrenie k nezaradeniu pretekov do SP.

Prezídium oboznámilo zástupcov o rozhodnutí ŠTK ohľadom výberu pretekov do SP 2014.

p. Oršula informoval, že nezaradenie Pohára Interu predchádzala požiadavka klubov znížiť celkový počet pretekov SP. I napriek tomu, že neexistovala  smernica na túto činnosť, konečnému rozhodnutiu predchádzalo zváženie návrhu v dvoch komisiách SZRK. Nezaradenie Pohára Interu medzi  preteky  SP 2014 bolo ŠTK opätovne prerokované dňa 7.4.2014. V rámci schválenia smernice SP pre rok 2014 bolo vybratých päť pretekov a to MSR dlhé trate, MSR krátke trate, Novácka päťstovka, Samaria cup, Pohár SNP.

Prezídium po diskusii hlasovalo o rozhodnutí ŠTK ponechať v súťaži SP pre rok 2014 vybraných päť pretekov, teda bez Pohára Interu: Hlasovanie prezídia: Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1, ospravedlnený: 1

- p. Petrla (za seniorov) v súčinnosti s p. Tesárikom (za juniorov) a p. Lachkovičom predložil prezídiu NK pre maratón (NK maratón). Návrh prezídium schválilo jednohlasne.

P. Bergendi predložil prezídiu čerpanie rozpočtu za rok 2013 zo štátneho a z komerčného účtu. Prezídium berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu za rok 2013 zo štátneho aj z neštátneho účtu,

- P. Bergendi predložil prezídiu na schválenie návrh rozpočtu na rok 2014. Všetky tieto dokumenty budú súčasťou programu na VZ SZRK 26.4.2014,

- P. Bergendi informoval prezídium o projekte Leto s kajakom 2014, prezídium schválilo podmienky LsK na rok 2014:

- Prezídium SZRK prijalo ponuku Miroslava Miča, fi NELO – o podpore Slovenského pohára SP a zabezpečení lodí pre víťazov kategórii juniori a kadeti. Hlasovalo aj o podmienkach ponuky, ktoré budú špecifikované v zmluve. Hlasovanie prezídia: Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1

 

na začiatok

 

 

Prezídium č. 04/2014, 29.04.2014

 

Nominácia RDS na medzinárodné podujatia

P. Petrla predložil prezídiu na schválenie nomináciu na I. Svetový pohár, Miláno v termíne od 2.-4.5.2014

Hlasovanie prezídia: Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1

P. Petrla predložil prezídiu na schválenie nomináciu na II. Svetový pohár, Račice v termíne od 16.-18.5.2014

Hlasovanie prezídia: Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 1

Návrh na nomináciu na III. Svetový pohár, ktorý sa uskutoční v Szegede bude zaslaný po zasadnutí RT dňa 7.5.2014 členom prezídia SZRK na schválenie.

Nominácia RDJ na medzinárodné podujatia

Bod sa prekladá na ďalšie zasadnutie

Príprava Medzinárodnej regaty a ME

P. Bergendi informoval prezídium o priebehu príprav podujatia, podujatie je v príprave, všetko prebieha podľa plánu. Dotácia z MŠ SR bola potvrdená vo výške 14 000,-€.

Hodnotenie členskej základne

P. Bergendi informoval prezídium o členskej základne SZRK v sezóne 2014, ktorá má k dnešnému dňu 1046 členov a 407 pretekárov s lekárskou prehliadkou, čo predstavuje nárast oproti minulým rokom.

Prerokovanie záverov VZ

Valné zhromaždenie ukladá prezídiu SZRK:

1.Vykonať do najbližšieho Valného zhromaždenia revíziu Stanov SZRK a na základe revízie precizovať jednotlivé články.

T: 30.9.2014, Z: generálny manažér

Návrh Stanov SZRK bude zaslaný na kluby s vyžiadaním pripomienok.

T: 31.10.2014 Z: kluby

 1. Vykonať do 30. 6. 2014 revíziu štatútu ŠTK SZRK  a na základe revízie aktualizovať a precizovať jednotlivé články.

T: 30.6.2014  Z: ŠTK

 1. Zasielať všetky informácie a podklady, ktoré majú priamy vplyv na činnosť členských klubov SZRK na ich činnosť minimálne dva týždne vopred, ako bude o nich rozhodovať Prezídium SZRK a jeho poradné orgány.

T: priebežne Z: sekretariát SZRK

 1. Uzavrieť pracovnú zmluvu s trénerom klubu najneskôr do 31. 5. bežného roku a vyplácať ho v zmysle tejto zmluvy.

T: 15.5.2014

Z: sekretariát SZRK

 1. Zostavovať rozpočet SZRK a jeho čerpanie v prehľadnej štruktúre s percentuálnym vyjadrením položiek z celkovej sumy.

T. 28.2.2015

Z: generálny manažér

 1. Zaoberať sa zmenami Pravidiel SZRK podľa návrhu J. Bobkovej do 31. 5. 2014.

T: 31.5.2014

Z: ŠTK

 1. Schvaľovať úpravy rozpočtu podľa aktuálnej situácie prideľovania prostriedkov z MŠ SR.

T: priebežne

Z: prezídium SZRK

 1. Zdokonaliť informačný systém Baracuda a komunikáciu s klubmi.

T: priebežne

Z: sekretariát SZRK

Valné zhromaždenie súhlasí s dotáciou 2500 EUR pre klub Vinohrady Bratislava na vykrytie povodňových škôd.

Prezídium sa uznieslo, že finančné prostriedky na vykrytie povodňových škôd budú vyplatené KRK Vinohrady Bratislava v termíne po odpracovaní 250 brigádnických hodín podľa požiadaviek SZRK.

T: 31.12.2014

Z: sekretariát SZRK

Vypracovanie podmienok vyplatenia finančných prostriedkov pre KRK Vinohrady Bratislava.

T: júl 2014

Z: generálny manažér

Zapracovanie zmeny miesta konania M SR – 11-12 ročných pretekárov na preteky Novácka 500.

T: ihneď

Z: sekretariát SZRK

Rôzne

P. Bergendi informoval prezídium o:

· prísľube dotácie z MŠ SR na výstavbu Zemníka vo výške 46 000,- € v II. polroku 2014

· organizovaní tlačovej konferencie – budovanie Zemníka, dňa 6.5.2014 v NŠC

· priebehu prác na Zemníku (sú zložené 2 kontajnery, je naplánovaný prevoz štartovacieho zariadenia, zapožičanie plavákov, zloženie pontónov, betónovanie)

P. Váňa informoval prezídium o možnosti prenájmu unimobunky na Zelenej vode. Bude zaslaný návrh na prenájom zo strany budúcich nájomníkov. Ďalej sa informoval o bodovom ohodnotení klubu v SP v prípade prestupu pretekárov do iného klubu. Rieši ŠTK.

P. Petriska informoval prezídium SZRK o VZ KŠZ a o stretnutí s ministrom MŠ SR ohľadom poskytnutia finančných prostriedkov na Medzinárodnú regatu. Finančné prostriedky budú pridelené zo zrušených športových podujatí iných zväzov.

 

na začiatok

 

 

Prezídium č. 06/2014, 22.07.2014

 

Hodnotenie ME seniorov

p. Petriska zhodnotil ME seniorov v Brandenburgu v termíne 11.-13.7.2014 ako úspešné, s 12 umiestneniami vo finále A a 3 vo finále B, 1 semifinálové umiestnenie. Na ME bola rekordná účasť Európskych krajín – 40, ME boli ako jediná nominácia na EH Baku 2015 (príloha 1). P. Petriska vyhodnotil ME za úspešné, so ziskom 2 medailí.

Nominácia MS seniorov

P. Petrla predložil e-mailom prezídiu na schválenie nomináciu na MS v Moskve v termíne do 5.-11.8.2014 (príloha 2­). Ľ. Beňo, R. Kohút a M. Jankovec pôjdu na vlastné náklady ako samoplatcovia. Doprava lodí bude riešená cez fi Vajda, Nelo a českú výpravu. S výpravou sú nominovaní 2 maséri a 1 lekár.

Hlasovanie prezídia:

Za: 6, proti: 1, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 0 (p. Oršula hlasoval „za“ len za nomináciu športovcov)

Rôzne

Prezídium ukladá P. Bergendimu zistiť reálny stav dodania lodí od firmy Vajda od roku 2011 objednaných zväzom.

T: nasledujúce prezídium SZRK

Prezídium SZRK prerokovalo rozhodnutie ŠTK vo veci disciplinárneho priestupku O. Koczkása, trénera klubu Kajak & kanoe klub Komárno a odvolania sa O. Koczkása proti rozhodnutiu ŠTK.

O. Koczkásovi bola rozhodnutím ŠTK uložená pokuta vo výške 200,-€.

P. Dosudil sa za O. Koczkása zaviazal a oznámil prezídiu, že podobné priestupky sa nebudú zo strany trénera opakovať a navrhol zrušiť pokutu.

Prezídium hlasovalo za potvrdenie rozhodnutia ŠTK a termín na uhradenie pokuty stanovilo do 2 týždňov, odo dňa zverejnenia zápisu z prezídia SZRK č. 6/2014:

Hlasovanie prezídia:

Za: 5, proti: 1, zdržal sa: 1, ospravedlnený: 0

 

na začiatok

 

Prezídium č. 07/2014, 04.09.2014

Hodnotenie domácich súťaží

Rudno Cup – p. Oršula hodnotil návrat pretekov na Nitrianske Rudno po 20 rokoch. Štart-cieľ na jednom mieste, nutnosť doviezť a odviezť na miesto pretekov všetok materiál pre organizáciu, dobre zorganizované, solídna účasť,

Regata Piešťany – p. Bergendi zhodnotil preteky, 16 krajín takmer 400 účastníkov, organizácia výborná, mierne problémy so zabezpečením stravy s novým majiteľom reštaurácie, technicky dobre pripravené, medializácia – STV, TA3, rozhlas, miestne médiá, LED obrazovka, možnosť sledovať preteky LIVE na internete, a archivácia jednotlivých jázd na YouTube. Pripravené mobilné šatne, zabezpečená kyvadlová doprava, ako aj z letísk.

ME maratón – podľa hodnotenia medzinárodnej maratónskej komisii zorganizované na svetovej úrovni, ponuka pre organizáciu aj MS, veľmi dobre rozložené priestory pretekov (zázemie pretekárov, prenáška, LED, šatne, servis, akreditácia...), možnosť sledovať preteky LIVE na internete, účasť krajín - 23, avšak pretekárov iba 250, kritické hodnotenie reprezentácie SR v správe reprezentačného trénera p. Lachkoviča (príloha 1), prihlasovanie proti pravidlám maratónu v posledných dňoch pred pretekmi, celkovo značný nezáujem pretekárov o maratón, výrazne kritizovaná účasť ostatných členov SZRK, okrem pretekárov sa medzi divákmi vyskytlo podľa odhadov asi 10 členov SZRK (!!) v priebehu troch dní,

VC Komárna – účasť napriek nezaradeniu do SP výborná, cca 350 pretekárov, po 2 kluby aj z ČR a Maďarska, problémy s nízkym stavom hladiny, organizácia podľa doporučení ŠTK – spojenie štart cieľ s MT bezproblémové, trate na 2km - kolá, celkovo organizácia na dobrej úrovni,

Novácka 500 – 22 klubov, takmer 400 pretekárov, pre seniorov na 500m finančné ceny, ostatní tričká, diplomy, mediálne spravodajstvo v STV, lokálne médiá, splnené požiadavky organizácie pre preteky do SP, HR pre vytváranie vĺn stiahol sprievodný katamaran s rozhodcom, zaznamenané výrazné problémy s účasťou pretekárov, ktorí neovládali kanoe primerane účasti na pretekoch – spôsobili meškanie programu, celkovo organizácia hodnotená na výbornej úrovni,

Samaria Cup - splnené požiadavky organizácie pre preteky do SP, vysoká účasť, kvalitné ceny zabezpečené v spolupráci so sponzorom pretekov, organizácia na výbornej úrovni, pre nasledujúci rok upraviť časový program pre dlhé trate (veľa disciplín v jednom čase na trati),

M-SR, krátke trate – už štvrté podujatie organizované v Piešťanoch v tejto sezóne. Prezídium vyslovilo uznanie k obetavosti členom piešťanského klubu, vysoko vyzdvihlo aj schopnosť organizácie pretekov na vysokej úrovni. S rozhodcom na štarte sa prekonzultujú námietky voči jeho výkonu, opätovné zdržanie časového programu nedostatočným ovládaním pretekárov na kanoe v niektorých disciplínach. Prezídium sa uznieslo zaradiť túto problematiku do diskusie na Trénerskej rade. Problémy nastali aj pri zabezpečení stravy v lodeničnej reštaurácii.

Ostatné preteky sa budú hodnotiť za účasti organizátorov na nasledujúcom prezídiu SZRK,

kontrola úloh

- riešenie disciplinárneho konania: p. Koczkás nezaplatil pokutu do stanovenej lehoty. Sekretariát zašle ešte raz upomienku s lehotou zaplatenia do 10 dní. V prípade nezaplatenia pokuty bude prezídium povinné postupovať podľa platného disciplinárneho poriadku, v ktorom nasledujúce tresty sú zastavenie činnosti a vylúčenie zo SZRK,

- riešenie dodávky zakúpených lodí firmou Vajda prebieha, úloha trvá,

 

nominácia na SON

p. Tesárik predložil nomináciu na Súťaž olympijských nádejí (príloha 2), pri nominácii boli zachované pravidlá nominačných kritérií. Družstvo sa stretne v Piešťanoch už 9.9. na predsúťažnom sústredení, sekretariát v spolupráci s p. Tesárikom zabezpečia reprezentačné tričká.

Hlasovanie prezídia:

Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0,

nominácia na MS maratón

p. Bergendi informoval o spolupráci s reprezentačným trénerom p. Lachkovičom a o plnení nominačných kritérií, podmienka nominácie bola účasť a víťazstvo na maratóne v Týne/Vltavou. Zúčastnil sa jeden pretekár, ktorý nesplnil nominačné kritériá. SZRK nenominuje na MS maratón žiadneho pretekára.

rôzne

- p. Bergendi informoval o ukončenej kontrole Národného kontrolného úradu SR na SZRK, ktorý pre kontrolu vyžiadal:

- doklady o založení SZRK, stanovy SZRK, žiadosti a evidenciu pridelených dotácií, zväzové smernice a usmernenia, hlavné účtovné knihy, účtovné doklady, doklady o použití a zúčtovaní dotácií za rok 2012 a 2013,

Kontrola dokumentov trvala od mája do augusta 2014. NKÚ uzavrel kontrolu všetkých dokumentov protokolom o vykonaní kontroly so zápisom, že nezistila žiadne porušenia povinností a záväzkov vyplývajúcich z predpisov a zmlúv. NKÚ odporučil: vytvárať analytické účty aj podľa členenia dotácií; pri vedení účtovných dokumentov v inom ako štátnom jazyku dodržať podmienku zrozumiteľnosti aspoň písomným doplnením prekladu položiek; pri obstarávaní tovarov a služieb prieskum trhu síce zväz vykonával, ale odporúča sa prieskumy aj archivovať.

-        P. Bergendi informoval o prácach na Zemníku. SZRK vyjednal na MŠ SR dotáciu na úpravy pozemkov a zabezpečenie zázemia vo výške  24.800,- €. Na jeseň sú naplánované hlavné úpravy, vyčistenie areálu cieľa od stromov, úprava a spevnenie komunikácie. Na Zemníku prebiehajú brigádnicke práce, v rámci ktorých touto cestou poďakoval hlavne klubu KRK Vinohrady, ŠKP Bratislava a KCK Šamorín, ktorí zabezpečili najviac brigádnikov. Ohľadne projektu sa uskutočňujú aj mnohé diplomatické a pracovné stretnutia.

- P. Bergendi informoval o príprave SON, je prihlásených 27 krajín, cez 600 pretekárov. Prípravy sú vo vrcholnej fáze. Zabezpečenie pre pretekárov a účastníkov bude na úrovni Medzinárodnej regaty. Bude možnosť sledovania jázd cez internet po celom svete, prenos z jázd na LED obrazovku, pre výpravy sú zabezpečené hotely, stravovanie, kyvadlová doprava

- P. Bergendi informoval o príprave konferencie ECA, ktorá sa uskutoční v októbri v Bratislave. Organizačné akciu zabezpečí SZRK,

- P. Wiebauer informoval o Hargašovom memoriáli, o zmene termínu a dotazoval sa na výpomoc SZRK pri organizácii M-SR maratón. SZRK zabezpečí dotáciu ako každému organizátorovi SZRK maratón vo výške 1.500,- €, dodá diplomy, medaily, na požiadanie technické zabezpečenie. Ďalej informoval o prípravách budúcoročného 70.ročníka Hargašovho memoriálu,

P. Petriska informoval o stretnutí s ČSK ohľadne možností uskutočnenia Česko - Slovenského pohára. Presnejšie záležitosti sa prerokujú počas SON v Piešťanoch.

 

 

na začiatok

 

 

Prezídium č. 08/2014, 09.10.2014

 

Hodnotenie domácich súťaží

Rozlúčkové preteky

P. Ostrčil zhodnotil tradičné Rozlúčkové preteky pozitívne. Pretekov sa zúčastnilo 23 klubov z troch krajov a zahraniční pretekári. Preteky organizačne zvládnuté. Problém – niektorí pretekári chýbajú na výsledkovej listine. Organizátor obratom zašle opravenú výsledkovú listinu.

Dunajský maratón

P. Kunc zhodnotil preteky Dunajský maratón, ktoré boli  druhý krát organizované na Dunaji. Preteky boli zorganizované za účelom spropagovania kanoistiky, pretekov sa zúčastnili pretekári z Maďarska a Rakúska. Organizátori majú záujem pokračovať v takýchto pretekoch. Bol  zaznamenaný vzostup pretekárov, klad pretekov – zážitková hodnota, zápor – chýbajú diváci.

Pohár Slávie

Hodnotenie pretekov sa prekladá na nasledujúce prezídium.

Hargašov memoriál a Majstrovstvá Slovenska v maratóne

P. Petrla informoval prezídium, že na M SR v maratóne neboli dodržané maratónske vzdialenosti (okruhy boli menšie). Na M SR v maratóne bola poskytnutá dotácia 1500 € zo SZRK.

Organizačne boli preteky zabezpečené, doobeda prebiehal Hargašov memoriál, poobede M SR.

Hodnotenie MS Moskva

P. Petrla zhodnotil Majstrovstvá sveta seniorov v Moskve v termíne od 7.-10.8.2014. MS sa zúčastnilo 15 pretekárov, 9 členný realizačný tím, celkovo 75 krajín a 950 športovcov. Organizácia pretekov bola na vysokej úrovni, malá divácka účasť, K4 mala zdravotné problémy, všetci naši reprezentanti sa prebojovali minimálne do B finále. E. Vlček a J. Tarr, K2 získali titul majstrov sveta na 500 a 1000 m. K4 1000 m (Krajčovič, Demin, Michálek, Jakubík), 5. miesto. Preprava lodí bola zabezpečená cez firmu Vajda (8-10 lodí, cez CZ tím 5 lodí, ostatné boli zapožičané cez fi Platex a Nelo). Prezídium zobralo správu z MS Moskva na vedomie.

MS sa zúčastnili 3 samoplatcovia, R. Kohút, R. Beňo, M. Jankovec. Všetci splnili kritériá na vrátenie výdavkov na MS (umiestnenie v 1. polovici štartového poľa). V nasledujúcich dňoch sa im náklady vrátia.

Hodnotenie SON

P. Bergendi informoval prezídium o medzinárodných pretekoch Olympijské nádeje, ktoré ovplyvnilo nepriaznivé počasie (nákup čižiem pre organizačný tím), výpravy rešpektovali počasie. Zúčastnilo sa 27 krajín, 550 pretekárov, celkovo 650 účastníkov. Početnosťou boli preteky najväčšími v histórii. Podujatie bolo dobre organizačne zabezpečené, ubytovanie, doprava, zapožičanie lodí pre výpravy zabezpečené. Výkon rozhodcov a hlavného rozhodcu veľmi dobrý. Štarty prebehli načas, dobrá dynamika pretekov. Malý nedostatok – zamenenie poradia v predposlednej jazde bol vyriešený, problémy so stravovaním v reštaurácii.

P. Tesárik zhodnotil účasť slovenského tímu na pretekoch. Pred pretekmi prebehol výcvikový tábor v Piešťanoch, zodpovedná príprava pretekárov na preteky, čo sa odzrkadlilo aj na umiestneniach (1 zlatá, 4 strieborné a 6 bronzových medailí).

Kontrola úloh

 • Oliver Koczkás – pokuta za disciplinárny priestupok zaplatená v odsúhlasenej výške.

 • Stretnutie s fi Vajda – doriešenie dodávok minikajakov z roku 2011 a 2013.

Bolo preukázané, že v roku 2011 bolo odovzdaných 12 z 13 minikajakov. V roku 2013 bol odovzdaný len 1 minikajak z celkového počtu 15. Minikajaky budú hotové do konca novembra 2015 – úloha rozpracovaná.

Rôzne

- Prezídium diskutovalo o problematike maratónu. Prezídium ukladá p. Petrlovi a p. Tesárikovi pripraviť maratónsku koncepciu na rok 2015.

T: nasledujúce prezídium SZRK

Z: p. Tesárik, p. Petrla

- Dotácia na kluby. Rozdelenie finančných prostriedkov vo výške 20 000€ sa rozpočíta na kluby podľa smerníc.

Hlasovanie prezídia:

Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 0

- P. Bergendi informoval prezídium o:

 • o zaslaní žiadosti na výzvu MŠ č. 2014-13 Zmiernenie dopadov nového modelu financovania a zabezpečenie nových úloh
 • požiadal RDJ a RDS, aby predložili na nasledujúcom prezídiu štatúty realizačných tímov a reprezentačné družstvo juniorov a seniorov

T: nasledujúce prezídium SZRK

Z: RTS, RTJ

 • Zemník – práce výrazne pokračujú, je dohodnuté stretnutie s ministrom školstva, prebehlo stretnutie s rybármi, kde sa dohodli pravidlá na Zemníku, väčšia časť patrí SZRK, p. Bergendi zabezpečil od Vodohospodárskej výstavby finančnú pomoc pri úprave cesty a výrube drevín, priestor je vykosený, plánuje sa ukotvenie lán, presun 2 kontajnerov zo Zlatých pieskov.

- Vyhodnotenie projektu Leto s kajakom 2014 – bude predložené na nasledujúcom prezídiu. Čaká sa na riadne výsledky z Rozlúčkových pretekov.

T: nasledujúce prezídium

Z: p. Bergendi

 

- SMT P. Mrva zhodnotil činnosť Slovenského mládežníckeho tímu za rok 2014, mládež sa zúčastnila 6 akcií. 3 testovacie zrazy (v Bratislave a v Komárne, sústredenie na bežkách na Štrbskom Plese). Absolvovali 3 preteky (v Budapešti, Český pohár v Račiciach a Cenu Sparty v Prahe). P. Mrva skonštatoval, že sú teraz slabšie kanoistické ročníky, pretekári prešli ku kadetom o rok skôr.

 

 

na začiatok

 

 

Prezídium č. 09/2014, 11.11.2014

 

1.         Hodnotenie domácich súťaží

Karloveský bobor

P. Petrla zhodnotil preteky, neboli prezentované na zväzovej stránke, účasť 5 oddielov (všetky bratislavské), 66 pretekárov (stúpajúca tendencia, minulý rok 24 pretekárov a 4 kluby, preteky sú vhodným predĺžením sezóny, počasie je v čase konania pretekov ešte vyhovujúce.

Kontrola úloh

 • Stretnutie s fi Vajda – doriešenie dodávok minikajakov z roku 2011 a 2013.

Kajak & kanoe klub Komárno prevzal od firmy Vajda 2 minikajaky namiesto 1 ks, 1 kajak bude odovzdaný Klubu rýchlostnej kanoistiky Nováky. Týmto je úloha nákup kajakov za rok 2013 splnená.

 

Oprava zápisu č. 8/2014 – bod 4 Rôzne:

Bolo preukázané, že v roku 2011 bolo odovzdaných 12 z 13 minikajakov. V roku 2013 bol odovzdaný len 1 minikajak z celkového počtu 15. Minikajaky budú hotové do konca novembra 2014 – úloha rozpracovaná.

 • Leto s kajakom – prerozdelenie finančných prostriedkov na kluby – úloha rozpracovaná

Prezídium SZRK odsúhlasilo rozdelenie finančných prostriedkov vo výške 24 750€ za projekt LsK na kluby.

Hlasovanie prezídia: Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 0

Správy komisií

ŠTK – p. Oršula informoval prezídium o činnosti komisie.

V riešení je 1 otvorený prestup pretekára z KRK Vinohrady Bratislava do Kajak canoe klubu Šamorín.

Dňa 19.11.2014 bude zasadať komisia, bude prerokovaný kalendár RK na rok 2015,

žiadosť Kanoistického klubu Inter o zaradenie pretekov Pohár Interu do Slovenského pohára, žiadosť Kanoistického klubu TTS Trenčín o znovu zaradenie pretekov Trenčianska regata do kalendára pretekov.

Návrh RT seniorov a juniorov na 2015

P. Petrla predložil prezídiu návrh realizačného tímu seniorov v zložení:

Predseda: p. Petrla, členovia: p. Kňazovický, p. Šimočko, p. Likér, p. Erban, p. Masár a p. Tesárik.

Prezídium schválilo návrh zloženia realizačného tímu:

Hlasovanie prezídia: Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 0

P. Petrla predloží do konca novembra 2014 zloženie reprezentačného družstva seniorov.

P. Tesárik predložil prezídiu návrh realizačného tímu juniorov a reprezentačného družstva juniorov (RD juniorov)

Zloženie realizačného tímu:

Predseda: p. Tesárik, členovia: p. Petrla, p. M. Ostrčil, p. Hagara, p. Orosz, p. Dosudil, p. Erban, p. Wiebauer, p. Zigo, p. Mrva

Prezídium schválilo návrh zloženia realizačného tímu:

Hlasovanie prezídia:

Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 0

Prezídium schválilo návrh zloženia reprezentačného družstva juniorov (zoznam RD juniorov):

Hlasovanie prezídia: Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnený: 0

Správa o predbežnom čerpaní rozpočtu

P. Bergendi predložil prezídiu správu o predbežnom čerpaní rozpočtu.

Prezídium berie správu na vedomie.

Rôzne

P. Petrla informoval prezídium o situácii klubu Slávia UK Bratislava so sídlom na plávajúcej lodi na Dunaji, ktorá má 101 rokov. Povolenie na prevádzku lode končí v septembri 2015, do tohto termínu je nutná oprava lode – prepláštenie spodku lode v odhadovanej sume 100 tis €. UKB požiadala SZRK o pomoc v podpore pri jednaniach s ostatnými zainteresovanými inštitúciami ohľadom podpory rekonštrukcie lode.

Prezídium berie žiadosť UKB na vedomie.

Zemník – prebiehajú práce na úprave kanála. Rokovania s ministrom školstva, s vodohospodárskou výstavbou (odsúhlasené povolenie na výrub stromov, úprava prístupovej komunikácie, pebuehajú jednania k dosiahnutiu územného rozhodnutia).

P. Bergendi informoval o zmene vyhlášky stravného k 1.11.2014. Zmena bude s okamžitou platnosťou zapracovaná do ekonomických smerníc SZRK.

P. Bergendi informoval o:

· 22.11.2014 – Trénerska rada, Dom športu, Bratislava

· 28.11.2014 – Seminár rozhodcov, Hotel Spark

· účasti na ICF kongrese vo Varšave, kde sa riešila situácia v kanoistike, volili sa noví členovia ICF, prediskutovávali kvóty na OH, nová OH disciplína C1 ženy

·       o stretnutí športových zväzov u ministra školstva ohľadom zmeny zákona o športe s novými kritériami, rýchlostná kanoistika je zaradená do skupiny ktorá bude riešiť návrh nového zákona o športe.

·       o predložení dvoch projektov do VÚC na rozvoj klubov (podpora od 2500-5000 €)

·       o plánovaní a rozvoji ďalšej disciplíny ICF v rámci SZRK -  dračie lode, predloži na nasledujúcom prezídiu,

·       o projekte revitalizácie zaniknuvších klubov, vypracoval projekt, pre ktorého  koordináciu sa dohodol s V. Mrvom. V prvej etape  Šaľa, Zvolen.

 

na začiatok

 

 

Prezídium č. 10/2014, 11.12.2014

 

Správy komisií

ŠTK – p. Oršula informoval prezídium o ostatnom zasadnutí komisie.

Dňa 19.11.2014 zasadala komisia, bol prerokovaný kalendár RK na rok 2015, prebehlo vyhodnotenie požiadaviek za rok 2014, budú upravené pravidlá RK, príprava seminára rozhodcov. V rámci zásadných zmien v pravidlách spomenul návrhy p. Bergendiho o určení minimálnej šírky minikajakov a p. Haviara o zrušení lekárskych prehliadok pretekárov a navrhol ich nahradiť čestným prehlásením.

Po tomto bode p. Oršula opustil prezídium, ktoré podľa rokovacieho poriadku stratilo uznášaniaschopnosť.

Seniori – návrhy RD, NK na rok 2015

Bude predložené na nasledujúcom prezídiu.

Juniori – návrhy RD, NK na rok 2015

Bude predložené na nasledujúcom prezídiu.

Maratón – návrhy RD, NK na rok 2015

Bude predložené na nasledujúcom prezídiu.

Kalendár pretekov 2015

Na základe požiadavky Kanoistického klubu TTS Trenčín bola vykonaná zmena termínu pretekov Trenčianska regata na 27.-28.6.2015.

Kalendár pretekov bol preposlaný na kluby na odsúhlasenie.

Rôzne

P. Bergendi informoval prezídium o:

 • žiadosti VŠC Dukla Banská Bystrica, š.o. rýchlostnej kanoistiky ohľadom spolufinancovania športovej prípravy reprezentantov. Prezídium berie žiadosť na vedomie.

Vyjadrenie ŠR F. Petrlu – v nasledujúcej sezóne budú preferovaní reprezentanti ktorí budú mať veľkú pravdepodobnosť vyjazdiť miestenky na OH.

 • Žiadosti ŠKP o dofinancovanie HŠP reprezentantov SR na rok 2014. Prezídium berie žiadosť na vedomie.

 • uskutočnenej Trénerskej rade Dňa 22.11.2014

 • uskutočnenom Seminári rozhodcov dňa 29.11.2014

 • informácii od strediska ŠŠR SR MV SR o zmene názvu na Športové centrum polície

 • žiadosti nového klubu ŠK Slovan Hron o prijatie – bude prerokované na VZ SZRK

 • predkladaní žiadostí o finančné prostriedky na MŠ kapitálové transfery a infraštruktúru a

športovú reprezentáciu

- podpore p. Haviara do štruktúr ICF

 

na začiatok