14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

RT Seniorov

Štatút
realizačného tímu reprezentačného družstva seniorov  SZRK v olympijských a neolympijských disciplínach na 200, 500, 1000 a 5000 metrových tratiach.

PREAMBULA

Úlohou realizačného tímu SZRK je konať v prospech reprezentácie SR. Hlavným cieľom RTS je dosiahnutie čo najlepších výsledkov reprezentácie SR v rýchlostnej kanoistike, najmä na vrcholných svetových podujatiach - OH, MS, ME. RTS bude uprednostňovať také riešenia, ktoré budú smerovať k dosiahnutiu tohto cieľa.

Použité skratky:

SR - Slovenská republika

SZRK -  Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky,

P SZRK - Prezídium slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky,

RTS - Realizačný tím seniorov,

MS - Majstrovstvá sveta, ME - Majstrovstvá Európy , ME 23r. - Majstrovstva Európy do 23 rokov,

P RTS - Predseda realizačného tímu seniorov,

RDS - Reprezentačné družstvo seniorov

NK - Nominačné kritériá

ZLOŽENIE RTS

1.       RTS je odborná komisia SZRK zložená z predsedu  RTS (športový riaditeľ SZRK), a výberu trénerov reprezentantov seniorov  (viď „iné ustanovenia"), ktorých navrhne P RTS. Členovia RTS sú schvaľovaní prezídiom SZRK. Predsedu RTS menuje a odvoláva prezídium SZRK. Menovaní členovia RTS majú hlasovacie právo a nie sú zastupiteľní.

2.       RTS môže byť na návrh športového riaditeľa, operatívne rozšírený o prizvané osoby bez hlasovacieho práva, ako napr. prezident SZRK, lekár, masér, fyzioterapeut, atď.

FUNKČNÉ OBDOBIE

3.       Funkčné obdobie členov RTS je jeden rok, t.j. od 1.11. do 31.10. nasledujúceho kalendárneho roku.

Zasadnutia RT

4. Zasadnutia RTS sa konajú v zmysle harmonogramu zasadnutí, schváleného na prvom zasadnutí RT v príslušnom funkčnom období. Harmonogram zasadnutí RTS musí byť vypracovaný na celé funkčné obdobie s programom schvaľovania: reprezentácie seniorov ,  nominačných kritérií, návrhu kalendáru pretekov, reprezentačných zrazov a nominácií na medzinárodné podujatia a pod.

5.       Zasadnutia RTS, v ktorých sa schvaľujú návrhy pre prezídium SZRK sa musia uskutočniť najmenej dva dni pred zasadnutím prezídia SZRK. Návrhy pre prezídium musia byť zaslané elektronicky generálnemu sekretárovi SZRK najneskôr dva dni pred zasadnutím prezídia SZRK.

6.       Návrhy, ktoré prezídium SZRK neschváli, sa prostredníctvom predsedu RTS vrátia späť na RTS. Ten čo najskôr po zasadnutí prezídia návrh prediskutuje a upravený návrh zašle opäť na prezídium prostredníctvom predsedu RTS.

7.       Predseda RTS, môže zvolať mimoriadne zasadnutie RTS, zaslaním pozvánky obsahujúcej spresnenie dôvodu zvolania zasadnutia, prípadne materiálom k zasadnutiu.

8.       Predseda RTS je povinný zvolať do 2 dní mimoriadne zasadnutie RTS,  na základe požiadavky aspoň troch členov RTS.

9,       RTS bude zasadnutia schopný pri minimálnej účasti štyroch členov. V prípade, že bude zastúpenie menej ako štyroch členov, predseda RTS rozhodne o elektronickej forme schvaľovania predložených návrhov k schvaľovaniu.

Rokovací poriadok

10.     Materiály prerokované v RTS pripravuje predseda RTS a zasiela ich členom RTS elektronickou formou minimálne 2 dni pred rokovaním.

11.    Právo hlasovania v RTS majú predseda RTS a všetci členovia RTS schválení P SZRK. RTS hlasuje verejne. Rozhoduje vôľa nadpolovičnej väčšiny členov s právom hlasovania. V prípade, že je tento počet hlasov párny  a pri hlasovaní nastane rovnosť hlasov, rozhoduje hlas predsedu RTS.

12.     Z rokovania RTS predseda RTS, prípadne ním poverený člen, vyhotovuje zápis a druhý člen je poverený overovaním zápisu.

Predseda RTS:

13.

a) Predkladá na P-SZRK všetky návrhy schválené na RTS,

b)   Predkladá na P-SZRK termíny nominačných a kontrolných pretekov do 30.11.,

c)    Predkladá na P-SZRK NK na nasledujúcu sezónu do 30.11.,

d)   Predkladá na P-SZRK zloženie reprezentácie SR na nasledujúcu sezónu do 30.11. z výsledkov uplynulej sezóny. Podmienky zloženia reprezentácie SR sú definované v NK,

e)   Po schválení na RTS predkladá na P-SZRK nominácie na medzinárodné podujatia v zmysle NK,

f)    Navrhuje harmonogramu športových podujatí v rámci harmonogramu športovej prípravy reprezentantov,

INÉ USTANOVENIA

14.    právo získať členstvo v RTS majú tréneri, ktorých pretekári boli nominovaní do reprezentácie SR podľa bodu 13 d).

15.    Tento štatút nahrádza štatút realizačného tímu seniorov schválený predsedníctvom SZRK dňa 5.12.2013.

 


Schválené Prezídiom SZRK dňa 20.1.2015