14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

RT Juniorov

Štatút

realizačného tímu reprezentačného družstva juniorov SZRK

 

schválené zloženie RT juniorov pre rok 2014

 

Tesárik Marián

SŠŠR MV SR Bratislava

Petrla Filip

Športový riaditeľ

Hagara Ľubomír

KRK Nováky

Orosz Csaba

KCK Šamorín

Dosudil František

KKK Komárno

Erban Róbert

Sĺňava Piešťany

Wiebauer Andrej

Tatran Bratislava

Mrva Vladimír

SMT

Zigo Jaroslav

ŠG Trenčín

 

 

PREAMBULA

 

Úlohou  realizačného tímu juniorov SZRK je konať v prospech reprezentácie SR. Hlavným cieľom RTJ je, aby reprezentácia juniorov v rýchlostnej kanoistike dosahovala čo najlepšie výsledky, najmä na vrcholných svetových podujatiach - MSJ, MEJ, SON a MRJ a s cieľom úspešného prechodu k seniorskej reprezentácii. RTJ bude uprednostňovať také riešenia, ktoré budú smerovať k dosiahnutiu tohto cieľa.

 

Použité skratky:

SR - Slovenská republika

SZRK -  slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky,

P SZRK - prezídium slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky,

RTJ - realizačný tím juniorov,

MSJ - majstrovstvá Sveta juniorov, MEJ - majstrovstvá Európy juniorov, SON - súťaž olympijských nádejí,

P RTJ - predseda RTJ,

P RTS - predseda realizačného tímu seniorov,

RDJ - reprezentačné družstvo juniorov

 

1)        RTJ je odborná komisia SZRK zložená spomedzi zástupcov - trénerov oddielov a zástupcov  rezortných  stredísk, v ktorých sa pripravujú reprezentanti SR. Za každý oddiel jeden tréner a za každé stredisko jeden zástupca. Predsedu RTJ navrhuje predseda RTS, menuje a odvoláva ho prezídium SZRK.

2)        RTJ môže byť operatívne doplnený o ďalších členov, ako napr. lekár, masér,

fyzioterapeut.... O doplnení týchto členov do širšieho RTJ rozhoduje predseda RTJ.

3)        Členovia RTJ sú na návrh predsedu RTJ schvaľovaní P SZRK .

4)        Právo hlasovania majú v RTJ len členovia RTJ (osobní tréneri)  a predseda RTJ. Doplnení členovia podľa bodu 2) nemajú hlasovacie právo.

5)        Funkčné obdobie RTJ je jeden rok, t.j. do 31.10. kalendárneho roku. Do tohto termínu je RTJ povinné predložiť prezídiu SZRK návrh reprezentačného družstva juniorov na nasledujúci rok. Po jeho schválení prezídiom SZRK bývalý predseda RTJ predkladá prezídiu SZRK na schválenie návrh nového RTJ zostaveného podľa bodu 1.

6)        Rokovanie RTJ operatívne zvoláva a vedie predseda RTJ, resp. ním poverený zástupca.

7)        Termín prvého rokovania nového RTJ zvoláva predseda RTJ po jeho schválení P SZRK.

8)        Predseda RTJ je povinný zvolať mimoriadne zasadanie RTJ do dvoch dní od podnetu minimálne dvoch členov RTJ.

9)        RTJ hlasuje verejne. Rozhoduje vôľa nadpolovičnej väčšiny členov s právom hlasovania. V prípade, že pri hlasovaní nastane rovnosť hlasov, rozhoduje hlas predsedu RTJ.

10)    RTJ má finančný rozpočet pre RDJ pridelený a odsúhlasený P SZRK.

11)    RTJ prerokováva otázky týkajúce sa reprezentácie. Jedná sa najmä o:

.      zloženie RTJ (do 31.10. d.r.)
.      určenie trénerov kategórii a posádok v danom roku (na MRJ, MEJ,MSJ a SON)

  • harmonogram športovej prípravy (30.11.)
  • návrh kalendára nominačných, majstrovských a kontrolných súťaží (30.11.)
  • nominačné kritéria (30.11.)

.      krátkodobé a dlhodobé ciele RDJ(30.11.)

  • návrh čerpania prideleného rozpočtu reprezentácie (na VT,MRJ,MEJ,MSJ,SON)
  • materiálne a technické zabezpečenie reprezentantov (priebežne)
  • diagnostiku a zdravotné zabezpečenie reprezentantov (do 30.11.).

12)    Predseda RTJ predkladá schválené  návrhy RTJ, resp. požiadavky, na  P SZRK.

13)    RTJ je zodpovedný P SZRK za športovú prípravu a dosiahnuté  športové výsledky športovej reprezentácie.

14)    V prípade potreby zmeny v štatúte RTJ ich P RTJ po prerokovaní v RTJ predkladá na P SZRK.

15)    Úkony, najmä administratívneho charakteru, spojené s činnosťou  realizačného tímu juniorov a reprezentácie zabezpečuje predseda RTJ v spolupráci so sekretariátom SZRK.Schválené v RTJ , dňa 29.11.2011

Schválené prezídiom SZRK 8.12.2011