14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

Nominačné kritéria

 

 

Nominačné kritériá RDS a do 23 na rok 2011

Základné ustanovenia

1.      Všetci športovci Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky musia mať platný registračný preukaz s platnou lekárskou prehliadkou na rok 2011 a spĺňať podmienky pre štart v klubových pretekoch na to, aby potom mohli pretekať za klub na národnej kvalifikácii. Z medzinárodného hľadiska musia ďalej spĺňať pravidlá na pretekanie Medzinárodnej kanoistickej federácie ICF.

2.      Keď pretekár nesplní pravidlá na pretekanie, ktoré udáva ICF, nemôže byť z tohto dôvodu nominovaný za Slovenskú kanoistickú asociáciu.

3.      Ďalšie požiadavky:

Všetci reprezentanti musia mať podpísanú zmluvu so SZRK, dodržiavať nominačné kritériá, pravidlá, požiadavky a predpisy SZRK, uvedené na www.canoe.sk .

 

Nominačné kritéria RDS v rýchlostnej kanoistike na 1. SP, 2. SP, 3. SP, ME Belehrad a MS Szeged

 

Reprezentačné družstvo seniorov

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pretekári vybraní do RDS sa v prípade nominácie zúčastnia v roku 2011 nasledovných vrcholových podujatí:

 

Podujatie                                                                            Termín

·         1. KP –  Račice, ČR                                                   (3. - 4. máj)

·        SP - Poznaň, Poľsko                                                                (6. - 8. máj)

·         M SR, dlhé trate – Nováky                                         (14. - 15. máj)

·        SP - Račice, Česká republika                                                   (20. - 22. máj)

·        SP - Duisburg, Nemecko                                                         (27. - 29. máj)

·        ME - Belehrad, Srbsko                                                            (17. - 19. jún)

·        ME – U23/juniori, Zagreb, Chorvátsko                                       (1. - 3. júl)

·         2. KP –  Račice, ČR                                                   (6. - 7. júl)

.    M SR, krátke trate – Piešťany, SR                               (22. -24. júl)

·        MS - Szeged, Maďarsko                                                          (18. - 21. august)

·        Olympic Games Canoe Sprint Test – Eton, Veľká Británia             (1. – 4. September)

 

RDS bolo zostavené s preferenciou obsadenia OH disciplín a s potenciálom sa kvalifikovať na OH 2012. Pretekári, ktorí sa do nominácie na náklady SZRK nedostanú, pričom budú mať záujem o štart a budú spĺňať nominačné kritériá, sa môžu zúčastniť podujatia na vlastné náklady. Potrebné náklady musia byť uhradené vopred.

 

Domáce kvalifikačné preteky

·      1. KP –  Račice, ČR (3. - 4. máj)

·      M SR, dlhé trate – Nováky (14. - 15. máj)

·      2. KP –  Račice, ČR (6. - 7. júl)

·      M SR, krátke trate – Piešťany, SR (22.-24.júl)


Nominácia na SP

 

1.      I. Kvalifikačné preteky Račice (3.-4. máj)

Povinný štart pre celú reprezentáciu (a ďalších adeptov, ktorí sa chcú nominovať na ME, MS a SP). I.KP slúžia pre porovnanie singlovej výkonnosti v disciplínach (muži: K1 - 200 m,  500 m,  1000 m, C1 - 200 m,  500 m,  1000 m,  ženy: K1- 200 m,  500 m,  1000 m). Pre štart na SP je povinnosť štartovať v dvojdisciplíne 200-500m, resp. 500-1000m podľa toho v akej  OH disciplíne chce štartovať na SP, ME resp. MS.

 I. KP sa uskutoční len v singlových disciplínach, na základe výsledkov budú zložené hromadné posádky.

Prvá loď v OH disciplíne na tratiach K1 muži a ženy 1000 m, 500 m, 200 m, C1 1000 m, 200 m sa kvalifikuje na 1. SP do Poznane. Pokiaľ prvá loď odmietne štart, RT SZRK nominuje ďalšiu loď v poradí. Na 1. SP bude nominovaných cca 8 športovcov.

Prvé lode do 23 rokov nominuje RT SZRK na Medzinárodnú regatu, Piešťany  (máj 2011) a ďalej podľa kalendára akcií – ME U23, MS U23.

 

2.      I.SP – Poznaň, Poľsko (6. - 8. máj)

Na základe výsledkov predchádzajúcej sezóny a I. KP nominuje reprezentačný tréner RDS reprezentáciu na 1.SP. Preferencia pretekárov do 23 rokov.

RT SZRK nominuje pretekárov z bodu 1. a v neolympijských disciplínach ďalej podľa finančných možností SZRK.  Na základe výsledkov z roku 2010 budú preferované OH kategórie. Posádky nominuje reprezentačný tréner na základe individuálnej výkonnosti. Nie je povinný pre A družstvo.

 

3.      KP na 5000m , Nováky 14.-15.5.2011

Kvalifikačné preteky na ME v K1 muži, K1 ženy, C1 muži

 

4.      II. SP - Račice, Česká republika (20. - 22. máj)

RT SZRK navrhne dve lode v olympijských kategóriách na základe výsledkov z I.KP v Račiciach. V ostatných  disciplínach bude nominovaná ďalšia loď podľa finančných možností SZRK. Povinný štart A družstva.

 

5.      III. SP - Duisburg, Nemecko (27. - 29. máj)

Na základe výsledkov z I. KP rozhodne reprezentačný tréner SZRK o nominácii na III. SP.  Pri výbere disciplín sa bude brať do úvahy výsledok z  II. SP, odstup od víťaza, počet štartujúcich lodí. Platí preferencia OH disciplín. Povinný štart A družstva.

 

6.      ME - Belehrad, Srbsko  (17. - 19. jún)

Na základe výsledkov zo svetových pohárov nominuje reprezentačný tréner reprezentáciu na ME. Slúži ako nominácia na MS Szeged.

O nomináciu sa môžu uchádzať len pretekári, ktorí sa zúčastnili I.KP. Na základe výsledkov II.-III. SP sa kvalifikujú pretekári, ktorí preukázali vysokú medzinárodnú výkonnosť. V prípade, že nedôjde k priamej konfrontácii, alebo ak obe lode dosiahnu zhodný výsledok predmetných disciplínach  sa uskutoční dodatková nominácia podľa návrh RT RDS do 3 dní od konca III.SP.

   

7.      ME - U23/juniori, Zagreb, Chorvátsko (1. – 3. júl)

Loď, ktorá štartovala na SP II. a III. Bude nominovaná na ME U23. Ostatné lode budú kvalifikované na základe výsledkov kvalifikačných pretekov. Termín  týchto pretekov bude určený tak, že bude v spoločnom termíne s kvalifikačnými pretekmi juniorov, pričom nesmie kolidovať s kvalifikačným systémom seniorov na ME resp. MS.

V prípade, že nedôjde k priamej konfrontácii, alebo ak obe lode dosiahnu zhodný výsledok  na SP II., III. v predmetných disciplínach  sa uskutoční dodatková nominácia v termíne, ktorý určí RT RDS.

 

8.      II.KP  Račice, ČR  (6. – 7.júl)

Zúčastniť sa môžu len pretekári, ktorí sa zúčastnili I.KP.  Prvá loď v OH disciplíne sa kvalifikuje na MS v Szegede (s výnimkou lodí, ktoré sa priamo kvalifikovali z ME).

 

9.    M SR, krátke trate – Piešťany, SR (22. - 24. júl)

 

10.   MS - U23/juniori, Brandenburg, Nemecko (5. - 7. august)

Na základe výsledkov ME U23  sa  nominujú pretekári, ktorí preukázali vysokú medzinárodnú výkonnosť.  

Po schválení miesta podujatia, RT RDS spresní kvantitatívne kritérium účasti. 

 

11.  MS - Szeged, Maďarsko (18. - 21. august)

Priamo na MS do Szegedu sa kvalifikujú tí reprezentanti, ktorí dosiahli na ME v singlových OH disciplínach umiestnenie do 7. miesta, deblisti do 5. miesta, K4 do 3. miesta, pričom sa v predmetnej disciplíne musia umiestniť v prvej polovici štartového poľa.

      V ostatných kategóriách sa pretekári nominujú z II.KP  Račice, ČR  7. – 8.07. 2011

Kto štartuje v OH disciplíne, nemôže štartovať v neolympijskej disciplíne (plná koncentrácia na OH disciplínu).


12.  Olympic Games Canoe Sprint Test – Eton, Veľká Británia (1. – 4. September)

Pretekári, ktorí si vybojujú na MS v Szegede QUOTA PLACE (podľa kvalifikačného systému ICF) na XXX. Olympiádu Londýn 2012, budú navrhnutí na predolympijskú regatu.

 

Doplňujúce ustanovenia

V prípade ochorenia, zranenia (potvrdenie reprezentačného lekára), výrazného poklesu výkonnosti, alebo neschopnosti štartovať, navrhne reprezentačný tréner spolu s realizačným tímom riešenie, ktoré predloží predsedníctvu SZRK na schválenie.

Predsedníctvo SZRK schvaľuje nomináciu z hľadiska ekonomickej náročnosti a čerpania rozpočtu RDS. V prípade, ak splní NK viac pretekárov, ako 14 (ME), resp. 16 (MS), navrhne poradie financovania reprezentačný tréner seniorov. Prípadná účasť samoplatcov bude podmienená zmluvným vzťahom so SZRK. Pri umiestnení do 15. miesta bude finančná čiastka samoplatcom vrátená. 

Kvalifikačné preteky po technickej a organizačnej stránke zabezpečuje SZRK.

Všetky nominácie a pomocné kritériá podliehajú konečnému schváleniu P SZRK.

Prílohou tohto dokumentu je kvalifikačný systém XXX. Olympiády (Qualification system – Games of the XXX. Olympiad) a návrh RDS SZRK 2010.

                                                                                                                            

Dňa: 8.11.2010                                                                                     PaedDr. Pavel Blaho

Dňa: 9.12.2010 prerokované a schválené na Prezídiu SZRK        Reprezentačný tréner seniorov