14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

ŠTK

Štatút Športovo-technickej komisie Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky (ŠTK)
 
 
Článok I. Základné ustanovenie
ŠTK je výkonným a poradným odborným orgánom predsedníctva SZRK, pre riešenie problematiky domácich súťaží a športových podujatí organizovaných SZRK.  Pod ŠTK podlieha komisia rozhodcov a disciplinárna komisia.
 
 
Článok II. Funkčné obdobie
1.     Funkčné  obdobie ŠTK je zhodné s funkčným obdobím Predsedníctva SZRK, voleným VZ SZRK podľa Stanov SZRK,
2.     predsedu komisie ŠTK menuje na ustanovujúcom rokovaní novozvolené Predsedníctvo SZRK,
 
 
Článok III. Personálne obsadenie
ŠTK je zložená z piatich členov a to:
1.     predsedu, ktorého menuje Predsedníctvo SZRK spomedzi svojich členov,
2.     generálneho sekretára SZRK,
3.     predsedu komisie rozhodcov, ktorého menuje Predsedníctvo SZRK,
4.     ďalších členov, ktorých navrhuje predseda ŠTK a schvaľuje Predsedníctvo SZRK,
5.     v novo zloženej ŠTK musí byť minimálne jeden člen, ktorý bol členom predošlej ŠTK,
6.     Výmenu jednotlivých členov ŠTK počas jej funkčného obdobia schvaľuje P-SZRK
 
 
Článok IV. Zasadnutia ŠTK
1.     zasadnutia ŠTK zvoláva jej predseda, ktorý zasadnutie aj vedie,
2.     na základe žiadosti nadpolovičnej väčšiny členov ŠTK je povinný jej predseda zvolať mimoriadne zasadnutie do 7 dní od zaslania žiadosti na sekretariát SZRK,
3.     zasadnutí ŠTK sa môžu zúčastniť aj hostia na základe písomne podanej žiadosti generálnemu sekretárovi, ktorej obsahom je účel účasti. Účasť hostí schvaľuje predseda ŠTK,
4.     ŠTK rokuje okrem Článku V aj o návrhoch, pripomienkach, sťažnostiach a žiadostiach ktoré sú predmetom kompetencií ŠTK a ktoré sú zaslané písomne od predsedov klubov a reprezentačných trénerov generálnemu sekretárovi,
5.     na zasadnutiach hlasujú iba členovia komisie ŠTK a to verejne, rozhoduje názor nadpolovičnej väčšiny zúčastnených členov, pri rovnosti hlasov platí názor predsedu ŠTK,
6.     zo zasadnutia sa vyhotovuje zápisnica, ktorú archivuje sekretariát SZRK,
 
 
Článok V. Kompetencie ŠTK
 
1.     ŠTK berie na vedomie návrhy a pripomienky Realizačného tímu seniorov, Realizačného tímu juniorov a Trénerskej rady na predbežný kalendár majstrovských a kvalifikačných súťaží na nastávajúcu sezónu, ktorý zverejňuje ŠTK do konca septembra bežného roka, následne rokuje, schvaľuje a vydáva do 30.11 kalendár na nastávajúcu sezónu ktorý dáva Predsedníctvu SZRK a klubom  na vedomie, návrhy a pripomienky vyššie spomenuté orgány zasielajú písomne generálnemu sekretárovi,
2.     ŠTK upravuje a vydáva doplnky ku Pravidlám rýchlostnej kanoistiky, ktoré zverejňuje v Spravodajcovi a vydáva nové vydanie Pravidiel rýchlostnej kanoistiky vždy v poolympijskom roku,
3.     ŠTK rokuje s komisiou rozhodcov o pravidlách kanoistiky, ktoré schvaľuje a dáva na vedomie Predsedníctvu SZRK,
4.     ŠTK rokuje s komisiou rozhodcov o počtoch rozhodcov na jednotlivé preteky, ktoré schvaľuje a dáva na vedomie Predsedníctvu SZRK,
5.     ŠTK schvaľuje plán práce komisie a dáva na vedomie Predsedníctvu SZRK,
6.     ŠTK schvaľuje a zabezpečuje distribúciu rozpisov pretekov do 31.1. bežného roka,
7.     ŠTK schvaľuje Smernice pre Slovenský pohár na nastávajúcu sezónu a dáva na vedomie Predsedníctvu SZRK,
8.     ŠTK zabezpečuje odborné semináre a školenia rozhodcov,
9.     ŠTK vyberá podujatia na ktoré deleguje zástupcov SZRK, informáciu dáva na vedomie Predsedníctvu SZRK, po skončení sezóny hodnotí hlásenia delegátov,
10. ŠTK zabezpečuje vydávanie aktualizovaného zoznamu pretekárov do 10.4. bežného roka a jeho následné aktualizácie,
11. ŠTK zabezpečuje spracovávanie a zverejňovanie priebežného a konečného poradia SP,
12. ŠTK predkladá návrhy na zaistenie optimálneho technického zabezpečenia a jeho obsluhy pri organizovaní podujatí,
13. ŠTK pripravuje a predkladá Predsedníctvu SZRK na schválenie rozpočet komisie na daný rok,
14. Uznesenia komisie ŠTK, ktoré dáva na vedomie Predsedníctvu SZRK, má právo  Predsedníctvo SZRK vrátiť  s vecnými argumentmi na ŠTK na preriešenie,
15. členovia ŠTK, ktorý sú zároveň aj členmi Predsedníctva SZRK sa hlasovania P-SZRK o návrhoch ŠTK nezúčastňujú,
 
Článok VI. Záverečné ustanovenia
1.     členovia ŠTK majú nárok na náhradu preukázateľných výdajov spojených s plnením úloh komisie,
2.     za aktívnu činnosť a riešenie náročných úloh môže Predsedníctvo SZRK členov komisie odmeniť
3.     štatút ŠTK nadobúda účinnosť dňom schválenia Predsedníctvom SZRK zo dňa 21.3.2006
 
 
 

Vypracoval: Ing. Boris Bergendi